Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα

Εισαγωγή

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών και του οργανισμού Invest Cyprus, συστάθηκε στη βάση σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στα πλαίσια της περαιτέρω βελτίωσης του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος.

Σύμφωνα με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, μη Κύπριος πολίτης, που πληροί συγκεκριμένα οικονομικά και μια σειρά από άλλα καθορισμένα κριτήρια, μπορεί να υποβάλει αίτηση στον Υπουργό Εσωτερικών, για απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα

Από τις 31 Ιουλίου 2018, οι αιτήσεις για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα υποβάλλονται, εκ μέρους των αιτητών, στο Υπουργείο Εσωτερικών, μόνο από φυσικά/νομικά πρόσωπα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (Μητρώο) και πρέπει να συνοδεύονται, μεταξύ άλλων, από την Υπεύθυνη Δήλωση Παρόχου Υπηρεσιών και την Υπεύθυνη Δήλωση Αιτητή που έχει λάβει υπηρεσίες για σκοπούς του Προγράμματος. Πρόσθετα, τα μέλη του Μητρώου πρέπει να προσκομίζουν έκθεση αποτελεσμάτων που θα προκύπτει από έλεγχο δέουσας επιμέλειας (due diligence) για τον κάθε αιτητή-πελάτη τους, όπως προδιαγράφεται στον Κώδικα Συμπεριφοράς. Το Μητρώο επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ανακοινώσεις

  1. Ανακοίνωση Υ.Ο. ημερ. 20/12/2019 σε σχέση με τον έλεγχο διατήρησης επενδύσεων ή/και μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας προσώπων που πολιτογραφήθηκαν στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος
  2. Επιστολή Υ.Ο. ημερ. 20/12/2019 σε σχέση με τον έλεγχο διατήρησης επενδύσεων ή/και μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας προσώπων που πολιτογραφήθηκαν στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος

Αιτήσεις

Παρακαλώ αφού επιλέξετε την κατάλληλη αίτηση εγγραφής να την υποβάλετε ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη από τον υπογεγραμμένο Κώδικα Συμπεριφοράς και όποια άλλα έγγραφα αναφέρονται στις Οδηγίες Εγγραφής / Οδηγίες Ανανέωσης Εγγραφής φυσικών/νομικών προσώπων στο Μητρώο.

A. Στοιχεία αιτητή:

1 Δείτε σχετική αναφορά στις Οδηγίες Εγγραφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πεδία: όνομα, επώνυμο, χώρα γεννήσεως, διεύθυνση εργασίας και επάγγελμα, θα πρέπει να συμπληρωθούν στην αγγλική γλώσσα.

Β. Να περιγραφούν οι υπηρεσίες που παρέχετε σε αιτητές/πελάτες, ο ίδιος και οι βασικοί συνεργάτες σας.

Γ. Έγγραφα

Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι σε μορφή pdf και τα ονόματα των αρχείων θα πρέπει να είναι στα Αγγλικά μεχρι 40 χαρακτήρες χωρίς κενό και χωρίς ειδικούς χαρακτήρες (π.χ. ABC_Code_of_Conduct.pdf ή ABCCodeofConduct.pdf). Επίσης, κατά την περιήγηση στα αρχεία, θα πρέπει να επιλέξετε όλα τα έγγραφα που θα υποβάλετε συγχρόνως για να θεωρηθεί η αίτηση πλήρης.

Για να θεωρηθεί επιτυχής η υποβολή της αίτησής σας θα πρέπει μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της να εμφανίζεται σε πράσινο εικονίδιο η αναφορά «Η αίτησή σας έχει υποβληθεί επιτυχώς» και να σας δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης της αίτησης όπως την έχετε συμπληρώσει.

A. Στοιχεία αιτητή:

1 Για σκοπούς καταγραφής σχετικής πληροφόρησης στο Μητρώο Παροχών Υπηρεσιών, θα πρέπει να υποδειχθεί το καθ΄ύλην αρμόδιο άτομο επικοινωνίας, υπάλληλος της εταιρείας.

2 Δείτε σχετική αναφορά στις Οδηγίες Εγγραφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πεδία: όνομα εταιρείας, χώρα εγγραφής εταιρείας, διεύθυνση εργασίας και τομέας δραστηριοτήτων, θα πρέπει να συμπληρωθούν στην αγγλική γλώσσα.

Β. Να περιγραφούν οι υπηρεσίες που παρέχει σε αιτητές/πελάτες, η εταιρεία σας και οι βασικοί συνεργάτες σας.

Γ. Έγγραφα

Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι σε μορφή pdf και τα ονόματα των αρχείων θα πρέπει να είναι στα Αγγλικά μεχρι 40 χαρακτήρες χωρίς κενό και χωρίς ειδικούς χαρακτήρες (π.χ. ABC_Code_of_Conduct.pdf ή ABCCodeofConduct.pdf). Επίσης, κατά την περιήγηση στα αρχεία, θα πρέπει να επιλέξετε όλα τα έγγραφα που θα υποβάλετε συγχρόνως για να θεωρηθεί η αίτηση πλήρης.

Για να θεωρηθεί επιτυχής η υποβολή της αίτησής σας θα πρέπει μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της να εμφανίζεται σε πράσινο εικονίδιο η αναφορά «Η αίτησή σας έχει υποβληθεί επιτυχώς» και να σας δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης της αίτησης όπως την έχετε συμπληρώσει.

A. Στοιχεία αίτησης

ή

1Ο αρ. εγγραφής της εταιρείας πρέπει να καταχωρηθεί όπως έχει δηλωθεί στην Aίτηση Eγγραφής δηλ. α) ΗΕ999999 (χωρίς κενό) ή β) ΗΕ 999999 (με κενό) ή γ) 999999.

Β. Έγγραφα

Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι σε μορφή pdf και τα ονόματα των αρχείων θα πρέπει να είναι στα Αγγλικά μεχρι 40 χαρακτήρες χωρίς κενό και χωρίς ειδικούς χαρακτήρες (π.χ. ABC_Code_of_Conduct.pdf ή ABCCodeofConduct.pdf). Επίσης, κατά την περιήγηση στα αρχεία, θα πρέπει να επιλέξετε όλα τα έγγραφα που θα υποβάλετε συγχρόνως για να θεωρηθεί η αίτηση πλήρης.

Για να θεωρηθεί επιτυχής η υποβολή της αίτησής σας θα πρέπει μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της να εμφανίζεται σε πράσινο εικονίδιο η αναφορά «Η αίτησή σας έχει υποβληθεί επιτυχώς» και να σας δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης της αίτησης όπως την έχετε συμπληρώσει.

Μητρώο Παροχών Υπηρεσιών

Το Μητρώο βρίσκεται αναρτημένο με αλφαβητική σειρά στις ιστοσελίδες των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών και του οργανισμού Invest Cyprus, από τις 31 Ιουλίου 2018 και θα επικαιροποιείται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Όνομα Εταιρείας /
Ονοματεπώνυμο
Τομέας Δραστηριοτήτων /
Επάγγελμα
Διεύθυνση Εργασίας Στοιχεία Επικοινωνίας Άτομο Επικοινωνίας Ημ. Εγγραφής στο Μητρώο Ημ/νία Ανανέωσης Εγγραφής Αριθμός Εγγραφής (CIP)
Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο spcommittee@moi.gov.cy
Please wait....