Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα

Εισαγωγή

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών και του οργανισμού Invest Cyprus, συστάθηκε στη βάση σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στα πλαίσια της περαιτέρω βελτίωσης του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος.

Σύμφωνα με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, μη Κύπριος πολίτης, που πληροί ορισμένα οικονομικά και άλλα κριτήρια, μπορεί να υποβάλει αίτηση στον Υπουργό Εσωτερικών, για απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα

Από τις 31 Ιουλίου 2018, οι αιτήσεις για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα θα υποβάλλονται εκ μέρους των αιτητών μόνο από φυσικά/νομικά πρόσωπα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (Μητρώο) και θα πρέπει να συνοδεύονται, μεταξύ άλλων, από την Υπεύθυνη Δήλωση Παρόχου Υπηρεσιών και την Υπεύθυνη Δήλωση Αιτητή που έχει λάβει υπηρεσίες για σκοπούς του Προγράμματος. Πρόσθετα, τα μέλη του Μητρώου θα πρέπει να προσκομίζουν έκθεση αποτελεσμάτων που θα προκύπτει από έλεγχο δέουσας επιμέλειας (due diligence) για τον κάθε αιτητή-πελάτη τους, όπως προδιαγράφεται στον Κώδικα Συμπεριφοράς. Το Μητρώο θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Αιτήσεις εγγραφής

Παρακαλώ επιλέξετε την κατάλληλη αίτηση εγγραφής και υποβάλετε την ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη από τον υπογεγραμμένο Κώδικα Συμπεριφοράς και όποια άλλα έγγραφα αναφέρονται στις οδηγίες εγγραφής φυσικών/νομικών προσώπων στο Μητρώο.

A. Στοιχεία αιτητή:

1 Δείτε σχετική αναφορά στις Οδηγίες Εγγραφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πεδία: όνομα, επώνυμο, χώρα γεννήσεως, διεύθυνση εργασίας και επάγγελμα, θα πρέπει να συμπληρωθούν στην αγγλική γλώσσα.

Β. Να περιγραφούν οι υπηρεσίες που παρέχετε σε αιτητές/πελάτες, ο ίδιος και οι βασικοί συνεργάτες σας.

Γ. Έγγραφα

Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι σε μορφή pdf και τα ονόματα των αρχείων θα πρέπει να είναι στα Αγγλικά μεχρι 40 χαρακτήρες χωρίς κενο και χωρίς ειδικούς χαρακτήρες (π.χ. ABC_Code_of_Conduct.pdf ή ABCCodeofConduct.pdf). Επίσης, κατά την περιήγηση στα αρχεία, θα πρέπει να επιλέξετε όλα τα έγγραφα που θα υποβάλετε συγχρόνως για να θεωρηθεί η αίτηση πλήρης.

Για να θεωρηθεί επιτυχής η υποβολή της αίτησής σας θα πρέπει μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της να εμφανίζεται σε πράσινο εικονίδιο η αναφορά «Η αίτησή σας έχει υποβληθεί επιτυχώς» και να σας δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης της αίτησης όπως την έχετε συμπληρώσει.

A. Στοιχεία αιτητή:

1 Για σκοπούς καταγραφής σχετικής πληροφόρησης στο Μητρώο Παροχών Υπηρεσιών, θα πρέπει να υποδειχθεί το καθ΄ύλην αρμόδιο άτομο επικοινωνίας, υπάλληλος της εταιρείας.

2 Δείτε σχετική αναφορά στις Οδηγίες Εγγραφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πεδία: όνομα εταιρείας, χώρα εγγραφής εταιρείας, διεύθυνση εργασίας και τομέας δραστηριοτήτων, θα πρέπει να συμπληρωθούν στην αγγλική γλώσσα.

Β. Να περιγραφούν οι υπηρεσίες που παρέχει σε αιτητές/πελάτες, η εταιρεία σας και οι βασικοί συνεργάτες σας.

Γ. Έγγραφα

Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι σε μορφή pdf και τα ονόματα των αρχείων θα πρέπει να είναι στα Αγγλικά μεχρι 40 χαρακτήρες χωρίς κενο και χωρίς ειδικούς χαρακτήρες (π.χ. ABC_Code_of_Conduct.pdf ή ABCCodeofConduct.pdf). Επίσης, κατά την περιήγηση στα αρχεία, θα πρέπει να επιλέξετε όλα τα έγγραφα που θα υποβάλετε συγχρόνως για να θεωρηθεί η αίτηση πλήρης.

Για να θεωρηθεί επιτυχής η υποβολή της αίτησής σας θα πρέπει μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της να εμφανίζεται σε πράσινο εικονίδιο η αναφορά «Η αίτησή σας έχει υποβληθεί επιτυχώς» και να σας δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης της αίτησης όπως την έχετε συμπληρώσει.

Μητρώο Παροχών Υπηρεσιών

Το Μητρώο βρίσκεται αναρτημένο με αλφαβητική σειρά στις ιστοσελίδες των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών και του οργανισμού Invest Cyprus, από τις 31 Ιουλίου 2018 και θα επικαιροποιείται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Όνομα Εταιρείας /
Ονοματεπώνυμο
Τομέας Δραστηριοτήτων /
Επάγγελμα
Διεύθυνση Εργασίας Στοιχεία Επικοινωνίας Άτομο Επικοινωνίας Ημ. Εγγραφής στο Μητρώο Αριθμός Εγγραφής (CIP)
7Q FINANCIAL SERVICES LTD INVESTMENT SERVICES 12-14 KENNEDY AVENUE, KENNEDY BUSINESS CENTER, SUITE 402, 1087 NICOSIA, CYPRUS W: www.7qfs.com
E: amichalias@7qfs.com
T: +35722763344
ANDREAS MICHALIAS 08/10/2018 342
7Q INVEST LTD ALTERNATIVE INVESTMENT FUND WITH LIMITED NUMBER OF PERSONS 12-14 KENNEDY AVENUE, KENNEDY BUSINESS CENTER, SUITE 402, 1087 NICOSIA, CYPRUS W: ---
E: ahadjikyrou@7qfs.com
T: +35722763344
ANDREAS HADJIKYROU 08/10/2018 343
A & A IMMIGRATION ONESTEP SERVICES LTD IMMIGRATION SERVICES 41-43 SPYROU KYPRIANOU, PATROCLOS TOWER 2ND FLOOR, P.C.6051, LARNACA, CYPRUS W: www.onestep-visa.com
E: info@onestep-visa.com
T: +35724201550
ADELINA SANTIS 31/07/2018 029
A. ARGYROU & ASSOCIATES LLC LEGAL SERVICES AGIAS ZONIS 4, PALATINO BUILDING, FLOOR 4, OFF. 400, 3027 LIMASSOL, CYPRUS W: http://www.aargyrou.com
E: alekoslaw@aargyrou.com
T: +35725028981
ALEXIS EFSTATHIOU 31/07/2018 001
A. CACOYIANNI-TIMOTHI LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 81-83 GRIVA DIGENI STR., 1ST FLOOR, OFFICE 110, 1090 NICOSIA, CYPRUS W: www.ctlaw.org
E: margarita@ctlaw.org
T: +35722503132
MARGARITA TIMOTHI 08/10/2018 344
A. DANOS & ASSOCIATES LLC LEGAL SERVICES 36 LORD BYRON AVENUE, NICOSIA TOWER CENTRE, FLOOR 7, OFFICE 704, 1096 NICOSIA, CYPRUS W: www.cypruslegalservices.eu
E: info@cypruslegalservices.eu
T: +35722872276
ALEXIOS DANOS 17/10/2018 387
A. KARITZIS & ASSOCIATES LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 228 ARCH. MAKARIOS III AVN., AYIOS PAVLOS COURT, BLOCK B, FLOOR 4, FLAT 411/412, 3030 LIMASSOL, CYPRUS W: www.karitzis.com
E: antonis@karitzis.com
T: +35725028114
ANTONIS KARITZIS 31/07/2018 002
A. MARANGOS & A. HADJIPAPA LLC LAW FIRM 113 ARCH.MAKARIOU III, 1ST FLOOR, 3021 LIMASSOL, CYPRUS W: www.lawmar.com.cy
E: info@lawmar.com.cy
T: +35725543000
YIANNIS HADJIPAPAS 08/10/2018 345
A.A. PURPLE REAL ESTATE LTD REAL ESTATE AND PROPERTY DEVELOPMENT CYPRUS 284 LEOFOROS PROTARA CAVO GREKO, CYPRUS W: www.purpleinternational.eu
E: kyriakos@purpleinternational.eu
T: +35799538599
KYRIAKOS TIKKIS 20/12/2018 454
A.A.GEORGHIOU LLC LEGAL SERVICES SPYROU KYPRIANOU 83, ELENION BUILDING, 4TH FLOOR, OFFICE 401, 6051 LARNACA, CYPRUS W: www.aageorghioullc.com
E: lawfirm@aageorghioullc.com
T: +35724813980
KIRIAKI SIANTANI 31/07/2018 003
A.A.M. & C. LIMITED ADMINISTRATIVE SERVICE PROVIDER GRIVA DIGENI 1, ZAVOS KRIEL COURT, FIRST FLOOR, OFFICES 102-103, 3035 LIMASSOL, CYPRUS W: www.allied-asset.com
E: mail@allied-asset.com
T: +35725360015
VASOULLA PAPALEONTIOU 31/01/2019 552
A.C. PROSPECTA HOMES SERVICES LIMITED PROPERTY DEVELOPERS 87 APOSTOLOU PAVLOU, 8046 PAPHOS, P.O. BOX 6112, 8131 PAPHOS, CYPRUS W: www.prospectadevelopment.com
E: info@prospectadevelopment.com
T: +35726910313
NIKI CHARALAMBOUS 31/07/2018 004
A.C.T. ARTIO DYNAMIC LTD CONSULTANT SERVICES 108 N. PATTICHI, 3070 LIMASSOL, CYPRUS W: ---
E: artiodynamic@gmail.com
T: +35725356505
ANDREAS CHR. THEMISTOCLEOUS 25/09/2018 280
A.CHR.THEOPHILOU LLC ADVOCATES & CONSULTANTS 232 MAKARIOU III, APOLLO COURT, 6TH FLOOR, 604 OFFICE, 3030 LIMASSOL, CYPRUS W: www.theophilou-law.com
E: constantinos@theophilou-law.com
T: +35725366624
KONSTANTINOS THEOFILOU 31/07/2018 005
A.G. EROTOCRITOU LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 1 ARCH. KYPRIANOU & AYIOU ANDREOU CORNER, LOUCAIDES BUILDING, 6TH FLOOR, 3036 LIMASSOL, CYPRUS W: www.erotocritou.com
E: info@erotocritou.com
T: +35725370101
ANDREAS EROTOCRITOU 31/07/2018 006
A.G. FRANGOS & CO LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS ARCH. MAKARIOS III AVENUE 140, RAPTOPOULOS BUILDING, 3RD FLOOR, OFFICE 301, 3021 LIMASSOL, CYPRUS W: www.frangosllc.com
E: myrianthi@frangosllc.com
T: +35725738400
MYRIANTHI PAPAGIANNI 02/11/2018 274
A.G. PAPHITIS & CO. LLC LEGAL & CORPORATE SERVICES 84 SPYROU KYPRIANOU AVENUE, AGP CHAMBERS, 4004 LIMASSOL, CYPRUS W: www.agplaw.com
E: agp@agplaw.com
T: +35725731000
ANGELOS PAPHITIS 15/11/2018 442
A.I. KITSIOS LLC LEGAL SERVICES 44 EMMANUEL ROIDES, KIRZIS CENTER, BLOCK D, OFF. D15, 3031 LIMASSOL, CYPRUS W: www.aiklaw.com
E: info@aiklaw.com
T: +35725361080
CHRISTOFOROS A. IOANNOU 31/01/2019 553
A.M. CONSU-SERVE LTD CONSULTING SERVICES NIKODEMOU MYLONA 20, SAXEMO COURT, OFFICE 2, 3095 LIMASSOL, CYPRUS W: ---
E: consuserve@cablenet.com.cy
T: +35725585330
DESPO KOSTRIKKI 31/07/2018 007
A.N. ECONOMIDES CONSTRUCTIONS LTD PROPERTY DEVELOPMENT 34 NICOLAOU NICOLAIDE AVENUE, 8010 PAPHOS, CYPRUS W: www.kuutiohomes.com
E: l.georgiou@aeco.com.cy
T: +35726270509
ANTHIMOS ECONOMIDES 17/10/2018 388
A.ONOUFRIOU & ASSOCIATES LLC LAW FIRM 27 SPYROU KYPRIANOU AVE., EY HOUSE, 1ST FLOOR, 4003 LIMASSOL, CYPRUS W: ---
E: aonoufriou@onoufrioulaw.com
T: +35725738530
ANNA ONOUFRIOU GEORGALLIDES 25/09/2018 281
A.T.S. CYPRUS CONSULTANTS LTD BUSINESS CONSULTANCY SERVICES ARC. MAKARIOU AVENUE 2-4, 9TH FLOOR, 1065 NICOSIA, CYPRUS W: www.triantafyllides.com
E: sparsis@triantafyllides.com
T: +35722360000
NICOLAS SPARSIS 31/07/2018 008
A.Z ACCOUNTANCY & TAX LTD CONSULTING SERVICES IONOS 6, ENGOMI, 2406 NICOSIA, CYPRUS W: www.ctacgroup.com
E: info@azgroups.net
T: +35722252684
XENIA CONSTANTINOU 31/07/2018 009
ABACUS LIMITED COMPANY ADMINISTRATION AND ACCOUNTING SERVICES 5 THEMISTOCLES DERVIS STR, ELENION BUILDING, 1066 NICOSIA, CYPRUS W: www.abacus.com.cy
E: abacus@abacus.com.cy
T: +35722555800
CONSTANTIA KALLI FOULIDOU 31/07/2018 010
ACA ANASTASIOU CONSULTING AGENCIES CONSULTING SERVICES MISIAOULI AND KAVAZOGLOU 62, 3016 LIMASSOL, CYPRUS W: https://jobsaca.com.cy
E: demos@jobsaca.com.cy
T: +35725568888
ANASTASIOU DEMOS 25/09/2018 282
ACCORDSERVE BUSINESS SERVICES LTD ACCOUNTING AKROPOLEOS 59-61, 3RD FLOOR, FLAT/OFFICE 301, 2012 NICOSIA, CYPRUS W: www.accordserve.com
E: d.avraamides@accordserve.com
T: +35722491377
ANDREAS TRAPEZARIS 31/07/2018 011
ADAMANTE MANAGEMENT LTD FIDUCIARY AND CORPORATE SERVICES 12 KOLONAKIOU STREET, WEST BLOCK,1ST FLOOR, OFFICE 101, AGIOS ATHANASIOS, 4103 LIMASSOL, CYPRUS W: ---
E: info@adamante.com.cy
T: +35725654005
EFTICHIA CONSTANTINOU 25/09/2018 283
ADAMOS HADJICHRISTODOULOU & CO LLC ADVOCATES - LEGAL CONSULTANTS 2 SOTIRAS STREET, 2ND FLOOR, 5286 PARALIMNI, CYPRUS W: www.ahlaw.com.cy
E: info@ahlaw.com.cy
T: +35723811630
KONSTANTINOS GERMANOS 31/07/2018 012
ADASTRA INTERNATIONAL CONSULTANTS LTD CORPORATE & IMMIGRATION SERVICES 1 CHRISTAKI KRANOU, GERMASOGEIA, 4047 LIMASSOL, CYPRUS W: www.adastra-corporate.com
E: cp@adastracorp.global
T: +35725123296
DARYA BARYSAVA 25/09/2018 284
ADD PENDO AUDIT LTD AUDIT-TAX-ADVISORY 231 STROVOLOS AVENUE, OFFICE 102, 2048 NICOSIA, CYPRUS W: www.addpendo.com
E: ipanayiotou@addpendo.com
T: +35722255029
IRENE PANAYIOTOU 31/07/2018 013
AFXIS LTD CORPORATE SERVICES 38, SPYROU KYRPIANOU, CCS BUILDING, 4154 KATO POLEMIDIA, CYPRUS W: http://afxis.com
E: stephania@afxis.com
T: +35725251144
ANNA OLYMPIOU 20/03/2019 565
ALECOS N. NIKOLAOU LEGAL SERVICES NEOFYTOU NICOLAIDE & PINDOU, KOLOSSAIO MEGARO, OFFICE 201, PAPHOS, CYPRUS W: ---
E: anlawyers@avacom.net
T: 99417077, 26937322
ALECOS N. NIKOLAOU 20/12/2018 455
ALECOS OROUNTIOTIS & ASSOCIATES LLC LEGAL SERVICES 232 ARC. MAKARIOS AV. , APOLLON COURT, OFFICE 102, LIMASSOL, CYPRUS W: www.orountiotis.com
E: alekoso@cytanet.com.cy
T: +35725359247
MARIANNA OROUNTIOTI 20/12/2018 456
ALEXANDER ZELITCHENKO CONSULTING 6 VASILI VRYONIDES STR., GALA COURT CHAMBERS, 5TH FLOOR, 3095 LIMASSOL, CYPRUS W: https://www.cyprusinvestmentprogram.com/
E: zelitchenk@cytanet.com.cy
T: +35799465967
--- 31/07/2018 015
ALEXANDROS ECONOMOU LLC LAW FIRM 1 ARCH. KYPRIANOU STREET, LOUCAIDES BUILDING, 7TH FLOOR, 3036 LIMASSOL, CYPRUS W: www.economoullc.com
E: alex@economoullc.com
T: +35725000010
ALEXANDROS ECONOMOU 31/07/2018 016
ALEXANDROS SINKA LLC LEGAL SERVICES 191 ATHALASSAS AVENUE, 2ND FLOOR, 2025 NICOSIA, CYPRUS W: www.sinkallc.com
E: ayiallouros@sinkallc.com
T: +35722490029
ANDREAS YIALLOUROS 03/08/2018 256
ALEXIS THEODOTOU & CO LLC LEGAL SERVICES 2 PENTADAKTYLOU STREET, OFFICE NO. 102, 6060 LARNACA, CYPRUS W: www.theolaw.com.cy
E: info@theolaw.com.cy
T: +35724400970
ALEXIS THEODOTOU 25/09/2018 285
ALLEA GLOBAL PROPERTIES LTD REAL ESTATES 3 KRINOU STREET, THE OVAL BUSINESS CENTRE, FLOOR 10, FLAT 1001, AGIOS ATHANASIOS, 4103 LIMASSOL, CYPRUS W: http://alleagroup.com/
E: info@alleagroup.com
T: +35725833033
ELENA NARBUTS 20/12/2018 457
ALTER DOMUS (CYPRUS) LIMITED ADMINISTRATIVE SERVICE PROVIDERS 11 LIMASSOL AVENUE, GALATARIOTIS BUILDING, LEVEL 2, 2112 NICOSIA, CYPRUS W: http://www.alterdomus.com/
E: marilena.konnari@alterdomus.com
T: +35722465151
MARILENA KONNARI 03/08/2018 257
AMF GLOBAL LIMITED CORPORATE & ANCILLARY SERVICE PROVIDER 3 MARKOU BOTSARI, 2 &3 FLOORS, 3040, LIMASSOL, CYPRUS W: www.amf-global.com
E: k.psillidou@kpklegal.com
T: +35725585583
KATHRYN PSILLIDOU 20/12/2018 458
AMG MYLONAS & ASSOCIATES LLC LAWYERS LEGAL CONSULTANTS 63 AGIAS FYLAXEOS, MEGARO CHARALAMBOUS, 1ST FLOOR, 3025 LIMASSOL, CYPRUS W: www.mylonas.law
E: info@mylonas.law
T: +35725101080
ANDREAS MYLONAS 15/11/2018 443
AMICORP (CYPRUS) LTD CORPORATE SERVICES 15 DIMITRIOU KARATASOU STREET, ANASTASIO BUILDING, 6TH FLOOR, OFFICE 601, 2024 STROVOLOS, NICOSIA, CYPRUS W: www.amicorp.com
E: cyprus@amicorp.com
T: +35722504000
GEORGE GEORGIOU 31/07/2018 017
ANDREAS ANDREOU LEGAL SERVICES NEOFYTOU NICOLAIDE KAI PINDOU, KOLOSSAIO MEGARO, OFFICE 201, PAPHOS, CYPRUS W: ---
E: anlawyers@avacom.net
T: 99453341, 26937322
ANDREAS ANDREOU 20/12/2018 459
ANDREAS CHR. DEMETRIADES LLC ADVOCATES & LEGAL ADVISORS ARSIONOIS 5, 8011 PAPHOS, CYPRUS W: www.acdadvocates.com
E: info@acdadvocates.com
T: 26954500/26953400
ANDREAS DIMITRIADIS 02/11/2018 408
ANDREAS COUCOUNIS & CO LLC LEGAL SERVICES 9 ARCHBISHOP MAKARIOS III AVENUE, LAZAROS CENTRE, 1ST FLOOR, OFFICES 101-104, 6017 LARNACA, CYPRUS W: www.coucounis.com
E: info@coucounis.com
T: +35724822460
TASOS COUCOUNIS 25/09/2018 286
ANDREAS DEMETRIADES & CO LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 16 NIKOLAOU NIKOLAIDIS STREET, TRYFONOS COURT, 3RD FLOOR, P.O.ΒOX 60047, 8100 PAFOS, CYPRUS W: www.demetriadeslaw.com
E: info@demetriadeslaw.com
T: +35726811668
DEMETRES DEMETRIADES 31/07/2018 018
ANDREAS ENTAFIANOS LLC ATTORNEYS AT LAW-LEGAL CONSULTANTS 3 KALLIPOLEOS AVE., 1ST. FLOOR, OFF.101, 1055 NICOSIA, CYPRUS W: ---
E: entafianos.law@cytanet.com.cy
T: +35722753126
ENTAFIANOS A. ENTAFIANOS 02/11/2018 409
ANDREAS GEORGHADJIS LLC LEGAL SERVICES JOHN KENNEDY, IRIS HOUSE, FLOOR 3, 3106 LIMASSOL, CYPRUS W: www.lloydslaw.com
E: info@lloydslaw.com
T: +35725590600
MARIANNA GEORGHADJI 31/07/2018 019
ANDREAS I. KARYDES & CO LLC LEGAL AND CONSULTING SERVICES MYKINON 12, OFFICE 41, 1065 NICOSIA, CYPRUS W: www.karydes.com
E: aik@karydes.com
T: +35722029100
ANDREAS I. KARYDES 03/08/2018 258
ANDREAS KONNARIS LLC LAW FIRM 9 KARAISKAKIS STREET, 3032 LIMASSOL, CYPRUS W: www.konnarislaw.com.cy
E: konnaris@cytanet.com.cy
T: +35725366550
ELENA KONNARI 25/09/2018 287
ANDREAS L. NEOKLEOUS CHAMBERS LLC LAW FIRM GEORGIOU A' 30, CHRYSANTHOS AP., OFFICE G-H, POTAMOS GERMASOGEIAS, 4047 LIMASSOL, CYPRUS W: www.neokleousllc.com
E: andreas@neokleousllc.com
T: +35725366660
ANDREAS NEOKLEOUS 17/10/2018 389
ANDREAS MENELAOU LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 256 ARCH. MAKARIOS III AVENUE, EFTAPATON COURT, OFFICE C3, 3105 LIMASSOL, CYPRUS W: www.menelaou-law.com
E: info@menelaou-law.com
T: +35725258080
ANDREAS MENELAOU 31/07/2018 020
ANDREAS ORPHANIDES & CO LLC CORPORATE SERVICES, LEGAL SERVICES 48 AKROPOLEOS AVENUE, 5TH FLOOR, STROVOLOS, 2012 NICOSIA, CYPRUS W: www.orphanideslaw.com
E: info@orphanideslaw.com
T: +35722333288
ANDREAS ORPHANIDES 31/07/2018 021
ANDREAS P. SIAPANIS & ASSOCIATES LLC LEGAL SERVICES 47 STROVOLOS AVENUE, KYROS TOWER, 5TH FLOOR, 2018 NICOSIA, CYPRUS W: https://asiapanislaw.com
E: info@asiapanislaw.com
T: +35722889310
ANDREAS P. SIAPANIS 31/07/2018 022
ANDREAS S. ANGELIDES L.L.C. LEGAL SERVICES THEMISTOKLI DERVI 6, 2ND FLOOR, 1066 NICOSIA, CYPRUS W: ---
E: angesaa@cytanet.com.cy
T: +35722675766
SIMOS A. ANGELIDES 20/03/2019 566
ANDREAS S. PASIOURTIDES L.L.C. ADVOCATES - LEGAL CONSULTANTS KIKAS & FROSOS SOUNTIA 1-5, ZENIA IRIS COURT, 2ND FLOOR, OFFICE 204, 6016 LARNACA, CYPRUS W: www.pasiourtideslaw.com
E: info@pasiourtideslaw.com
T: +35724252584
ANDREAS S. PASHIOURTIDES 20/12/2018 460
ANDREAS S. PETROU LAW OFFICE LLC LAW OFFICE, ADMINISTRATION SERVICES 2 ROMANOU, "TLAIS TOWER", 5TH & 6TH FLOOR, OFF. 501&601, 1070 NICOSIA, CYPRUS W: www.petroulawoffice.com
E: petrulaw@petroulawoffice.com
T: +35722661155
ANDREAS S. PETROU 25/09/2018 288
ANDREAS TH. SOFOKLEOUS LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 2 AGAPINOROS & MAKARIOU III, IRIS TOWER, OFFICES 403-405, 1076 NICOSIA, CYPRUS W: www.aslaw.eu
E: info@aslaw.eu
T: +35722763601
DESPOINA SOFOKLEOUS 31/07/2018 023
ANDREAS V. ZACHARIOU & CO LLC LEGAL SERVICES 9 ARCH. MAKARIOS AVENUE, LAZAROS CENTER, BLOCK A, OFFICE 105, 6017 LARNACA, CYPRUS W: www.azlaw.com.cy
E: info@azlaw.com.cy
T: +35724818655
GEORGIA ZACHARIOU 31/07/2018 024
ANDREAS Y. LOIZOU & CO LLC LAW OFFICE-LEGAL ADVISORS SOTERAS STR.17, OFFICE NO.2, 1ST FLOOR, 5286 PARALIMNI, P.O.BOX 33181, 5311 PARALIMNI, CYPRUS W: www.aloizoulaw.com
E: al@aloizoulaw.com
T: +35723744888
ANDREAS G. LOIZOU 31/07/2018 025
ANDRONIKOU & KONSTANTINOU CO ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS GRIVA DIGENI 61, A & V COURT,FLAT.201, 3101 LIMASSOL, CYPRUS W: ---
E: o.konstantinou@ankolaw.com
T: +35725102526
OLGA CONSTANTINOU 20/12/2018 461
ANDYS POLYDOROU LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS STASICRATES 20, OFFICE 301,1065 NICOSIA, CYPRUS W: www.apolydorou.com
E: legal@apolydorou.com
T: +35722677037
ANDYS POLYDOROU 31/07/2018 026
ANGELICA VOREA CITIZENSHIP SERVICES PORTO BELLO BUILDING, 1 SIAFI STREET, OFFICE 104/05, LIMASSOL, CYPRUS W: ---
E: insa.avs@cytanet.com.cy
T: +35799520204
ANGELICA VOREA 20/12/2018 462
ANGELIDES, IOANNIDES, LEONIDOU LLC LAW FIRM 15 AYION OMOLOGITON AVENUE, 1080 NICOSIA, CYPRUS W: www.llpolawfirm.com
E: immigration@llpolawfirm.com
T: +35722452600
ANDREAS KARAMANOS 31/07/2018 027
ANGELIKI AGATHOCLEOUS LEGAL SERVICES 211 ARCH. MAKARIOU III, CHRISTINA CENTER, 4TH FLOOR, OFFICE 401, 3030 LIMASSOL, CYPRUS W: ---
E: aagath.law@gmail.com
T: +35799546317
ANGELIKI AGATHOCLEOUS 31/01/2019 554
ANGELOS NICOLAIDES HOLDINGS LTD DEVELOPER AND REAL ESTATE AGENTS ARC. MAKARIOS LLL 3-7 AVE, NICOLAIDES SEA VIEW CITY, SHOW.3, 6017 LARNACA - CYPRUS W: www.nicolaidesproperties.com
E: nicolaid@spidernet.com.cy
T: +35724828240
ANGELOS NIKOLAIDIS 08/10/2018 346
ANNA GRIGORIEVA & CO LLC LEGAL SERVICES KRINOU 3, "THE OVAL", OFFICE 203, AGIOS ATHANASIOS, 4103 LIMASSOL, CYPRUS W: www.ag-advocates.eu
E: anna.grigorieva@ag-advocates.eu
T: +35725057000
ANNA GRIGORIEVA 08/10/2018 347
ANTHONY ASHIOTIS & CO AUDITORS, ACCOUNTANTS, CONSULTANTS 8 SAMOU STREET, ST. OMOLOGITES, 1086 NICOSIA, CYPRUS W: www.ashiotis.com.cy
E: ashiotis@ashiotis.com.cy
T: +35722455455
ANTONIOS THOMAS ASHIOTIS 31/07/2018 028
ANTIGONI GEORGIOU LEGAL SERVICES 43-47 GLADSTONOS, ARISTOTELOUS COURT, 1ST FLOOR, OFFICE 12, 3040 LIMASSOL, CYPRUS W: ---
E: georgiou@antigoni-legal.com
T: +35725102083
ANTIGONI GEORGIOU 20/12/2018 463
ANTIS TRIANTAFYLLIDES & SONS LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 2-4 ARCH. MAKARIOS III AVENUE, CAPITAL CENTER, 9TH FLOOR, 1065 NICOSIA, CYPRUS W: www.triantafyllides.com
E: trianta@triantafyllides.com
T: +35722360000
VASILIKI TRIANTAFYLLIDES 31/07/2018 030
ANTONAKIS SOTERIOU & ASSOCIATES LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 85 SPYROU KYPRIANOU AVEN., ELENEION COURT, 2ND FLOOR, OFFICE 201, 6051 LARNACA, CYPRUS W: www.sotlaw.com.cy
E: info@sotlaw.com.cy
T: +35724622188
VALENTINOS SOTERIOU 08/10/2018 348
ANTONIOU & METAXA LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 63 ELEFTHERIOU VENIZELOU AVENUE, 8021 PAPHOS, CYPRUS W: www.antonioumetaxa.com
E: info@antonioumetaxa.com
T: +35726936300
MATHEOS ANTONIOU 25/09/2018 289
ANTONIS A. PAPALLIS & ASSOCIATES LLC LEGAL CONSULTANTS 11-13 PILIOU STREET, QUALITY TOWERS, OFFICE 501, 6037, LARNACA, CYPRUS W: www.papallislaw.com
E: info@papallislaw.com
T: +35724622177
ANDREAS PAPALLIS 20/12/2018 464
ANTONIS ANDREOU & CO LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 23 -25 PILIOU STREET, 1ST FLOOR, 6037 LARNACA, CYPRUS W: www.antonisandreou.com
E: info@antonisandreou.com
T: +35724828373
HELENA ANDREOU 31/07/2018 031
ANTONIS FRANGOS LLC LEGAL SERVICES SPYROU KYPRIANOU 57, M. FRANGOS COURT, OFF. 501, 6051 LARNACA, CYPRUS W: www.franglaw.com
E: info@franglaw.com
T: +35724254005
ANTONIS FRANGOS 17/10/2018 390
ANTONIS K. KARAS L.L.C. ADVOCATES, LEGAL CONSULTANTS PATRON 6, SUNNYWISE COURT, FLAT/OFFICE 101-102, 1ST FLOOR, 6051 LARNACA, CYPRUS W: www.karas-law.com
E: info@karas-law.com
T: 24661303/24633166
CHRISTOS A. KARAS 31/07/2018 032
ANTONIS PASCHALIDES & CO LLC LEGAL SERVICES MAKARIOU & AGIAS ELENIS 36, GALAXIAS BUILDING, NICOSIA, CYPRUS W: www.paschalides.com
E: info@paschalides.com
T: +35722661661
ANDONIS PASCHALIDES 20/12/2018 465
APC AUDIT TAX ADVISORY LTD AUDIT - TAX - ADVISORY FLORINIS 11, CITY FORUM, OFFICE 601, 1065 NICOSIA, CYPRUS W: www.apccpa.eu
E: info@apccpa.eu
T: +35722445004
IOANNIS KAILIS 08/10/2018 349
AQUALIS SERVICES LIMITED AUDIT, TAX, ADVISORY POLYMNIAS 34, AGLANTZIA, 2102 NICOSIA, CYPRUS W: www.aqualis.com.cy
E: constantinos@aqualis.com.cy
T: +35799866258
CONSTANTINOS TSIAKLIDIS 20/12/2018 466
ARCHICERT LIMITED ASSET MANAGEMENT, LAND DEVELOPMENT 258, ARCH. LEONTIOU A & ARCH MAKATIOU III CORNER, CYPRUS W: symbolresidence.com
E: kirill.shein@gmail.com
T: +35797776637
KIRILL SHEIN 20/12/2018 467
ARCUS MANAGEMENT LTD ADVISORY SERVICES 60/2 MELITA STREET, VALLETTA, VLT 1222, MALTA W: www.arcusestates.com
E: info@arcusestates.com
T: +356 22056868
GIOVANNI GAUCI 25/09/2018 290
ARETI CHARIDEMOU & ASSOCIATES LLC LEGAL SERVICES 21 VASILI MICHAILIDI STREET, 3026 LIMASSOL, CYPRUS W: www.aretilaw.com
E: info@aretilaw.com
T: +35725508000
ARETI CHARIDΕMOU 31/07/2018 033
ARETI SARRI ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT VICTORY HOUSE, 205 ARCHBISHOP MAKARIOS AVENUE, 3030 LIMASSOL, CYPRUS W: ---
E: aretisarriadvocate@gmail.com
T: +35725040054
ARETI SARRI 20/12/2018 468
ARGYRIS N. NICOLAOU LLC LEGAL SERVICES RIGA FEREOU 8, LIBRA CHAMBERS, OFFICE 41, 3095 LIMASSOL, CYPRUS W: ---
E: anicolaou@nicolaoulaw.com
T: +35799571929
ARGYRIS NICOLAOU 31/07/2018 034
ARISTIDES J YIORDAMLIS & ASSOCIATES LLC LEGAL SERVICES ATHINON & ANEXARTISIAS, NORA COURT, OFFICE 301, 3040 LIMASSOL, CYPRUS W: www.yiordamlis.com
E: law@yiordamlis.com
T: +35725362865
ANDREA YIORDAMLI 08/10/2018 350
ARISTO DEVELOPERS LTD LAND AND PROPERTY DEVELOPERS 8 APRILIOU 1ST STREET, 8011 PAFOS, CYPRUS W: www.aristodevelopers.com
E: lisa.michael@aristodevelopers.com
T: +35726841841
LISA MICHAEL 31/07/2018 035
ARISTODEMOU LOIZIDES YIOLITIS LLC LAW FIRM 28TH OCTOBER AVENUE 313, OMRANIA CENTRE, 3105 LIMASSOL, CYPRUS W: www.harneys.com/jurisdictions/cyprus/
E: panos.ioannou@harneys.com
T: +35725820020
IRENE PANAYI 25/09/2018 291
ARMONIA ESTATES LTD REAL ESTATE APOSTOLOU PAVLOU 111, 8046 PAFOS, CYPRUS W: www.leptosestates.com
E: yiannis.pitsillos@leptosestates.com
T: +35726880100
YIANNIS PITSILLOS 31/07/2018 036
ARSEN THEOFANIDIS LLC ADVOCATES - LEGAL CONSULTANTS EV. PAPACHRISTOFOROU 18, PETOUSSIS BUILDING, OFF. 001, 3030 LIMASSOL, CYPRUS W: www.theofanidis.eu
E: info@theofanidis.eu
T: +35725259400
ARSEN THEOFANIDIS 31/07/2018 037
ARTEMIOU, PIERI & ASSOCIATES LLC LEGAL SERVICES 5, THESSALONIKIS STR., PLATY BUILDING, BLC B'. 1ST FLOOR, OFFICE B15, 2122 NICOSIA, CYPRUS W: ---
E: info@aplaw.com.cy
T: +35722458900
MYRIA MARANGOU 20/12/2018 469
ARTEMIS THOMAIDES & CO. LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS OMIROU 20, ST. NIKOLAOS, 3095 LIMASSOL, CYPRUS W: www.thomaideslaw.com
E: a.thomaides@thomaideslaw.com
T: +35725583600
ARTEMIS THOMAIDES 20/12/2018 470
ARTO ESTATE AGENTS LTD REAL ESTATE AGENTS, PROPERTY CONCULTANTS 60 AMATHOUNTAS AVENUE, 4532 LIMASSOL, CYPRUS W: ---
E: info@artoestates.com
T: +35725812364
ELIAS A. SPYROU 25/09/2018 292
ARTON CAPITAL LTD CITIZENSHIP & RESIDENCE ADVISORY FIRM 221 CHR. HADJIPAVLOU STREET, 3035 LIMASSOL, CYPRUS W: www.artoncapital.com
E: nioannou@artoncapital.com
T: 99199185 / 97618595
NIKI IOANNOU 31/01/2019 555
ASC CORPORATE CONSULTANTS LIMITED LEGAL SERVICES 44 ANDREA PARASKEVA STREET, 2024 NICOSIA, CYPRUS W: www.asccorporatelaw.com
E: andreas@asccorporatelaw.com
T: +35722000420
ANDREAS CHRISTOFOROU 25/09/2018 293
ASSERVIO SERVICES LIMITED AUDIT AND ACCOUNTING SERVICES 2 ELEFTHERIAS STREET, OFFICE 2, 7020 LARNACA, CYPRUS W: www.asservio-services.com
E: akis.koukakis@asservio-services.com
T: +35724040766
KALOUDIS KOUKAKIS 08/10/2018 351
ASSIOTIS ANDREAS & PARTNERS LLC LAW FIRM GLADSTONOS 85, KYPRIANOU BUILDING, 4 FLOOR, OFFICE 403, 3032 LIMASSOL, CYPRUS W: www.assiotislaw.com
E: info@assiotislaw.com
T: +35725871281
ASSIOTIS ANDREAS 25/09/2018 294
ASUSPLUS AUDITORS AND TAX CONSULTANTS LIMITED AUDIT - TAX - CONSULTING 27, 25 MARTIOU STREET, D. MICHAEL TOWER, OFFICE 105, 2408 ENGOMI, CYPRUS W: www.asuspluscy.com
E: s.michail@asuspluscy.com
T: +35722205990
SOFOKLIS MICHAIL 03/08/2018 259
AT TWO SISTERS HOLDINGS LTD CONSULTING, NETWORKING & MARKETING 21 D. SEVERIS AVENUE, ANNA COURT, 3RD FLOOR, 1080 NICOSIA, CYPRUS W: www.twosistersholdings.eu
E: marketing@yyy.com.cy
T: +35722552302
VICTORIA NICOLAIDES 31/07/2018 038
ATHOS DEMETRIOU ASSOCIATES LLC LEGAL SERVICES CHILONOS 2A, THE RIVERSIDE FORUM, SECOND FLOOR, 1101 NICOSIA, CYPRUS W: www.ademetrioulaw.com
E: info@ademetrioulaw.com
T: +35722809900
ATHOS DEMETRIOU 20/12/2018 471
ATHOS HQ GROUP BUSINESS SERVICES (CYPRUS) LTD FAMILY & BUSINESS SERVICES 30 VYZANTIOU STR., VYZANTIOU BLDG., OFFICE 22, 2064 STROVOLOS, NICOSIA, CYPRUS W: www.athos-group.com
E: andria.andreou@athos-group.com
T: +35722422232
ANDRIA ANDREOU 20/12/2018 472
AXENT FINANCIAL ADVISERS LIMITED ACCOUNTING & FIDUCIARY SERVICES KARAISKAKI 38, KANIKA ALEXANDER CENTERKANIKA ALEXANDER CTR, BLOCK 1, FLOOR 1, FLAT 113B, 3032 LIMASSOL, CYPRUS W: ---
E: melinosp@inpactcy.com
T: +35725818530
MENELAOS PISSOURIOS 20/12/2018 473
BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS LTD AUDIT-ACCOUNTING-TAX-BUSINESS CONSULTANTS CORNER C. HATZOPOULOU & 30 GRIVA DIGHENI AVENUE, 1066 NICOSIA, CYPRUS | P.O. BOX 27783, 2433 NICOSIA, CYPRUS W: www.bakertillyklitou.com
E: marios@bakertillyklitou.com
T: +35722458500
MARIOS A. KLITOU 03/08/2018 260
BARIONO WEALTH ADVISORS LTD AUDIT, ACCOUNTING & CONSULTING SERVICES ARCH. MAKARIOU III, OFFICE 401,1065, NICOSIA, CYPRUS W: www.bariono.com
E: marios@bariono.com
T: +35722109781
MARIOS DJALEV 20/12/2018 474
BDO LIMITED AUDIT-TAX-ADVISORY 261, 28 OKTOVRIOU, VIEW POINT TOWER, 3035 LIMASSOL, CYPRUS W: www.bdo.com.cy
E: limassol@bdo.com.cy
T: +35725847400
ANDREAS SAVVA 20/12/2018 475
BKMS LIMITED ADMINISTRATIVE SERVICE PROVIDERS 201 STROVOLOS AVENUE, THE FUTURE BUSINESS CENTRE, 2ND FLOOR, OFFICE 201, 2049 NICOSIA, CYPRUS W: http://www.bkmsgroup.com
E: info@bkmsgroup.com
T: +35722265360
CHRISTOFOROS MIKELLI 20/12/2018 476
BYBLOSERVE MANAGEMENT LIMITED ADMINISTRATIVE SERVICE PROVIDER 10 PATRON, 6051 LARNACA, CYPRUS W: http://bybloserve.com
E: pantelitsa@bybloserve.com
T: +35724812575
PANTELITSA MICHAEL 31/07/2018 039
C & A ALKIVIADES LTD FINANCIAL SERVICES AGIAS ZONIS 24, 3027 LIMASSOL, CYPRUS W: ---
E: info@alkiviades-financial.com
T: +35725369801
CHRISIS ALKIVIADES 25/09/2018 295
C. HADJIVANGELI & PARTNERS LLC LEGAL SERVICES 8 KENNEDY AVENUE, FIRST FLOOR, OFFICE 104, 1087 NICOSIA, CYPRUS W: www.hadjivangeli.com
E: hadjivangeli@hadjivangeli.com
T: +35722366777
COSTAS HADJIVANGELI 31/07/2018 040
C. SAVVA & ASSOCIATES LTD TAX AND CORPORATE SERVICES PROVIDER PRODROMOU 75, 1ST FLOOR, FLAT/OFFICE 105, 2063 NICOSIA, CYPRUS W: www.savvacyprus.com
E: info@savvacyprus.com
T: +35722516671
CHARALAMBOS SAVVA 31/07/2018 041
C.A.KTORIDES LIMITED AUDITING, ACCOUNTING & CONSULTANCY SERVICES CHR.SOZOU 31, 5TH FLOOR, OFFICE 502, 1096 NICOSIA, CYPRUS W: www.caktorides.com
E: chr.ktorides@cytanet.com.cy
T: +35722676688
CHRISTOS KTORIDES 31/07/2018 042
C.C. L SERVICES LTD INVESTMENT AND ADVISORY SERVICES 2 SOTIRAS, OFF. 6, 5286 PARALIMNI, CYPRUS W: ---
E: msimou@cclaw.com.cy
T: +35723811701
MARIA SIMOU 25/09/2018 296
C.D. MESSIOS L.L.C. LEGAL & CORPORATE SERVICES 36 AYIAS ELENIS, GALAXIAS COMMERCIAL CENTER, SUITE 401, 1061 NICOSIA, CYPRUS W: www.messios.com
E: info@messios.com
T: +35722460446
GEORGIA VLADIMIROU 31/07/2018 043
C.I. SWEET HOME (REALTORS) LTD ESTATE SERVICES CHIMARAS 5, 5281 PARALIMNI, CYPRUS W: http://www.sweethomeestates.com
E: thanasis@sweethomeestates.com
T: +35723744131
THANASIS ATHANASIOU 31/01/2019 556
C.P. EROTOCRITOU & CO LLC ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS 23 OLYMPION STREET, LIBRA TOWER, 4TH FLOOR, 3035 LIMASSOL, CYPRUS W: www.cperotocritou.com
E: electra@cperotocritou.com
T: +35725363665
ELECTRA EROTOCRITOU 08/10/2018 352
C.S.K. ZACHARIOU CONSULTING SERVICES LTD IMMIGRATION CONSULTING SERVICES 72 OMIROU STR., CHALKOUTSA, 3096 LIMASSOL, CYPRUS W: http://cskzachariou.com/en/home/
E: zachariou@cytanet.com.cy
T: +35725728850
COSTAS ZACHARIOU 17/10/2018 391
C.T. AVANT MANAGΕMENT SERVICES LTD BOUTIQUE CORPORATE SERVICE PROVIDER 3 GRIVA DIGENI AVENUE, PATSALOS HOUSE, OFFICE 501, 6030 LARNACA, CYPRUS W: www.avantmanagement.org
E: info@avantmanagement.org
T: +35724002422
ALEXIS TEKKIS 31/07/2018 044
CAPVALUE PROPERTY CONSULTANTS LTD PROPERTY CONSULTANTS AYIOU MELETIOU 92, 2055 STROVOLOS, NICOSIA, CYPRUS W: www.capvalue.com.cy
E: giorgina@capvalue.com.cy
T: +35722264238
GIORGINA ANDREOU ACHILLEOS 31/07/2018 045
CC ADVISERS LTD LEGAL, TAX, IMMIGRATION AND FIDUCIARY SERVICES 21 VASILI MICHAILIDI STREET, 3026 LIMASSOL, CYPRUS W: www.cccyprus.com
E: cip@cclex.com
T: +35722030262
KENNETH CAMILLERI 31/07/2018 046
CDA CYPRUS DEVELOPERS ALLIANCE LTD REAL ESTATE CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 146 ARCH. MAKARIOS III AVENUE, ALPHA TOWER, OFFICE 31, 3021 LIMASSOL, CYPRUS W: www.cyprus-alliance.com
E: cyp@cyprus-alliance.com
T: +35725355260
ALEXANDER PETROSOV 31/07/2018 047
CH. AVGOUSTI & PARTNERS LLC ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT 131 GEORGIOU A STR, BLOCK C, OFFICE 11, 4048 LIMASSOL, CYPRUS W: www.avgoustilegal.com
E: info@avgoustilegal.com
T: 25577779/99493426
CHARALAMPOS AYGOUSTI 31/07/2018 048
CHAPA HOMES LLC CHARTERED SURVEYORS (VALUATIONS & PROPERTY CONSULTING 2 GLADSTONOS STR, AMFITRION BLD, OFFICE 101 - P.O.BOX 64393, 8074 PAPHOS, CYPRUS W: ---
E: chapahomes@cytanet.com.cy
T: +35726813396
CHARALAMBOS CHARALAMBOUS 31/07/2018 049
CHARIS ANASTASIOU LEGAL SERVICES 211 ARCH. MAKARIOU III AVENUE, CHRISTINA CENTER, OFF. 301, 3030 LIMASSOL, CYPRUS W: www.anastasioulawfirm.com
E: charis@anastasioulawfirm.com
T: +35799561562
--- 31/07/2018 050
CHETCUTI CAUCHI ADVISORS LTD RESIDENCE & CITIZENSHIP ADVISORY 120, URSULA STREET, VALLETTA, MALTA W: www.cypruscitizenship.eu/
E: info@cclex.com
T: +35622056200
JEAN PHILIPPE CHETCUTI 20/12/2018 477
CHR. LARCOU & ASSOCIATES LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS UNITED NATION STREET 44, ORTHODOXOU TOWER, 3RD FLOOR, 6042 LARNACA, CYPRUS W: www.larcolaw.com.cy
E: christopher@larcolaw.com.cy
T: +35724250024
ANDRI NICOLAOU 31/07/2018 051
CHRISO SAVVA LLC LAW OFFICE 8 KATSONI STREET, 2ND FLOOR, OFFICE 202, 1082 NICOSIA, CYPRUS W: www.legal-corporate.com
E: chriso@legal-corporate.com
T: +35722766386
CHRISO SAVVA 31/07/2018 052
CHRISTABEL CORPORATE SERVICES LIMITED CORPORATE SERVICE PROVIDER 118 AGIAS FYLAXEOS STREET, CHRISTABEL HOUSE, 3087 LIMASSOL, CYPRUS W: www.christabelonline.com
E: erodotou@christabelonline.com
T: +35725822766
AGGELIKI HERODOTOU 31/07/2018 053
CHRISTIA MICHAELIDOU ADVOCATE 35 THEKLAS LYSIOTI STR., EAGLE STAR HOUSE, 5TH FLOOR, 3030 LIMASSOL, CYPRUS W: www.chm.com.cy
E: christia@chm.com.cy
T: 25818646/99360340
CHRISTIA MICHAELIDOU 31/07/2018 054
CHRISTODOULOS G. VASSILIADES & CO. LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS AGIOU PAVLOU 15, LEDRA HOUSE, AGIOS ANDREAS, 1105 NICOSIA, CYPRUS W: www.vasslaw.com
E: mariannap@vasslaw.net
T: +35722556677
MARIANNA PAVLIDES 31/07/2018 055
CHRISTOFINIS-MOUZOURIDOU & CO. LLC ADVOCATES 240 ARCH. MAKARIOU III, P. LORDOS CENTRE, BLOCK B, 5TH FLOOR, OFFICE 501, 3105 LIMASSOL, CYPRUS W: www.cmcylaw.com
E: nikolas@cmcylaw.com
T: +35725255059
NIKOLAS CHRISTOFINIS 31/07/2018 056
CHRISTOFOROS CHRISTODOULOU CONSULTING SERVICES AGIOU ANTONIOU 13, 7102 ARADIPPOU LARNACA, CYPRUS W: ---
E: ch.christophoros@gmail.com
T: +35795156858
CHRISTOFOROS CHRISTODOULOU 20/12/2018 478
CHRISTOFOROS SAVVA LEGAL SERVICES DILOU 15 A, 8027, PAPHOS, CYPRUS W: http://www.savvalaw.com/
E: christoforos@savvalaw.com
T: +35796812615
CHRISTOFOROS SAVVA 20/12/2018 479
CHRISTOPHOROS IOANNOU LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 83, SPYROU KYPRIANOU, ELENION BUILDING, 3RD FLOOR, OFFICE 304, 6051, LARNACA, CYPRUS W: www.ioannoulawfirm.com
E: info@ioannoulawfirm.com
T: +35724667778
CHRISTOFOROS IOANNOU 20/12/2018 480
CHRISTOS GEORGIADES & ASSOCIATES LLC LAW OFFICE 52 GRIVA DIGENI, 1ST FLOOR, OFFICE 102, 8047 PAPHOS, CYPRUS W: http://georgiades-law.com
E: info1@georgiades-law.com
T: +35726443111
EFROSINI GEORGIADOU 31/07/2018 057
CHRISTOS HADJILOIZOU LLC ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS AYIAS PHYLAXEOS 104, PANAYIOTOPOULOS COURT, OFFICE 301, 3087 LIMASSOL, CYPRUS W: ---
E: hadjiloizou.law@cytanet.com.cy
T: +35725388999
PETROS CHATZILOIZOU 03/08/2018 261
CHRISTOS NEOCLEOUS LLC LEGAL SERVICES 12, ARCH. MAKARIOU IIII, ZAVOS KRISTELINA TOWER, OFFICE 101, MESA GEITONIA, 4000 LIMASSOL, CYPRUS W: ---
E: cneocleous@neocleousllc.com.cy
T: +35725250543
CHRISTOS NEOCLEOUS 03/08/2018 262
CHRISTOS PAPALLAS & CO LLC LEGAL SERVICES 24 ELEFTHERIOU VENIZELOU, 1ST FLOOR, OFFICE 100, 8021 PAPHOS, CYPRUS W: ---
E: info@papallaslaw.com
T: +35726960609
--- 31/07/2018 058
CHRISTOS PAROUTIS CONSULTING SERVICES GEORGIOU MAKFANTEN 15A, 3101 LIMASSOL, CYPRUS W: ---
E: c.paroutis@cytanet.com.cy
T: +35799656629
CHRISTOS PAROUTIS 17/10/2018 392
CHRISTOS PATSALIDES CORPORATE MANAGEMENT LIMITED CORPORATE SERVICES 31 EVAGORAS AVENUE, EVAGORAS BUILDING, 4TH FLOOR, 1066 NICOSIA, CYPRUS W: www.patsalides.com.cy
E: info@patsalides.com.cy
T: +35722677677
ANTIS KAPLANIS 31/07/2018 059
CHRISTOS TRIANTAFYLLIDES LEGAL SERVICES 27 EVAGOROU AVENUE, IRINI COURT, FLAT 31, 32 & 33, 1066 NICOSIA, CYPRUS W: ---
E: triant1@cytanet.com.cy
T: +35722456222
CHRISTOS TRIANTAFYLLIDES 02/11/2018 410
CHRISTYS & CO LLC LEGAL SERVICES KYRIAKOU MATSI 18, 2ND FLOOR, EGKOMI, 2408 NICOSIA, CYPRUS W: www.christys.eu
E: legal@christys.eu
T: +35722358588
CHARIS CHRISTYS 25/09/2018 297
CHRYSANTHOU & CHRYSANTHOU LLC LEGAL SERVICES 12 THEMISTOCLES DERVIS AVE, PALAIS D'IVOIRE HOUSE, 1ST FLOOR, 1066 NICOSIA, CYPRUS W: www.chryslaw.com
E: chryslaw@chryslaw.com
T: +35722267777
ALISON TIMOTHY 20/12/2018 481
CHRYSSES DEMETRIADES & CO. LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 13 KARAISKAKIS STREET, 3032 LIMASSOL, P.O.BOX 50132, 3601 LIMASSOL, CYPRUS W: www.demetriades.com
E: info@demetriades.com
T: +35725800000
ANTHIA NUTT 02/11/2018 411
CLERIDES, ANASTASIOU, NEOPHYTOU LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 6 KOLOKOTRONI STREET, 3032 LIMASSOL, CYPRUS W: www.cyplaw.com
E: n.drakou@cyplaw.com
T: +357252744050
NATASA DRAKOU 31/07/2018 060
COAST AND HILLS SERVICES LTD MIGRATION CONSULTANTS ARCH. MAKARIOU III 168, GEOPYXIS CENTER, 5TH FLOOR, SUITE 5, 3027 LIMASSOL, CYPRUS W: https://coast-hills.com/
E: christina@coast-hills.com
T: +35725811126
CHRISTINA KLEOPA 31/07/2018 061
CONNECTEDSKY LEGAL & CORPORATE CONSULTANTS LIMITED LEGAL, CORPORATE & CONSULTING SERVICES IGOUMENITSAS 12, CONNECTEDSKY HOUSE, STROVOLOS, 2027, NICOSIA, CYPRUS W: www.connectedsky.com
E: sissy.papademas@connectedsky.com
T: +35722258800
CHARALAMBOS SAMIR 20/12/2018 482
CONSAVER MANAGEMENT LTD CONSULTING SERVICES GEORGIOU A83, TOURIST SHOPPING CENTER, OFF. 1, POTAMOS GERMASOGEIAS, 4047 LIMASSOL, CYPRUS - P.O.BOX 54781, 3727 LIMASSOL, CYPRUS W: www.consaver.com
E: maria@consaver.com
T: 25318046/99604490
MARIA SAVERIADOU 31/07/2018 062
CONSULCO LIMITED CORPORATE SERVICE PROVIDERS METOCHIOU 73, EGKOMI, 2407 NICOSIA, CYPRUS W: www.consulco.com
E: dk@consulco.com
T: +35722361300
DMITRY KΗENKIN 31/07/2018 063
CONTRUSTCO LTD ADMINISTRATIVE AND ACCOUNTING SERVICES 35 THEKLAS LYSIOTI STR., EAGLE STAR HOUSE, OFFICE 22, 3030 LIMASSOL, CYPRUS W: ---
E: sb@contrustco.com
T: +35725246920
SVETLANA BONDARENKO 08/10/2018 353
COSMOCO LTD AUDIT-TAX-ADVISORY NEOPTOLEMOU 6, 1087 NICOSIA, CYPRUS W: https://www.cosmoco.com.cy
E: info@cosmoco.com.cy
T: +35722100192
STELIOS IOANNOU 08/10/2018 354
COSTAS GAVRIELIDES & SONS LIMITED LAND DEVELOPMENT 8, ADAMANTIOS KORIAS STR., P O BOX 60455, CY8103, K. PAFOS, CYPRUS W: www.cgbuild.com
E: sales@cgbuild.com
T: +35726942428
COSTAS GAVRIELIDES 20/12/2018 483
COSTAS TSIRIDES & CO LLC LEGAL SERVICES 276 ARCH. MAKARIOU AVE., 3105 LIMASSOL, CYPRUS W: www.tsirides.com
E: citizenship@tsirides.com
T: +35725266500
ARISTIANA STYLIANOU 08/10/2018 355
CP QUEST LTD BUSINESS CONSULTING, INVESTMENT ADVISORY, MIGRATION SERVICES 11 ZINONOS SOZOU, OFFICE 404, 1075 NICOSIA, CYPRUS W: https://www.quest-consulting.eu/
E: cp@quest-consulting.eu
T: +35799353145
CHRISTOS POLYDOROU 31/07/2018 064
CROWE CYPRUS LIMITED AUDIT- ACCOUNTING-TAX 8 STASSINOU AVENUE, PHOTIADES BUSINESS CENTRE, 1ST FLOOR, 1060 NICOSIA, CYPRUS W: www.crowe.com/cy
E: mailbox@crowe.com.cy
T: +35722755656
DEMETRA DEMETRIADOU 08/08/2018 276
CRYSTAL CYPRUS CORPORATE & FINANCE SERVICES LTD ADMINISTRATIVE SERVICE PROVIDER 35 STASIKRATOUS, CRYSTAL OFFICES, CHRISTOU MORFAKI BUILDING, 3RD FLOOR, OFFICE 301, 1065 NICOSIA, CYPRUS W: www.crwwgroup.net
E: pavlos.pavlou@crwwgroup.net
T: +35722583000
PAVLOS PAVLOU 31/07/2018 065
CS IMMIGRATION SERVICES LTD IMMIGRATION SERVICES ZINAS KANTHER & ORIGENOUS, 3035 LIMASSOL, CYPRUS W: ---
E: info@cs-immigration.com
T: +35799400279
CHRISTAKIS SYLITZIOTIS 31/07/2018 066
CX FINANCIA LTD FINANCIAL ADVISORS ARSAKEIOU 19, STROVOLOS, 2045 NICOSIA, CYPRUS W: www.cxfinancia.com
E: xenia@cxfinancia.com
T: +35722323461
XENIA NEOFYTOY 25/09/2018 298
CYBARCO DEVELOPMENT LTD LAND DEVELOPMENT 10 TEFKROU ANTHIA STREET, DHALI INDUSTRIAL AREA, 2540 NICOSIA, CYPRUS W: www.cybarco.com
E: info@cybarco.com
T: +35722741350
EYFROSYNI POLYKARPOU PROTOPAPA 31/01/2019 557
CYCOMPAUDIT LIMITED AUDITING & FIDUCIARY SERVICES ANTIGONOU 6, DROMOLAXIA, 7020 LARNACA, CYPRUS W: www.cycompaudit.com
E: info@cycompaudit.com.cy
T: +35724654847
CHRISTIANA GEORGIOU 02/11/2018 412
CYPROWEALTH ADVISORY SERVICES LIMITED CONSULTING SERVICES 134 MAKARIOS III AVENUE, 3021 LIMASSOL, CYPRUS W: www.cyprowealth.eu
E: cip@cyprowealth.eu
T: +35725365365
CHARALAMBOS CHARALAMBOUS 31/07/2018 067
CZ CONSULTING LIMITED CONSULTING SERVICES 25 MICHALAKOPOULOU STREET, MICHALAKOPOULOU TOWER, OFFICE 203-204, 1075 NICOSIA, CYPRUS W: www.szcmanagement.com
E: constantinos@szcmail.com
T: +35799470963
CONSTANTINOS ZACKHEOS 31/07/2018 068
D&E LAVORO AGENCY LTD IMMIGRATION CONSULTANCY 34Z AYIAS ZONIS, 3027 LIMASSOL, CYPRUS W: www.lavoroagency.com
E: lavoro@cytanet.com.cy
T: +35725760062
DEMETRA EVAGOROU 17/10/2018 393
D. G. HALIOS CONSULTANTS LTD CORPORATE & BUSINESS ADVISORY, FINANCIAL & TAX CONSULTANCY 12 PREVEZIS STREET, 1065 NICOSIA, CYPRUS W: www.halioscapital.com
E: info@halioscapital.com
T: +35722867999
MINAS GEORGIOU 31/07/2018 069
D. HADJINESTOROS & CO LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 16 KYRIAKOY MATSI, EAGLE HOUSE, 8TH FLOOR, 1082 NICOSIA, CYPRUS W: http://solicitorscyprus.com
E: office@dhadjinestoros.com
T: +35722510165
MICHALIS HADJINESTOROS 31/07/2018 070
D.A.DEMETRIOU & ASSOCIATES LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 4 DIAGORAS STR., KERMIA HOUSE, 6TH FLOOR, OFFICE 605, 1097 NICOSIA, CYPRUS W: ---
E: ademetriou@law.com.cy
T: +35722669424
ANDREAS DEMETRIOU 08/10/2018 356
D.C. & MARCHS LTD AUDIT, ACCOUNTING & CONSULTANCY SERVICES STASINOU 23, 1ST FLOOR,OFFICE 101,2414 ENGOMI, NICOSIA, CYPRUS W: www.dcmarchs.com
E: vpanayi@dcmarchs.com
T: +35722010571
VASILIS PANAYI 20/12/2018 484
D.D. FIDELITY ASSOCIATES LIMITED ADMINISTRATIVE SERVICE PROVIDERS SPYROU KYPRIANOU 27, EY HOUSE, 1ST FLOOR, 4003 LIMASSOL, CYPRUS W: www.fidelity-associates.com
E: doxia@fidelity-associates.com
T: +35725818930
ORTHODOXIA NIKIA 31/07/2018 071
D.DOUKAKIS SERVICES LTD CONSULTANCY SERVICES 4 DIAGOROU STREET, KERMIA BUILDING OFF.303-305, 1097 NICOSIA, CYPRUS W: www.ddoukakisltd.com
E: info@ddoukakisltd.com
T: +35722389991
DIMITRIOS DOUKAKIS 20/12/2018 485
D.KATSIS LLC LEGAL AND CONSULTING SERVICES GEORGIOU KATSOUNOTOU 4, 3036 LIMASSOL, CYPRUS W: www.katsislaw.com
E: marinos@katsislaw.com
T: +35725370137
MARINOS BEROS 31/07/2018 072
DAFNI VASILEIOU KOUTSAVAKI LEGAL SERVICES GEORGIOU GENNADIOU 10, 3RD FLOOR, OFFICE 302, 3041 LIMASSOL, CYPRUS W: www.dvklawcy.com
E: dafni@dvklawcy.com
T: +35799495851
--- 31/07/2018 073
DANSERVE MANAGEMENT LTD BUSINESS CONSULTING 4 TAINAROU STR., AGIOS DOMETIOS, 2360 NICOSIA, CYPRUS W: ---
E: adaniel@danserve.com
T: +35722451102
ANDREAS DANIEL 20/03/2019 567
DELIXON CONSULTING LTD MANAGEMENT CONSULTING 1 ANASTASIOU SIOUKRI, THEMIS COURT, 4TH FLOOR, OFFICE 402, 3105 LIMASSOL, CYPRUS W: www.delixon.com
E: info@delixon.com
T: +35725253020
KYRIAKOS KONSTANTINOU 25/09/2018 299
DELOITTE LIMITED PROFESSIONAL SERVICES PROVIDER 24 SPYROU KYPRIANOU AVENUE, 1075 NICOSIA, CYPRUS W: www.deloitte.com/cy
E: infonicosia@deloitte.com
T: +35722360300
GEORGE A. PANTELIDES 31/07/2018 074
DELTA QUEST BUSINESS SOLUTIONS LTD ADMINISTRATIVE SERVICE PROVIDER AG. ANDREOU & ELEFTHERIOU VENIZELOU, VASHIOTIS BUSINESS CENTRE, 1ST FLOOR, 3035 LIMASSOL, CYPRUS W: www.deltaquestgroup.com
E: corporate@deltaquestgroup.com
T: +35725878480
KONSTANTINA HADJIKONSTANTA 31/07/2018 075
DELTA YIANNAKIS SERVICES LTD IMMIGRATION SERVICES FRANKLINOU ROUSVELT 44, 3012 ZAKAKI,LIMASSOL, CYPRUS W: ---
E: deltayiannakis@hotmail.com
T: +35725103422
YIANNAKIS DEMETRIOU 20/12/2018 486
DEMETRIOS A. DEMETRIADES LLC LEGAL SERVICES THASOU 3, DADLAW HOUSE, 1520 NICOSIA, CYPRUS W: www.dadlaw.com.cy
E: dadlaw@cytanet.com.cy
T: +35722769000
HARRIS D. DEMETRIADES 20/12/2018 487
DEMETRIOU & ASSOCIATES BUSINESS ADVISERS LTD FINANCIAL SERVICES 1 SALAMINOS AVENUE, 1045 NICOSIA, CYPRUS W: www.dbacy.com
E: office@dbacy.com
T: +35722799900
ELIAS DEMETRIOU 17/10/2018 394
DEMETRIOU & DEMETRIOU LLC LEGAL SERVICES VASILEOS PAVLOU 39, 1ST FLOOR, FLAT 11-13, 6023 LARNACA, CYPRUS W: www.demetrioulawfirm.com
E: ademetrioulaw@cytanet.com.cy
T: +35724651339
ANTONIS DEMETRIOU 20/03/2019 568
DEMETRIS DEMETRIOU PROPERTY OFFICER KYKKOY 3, MESOYI, 8280 PAFOS, CYPRUS W: ---
E: princessofmed@cytanet.com.cy
T: +35799279737
--- 31/07/2018 076
DEMETRIS J. ELIADES & CO LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS AGIAS ELENIS 4, COSTAS MICHAILIDES BLDG, 5TH FLOOR, 1060 NICOSIA, CYPRUS W: www.delaw.com.cy
E: info@delaw.com.cy
T: +35722755100
YIANNIS ELIADES 31/07/2018 077
DEMOCRITOS ARISTIDOU LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 80 GRIVA DIGHENI AVE, SWEPCO COURT 6, 2ND FLOOR, 3101 LIMASSOL, CYPRUS W: www.aristidou.com
E: info@aristidou.com
T: +35725585811
CONSTANTINOS ARISTIDOU 25/09/2018 300
DER ARAKELIAN-MERHEJE LLC LAWYERS, LEGAL SERVICES 7D NIKOU KRANIDIOTI, TOWER 4, FLAT/OFFICE 302, EGKOMI, 2411 NICOSIA, CYPRUS W: www.nmerhejelaw.com
E: enlaw1@cytanet.com.cy
T: +35722313339
EVI CHARALAMBIDOU 31/07/2018 078
DESPINA K. GLYKI LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 12 A' VASILEOS STASIOIKOU, AKAMAS GATE COMPLEX, FLAT 18 &19, 8830 PAPHOS, CYPRUS W: ---
E: despina@glykis.com.cy
T: +35799867586
DESPINA GLYKI 31/07/2018 079
DIMITRIOS EFTHIMIOU LEGAL SERVICES 35 THEKLAS LYSIOTI STR. , EAGLE STAR HOUSE, 5TH FLOOR, 3030 LIMASSOL, CYPRUS W: www.chm.com.cy
E: dimitrios@chm.com.cy
T: +35725818646
--- 31/07/2018 080
DINOS PAPADOPOULOS & CO LLC LEGAL SERVICES 44 KALLIPOLEOS AVENUE, 3RD FLOOR, NICOSIA 1071, CYPRUS W: www.pplawfirm.com
E: dinos@pplawfirm.com
T: +35722452860
DINOS PAPADOPOULOS 20/12/2018 488
DISCUS HOLDINGS LTD CONSULTING SERVICES 215/1, OLD BAKERY STREET, VALLETTA, VLT 1451, MALTA W: www.discusholdings.com
E: laszlo.kiss@discusholdings.com
T: +35621223258
LASZLO KISS 25/09/2018 301
DIXCART MANAGEMENT (CYPRUS) LIMITED ADMINISTRATIVE SERVICE PROVIDER ANASTASI SIOUKRI & OLYMPION, THEMIS TOWER, 2ND FLOOR, FLAT 202, 3035 LIMASSOL, CYPRUS W: www.dixcart.com
E: robert.homem@dixcart.com
T: +35725030637
KATRIEN DE POORTER 15/11/2018 444
DOROS ZAVALLIS ADVOCATE 6 THEMISTOKLIS DERVIS STR., 1066 NICOSIA, CYPRUS W: ---
E: doros@cablenet.com.cy
T: +35799623484
DOROS ZAVALLIS 25/09/2018 302
DR. K. CHRYSOSTOMIDES & CO LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 1 LAMPOUSAS STREET, 1095 NICOSIA, CYPRUS W: www.chrysostomides.com
E: info@chrysostomides.com.cy
T: +35722777000
ANASTASIOS STYLIANOU 31/07/2018 081
E & G ECONOMIDES LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 30 GR. XENOPOULOU STREET, 3106 LIMASSOL, CYPRUS W: www.economideslegal.com
E: legal@economideslegal.com
T: +35725866480
GEORGE ECONOMIDES 31/07/2018 082
E & M CONSTANTINIDOU LLC LEGAL & CONSULTANCY SERVICES APRIL 1ST, 16, JULIA COURT, 8011 PAPHOS / P.O.BOX 60702, 8107 PAPHOS, CYPRUS W: ---
E: elinaconst@cytanet.com.cy
T: +35726955958
ELINA CONSTANTINIDOU 31/07/2018 083
E-GRP LIMITED ADMINISTRATIVE SERVICE PROVIDER 8 JOHN KENNEDY STR., IRIS HOUSE, 7TH FLOOR, OFFICE 740C, 3106 LIMASSOL, CYPRUS W: www.emerald-grp.com
E: rkm@emerald-grp.com
T: +35725839777
ROKSOLIANA KLAUDIA MELNYK 02/11/2018 414
E. MICHAEL & ASSOCIATES LLC LAW FIRM 17 KALLIPOLEOS, FLAT 301, 1055 NICOSIA, CYPRUS W: http://emlaw.com.cy
E: styliana@emlaw.com.cy
T: +35722768787
ELLI STAVRINOU MICHAEL 25/09/2018 303
E. TZIONI & ASSOCIATES LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 7 DOSITHEOU STREET, PARA BUILDING, BLOCK A, OFFICE 001, 1071 NICOSIA, CYPRUS W: www.tzionilaw.com.cy
E: eleni@tzionilaw.com.cy
T: +35722932293
ELENI TZIONI 08/10/2018 357
E.A. CORPORATE SERVICES LIMITED CONSULTING SERVICES ARCH. MAKARIOU III 168, GEOPYXIS CENTER, 3RD FLOOR, OFFICE 3, 3027 LIMASSOL, CYPRUS W: www.eacorpserv.com
E: andreas@eacorpserv.com
T: +35725589675
ANDREAS ERACLEOUS 31/07/2018 084
E.R. TEAM GLOBAL CONSULTANTS LEGAL, FIDUCIARY & BANKING SERVICES 36 AIGYPTOU AVENUE, 6030 LARNACA, CYPRUS W: www.cypruscompanyregistration.com.cy
E: erteam@cytanet.com.cy
T: +35724656406
EVGENIOS EROTOKRITOU 02/11/2018 413
EDG CONSULTING CYPRUS LIMITED CONSULTANT 2 ORFEOS, 1ST FLOOR, OFFICE 102, 1070 NICOSIA, CYPRUS W: http://www.edg-consulting.com
E: shambetova@edg-consulting.com
T: +35799567552
--- 31/07/2018 014
EFTHYMIOS K. JOSEPH & PARTNERS (JLAW) LLC LEGAL CONSULTING THEMISTOKLI DERVI 41, HAWAI TOWER, 5TH FLOOR, 508 OFFICE, 1066 NICOSIA, CYPRUS W: ---
E: je@jlaw.com.cy
T: +35722000202
EFTHYMIOS K. JOSEPH 31/07/2018 085
EL MES SAVI PROPERTIES LTD REAL ESTATE VASILI MICHAELIDE 32A, SOTIRA, 5390 FAMAGUSTA, CYPRUS W: www.trangolasestates.com
E: trangolas@cytanet.com.cy
T: +35799440757
STAVROS TRANGOLAS 31/07/2018 086
ELENA G. CHRISTODOULOU LLC LEGAL SERVICES 2 ZOTIMOU STR., VERA COURT, BL.A, NO.7, AGIOS TYCHONAS, 4532 LIMASSOL, CYPRUS W: www.vartovi.com
E: helen.ch@vartovi.com
T: +35797755597
ELENA CHRISTODOULOU 02/11/2018 415
ELENA HAJIROUSSOU LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 73 METOCHIOU, 2ND FLOOR, 2407 EGKOMI, NICOSIA, CYPRUS W: www.ehrlawoffice.com
E: info@ehrlawoffice.com
T: +35722361300
ELENA HAJZIROUSSOU 31/07/2018 087
ELENA KARAISKOU LLC LEGAL SERVICES 74 ARCHIEPISKOPOU MAKARIOU C', AMARANTON COURT, 3RD FLOOR, MESA GEITONIA, 4003 LIMASSOL, CYPRUS W: ---
E: ekaraiskou@ekall.com
T: +35725351335
ELENI KARAISKOU 25/09/2018 304
ELENI PROTOPAPA LEGAL SERVICES 74 GLADSTONE STREET, 3040 LIMASSOL, CYPRUS W: https://protopapalegal.com
E: protopapalegal@gmail.com
T: +35725376922
ELENI PROTOPAPA 02/11/2018 416
ELIA & ELIA LLC LEGAL SERVICES 339 ST. ANDREW STR., ANDREA CHAMBERS, 2ND FLOOR, OFF. 205-207, LIMASSOL, CYPRUS, P.O.BOX: 54362, 3723 LIMASSOL, CYPRUS W: www.eliallc.com
E: info@eliallc.com
T: +35725357277
IRENE ELIA 31/07/2018 088
ELIAS CHRISTOU LLC LEGAL SERVICES THEMIDOS 8, APSIS COURT, 3RD FLOOR, OFFICE 301, 6057 LARNACA, CYPRUS W: http://echristou-law.com
E: elias@echristou-law.com
T: +35724665656
ELIAS CHRISTOU 02/11/2018 417
ELIAS NEOCLEOUS & CO LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 195 ARCHBISHOP MAKARIOS III AVENUE, NEOCLEOUS HOUSE, 3030 LIMASSOL, CYPRUS W: www.neo.law
E: info@neo.law
T: +35725110000
CHRISTOS VEZOUVIOS 31/07/2018 089
ELIAS TSIARTAS & CO AUDIT-ACCOUNTING-BUSINESS CONSULTING OFFICE 205, BLOCK A, PAKOVA CENTRE 2ND FLOOR ,OMIROU & NIKIS,LIMASSOL 3095, CYPRUS W: www.etsiartas.com
E: e.tsiartas@etsiartas.com
T: +35725583000
ELIAS TSIARTAS 20/12/2018 489
ELINA ALMANOVA LAWYER CHARALAMPOU MOUSKOU 20, ABC CENTER, 1ST FLOOR, OFF.108, 8010 PAPHOS, CYPRUS W: ---
E: e.almanova@gmail.com
T: +35796329191
--- 31/07/2018 090
ELISAVET SERGIOU LEGAL CONSULTANT AGIAS PARASKEVIS 196, GREEN VALLEY III, FLAT 204, 4044 GERMASOGIA, LIMASSOL, CYPRUS W: ---
E: eliza@esergiou.com
T: +35799381118
--- 31/07/2018 091
ENORASIS CAPITAL LTD CONSULTING SERVICES ANDREA STYLIANOU 10, PARALIMNI, 5280, CYPRUS W: ---
E: barka@bc.edu
T: +35723730123
AIKATERINI BARKA 20/12/2018 490
ENW ENTERPRISE NETWORK LTD ADMINISTRATIVE SERVICE PROVIDER 40 KIMONOS, 3095 LIMASSOL, CYPRUS W: www.enwenterprise.com
E: info@enwenterprise.com
T: +35725202900
KYPRIANI CONSTANTINOU 08/10/2018 358
EPAMINONDAS KORAKIDES LLC IMMIGRATION SERVICES 10-12 NIKODEMOU MILONA 8046 PAPHOS (P.O. BOX 60040, 8100 PAPHOS) CYPRUS W: ---
E: info@korakides.com
T: 26932097 / 26954578
MARIA KORAKIDOU 08/10/2018 359
EPW EUROPE PRIVATE WEALTH LTD ΑUDIT-TAX-ADVISORY 9 DRAGOUMI STREET, ENGOMI, 2412 NICOSIA, CYPRUS W: www.epw.com.cy
E: service@epw.com.cy
T: +35722866060
GEORGE THEOCHAROUS 03/08/2018 263
ERAKLIS N. KYRIAKIDES LLC LAW FIRM & LEGAL SERVICES IFIGENIAS 31, JOANNA TOWER, 6TH FLOOR, FLAT/OFFICE 601, STROVOLOS, 2083 NICOSIA, CYPRUS W: http://www.erallc.co
E: ek@erallc.co
T: +35722364888
ERAKLIS KYRIAKIDES 17/10/2018 395
ERGOSERVE CONSULTING LIMITED CORPORATE SERVICES CHRISOROGIATISSIS & KOLOKOTRONI CORNER, 3040 LIMASSOL - P.O BOX 56220, 3305 LIMASSOL, CYPRUS W: www.ergoserve.biz
E: g.demetriou@ergoserve.biz
T: +35725274000
GREGORIS DEMETRIOU 31/07/2018 092
ERNST & YOUNG CYPRUS LIMITED FINANCIAL ADVISORY 6 STASINOU AVENUE, JEAN NOUVEL TOWER, 1060 NICOSIA, CYPRUS W: www.ey.com/cy
E: andreas.anastasiou@cy.ey.com
T: +35722209750
ANDREAS ANASTASIOU 31/07/2018 093
EROTOKRITOS EROTOKRITOU LAWYER - ADVOCATE 21 NEOFYTOS NIKOLAIDES AVE, KOULOUNTIS COURT, OFFICE 101, 8011 PAPHOS, CYPRUS W: www.erotokritoulaw.com
E: info@erotokritoulaw.com
T: +35726811028
--- 31/07/2018 094
ESTERAMIS PROFESSIONAL SERVICES LTD ADMINISTRATIVE SERVICES PROVIDER 15 KALLIPOLEOS AVE. & IFIGENEIAS STR., AMARAL 30, OFFICE 402, 1055 NICOSIA, CYPRUS W: gsl.org
E: gsl@gsl.org
T: +35722003146
ALINA MARINICH 02/11/2018 418
EUROFAST LTD FINANCIAL SERVICES CHYTRON 05 1075, AGIOI OMOLOGITES, NICOSIA CYPRUS W: www.eurofast.eu
E: info@eurofast.eu
T: +35722699000
CHRISTODOULOS DAMIANOU 20/12/2018 491
EURUSSASIA CONSULTING LTD CONSULTING SERVICES ANTREA KALVOU STREET 5, HELLADION COURT, OFFICE 302, 3085 LIMASSOL, CYPRUS W: www.eurussasia.com
E: info@eurussasia.com
T: +35725253270
ELIAS KONSTANTINOU 31/07/2018 095
EVAGORAS ANASTASIOU & ASSOCIATES LLC LAW FIRM ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS JOHN KENNDY & 11 KERKYRAS STREET, 3508 LIMASSOL, CYPRUS W: www.anastasioulaw.com
E: info@anastasioulaw.com
T: +35725582999
MICHALIS ANASTASIOU 02/11/2018 419
EXECUTIVE BUSINESS CONSULTANTS LIMITED ACCOUNTING AND ADMINISTRATIVE SERVICE PROVIDER SIMOU MENARDOU 8, RIA COURT 8, 4TH FLOOR, OFFICE 402, 6015 LARNACA, CYPRUS W: www.executive.com.cy
E: lra@executive.com.cy
T: +35724823999
ANDREAS HADJIMICHAEL 31/07/2018 096
F.C.I. LIMITED ACCOUNTING SERVICE PROVIDERS 2 CHRIST. SOZOS STREET, EIFFEL TOWER, OFF 302,1096 NICOSIA, CYPRUS W: www.fci.com.cy
E: info@fci.com.cy
T: +35722673800
ANDRI CONSTANTINIDES 20/12/2018 492
FA ISLAND BLUE (CYPRUS) LTD PROPERTY DEVELOPING GLADSTONOS NO. 24, POULLET COURT, OFFICE NO. 3, 8046 PAPHOS, CYPRUS W: www.islandbluecyprus.com
E: elena@islandbluecyprus.com
T: +35726600560
ELENA IOANNIDOU 31/07/2018 097
FACONDI & NEOPHYTOU LLC LEGAL SERVICES 3 GEORGIOU PAPAVERKIOU STREET, 8035 PAPHOS, CYPRUS W: www.facondineophytoulaw.com
E: a.neophytou1@hotmail.com
T: +35726933935
ANDROULLA NEOFYTOU 31/07/2018 098
FELLAS & CHRISTOU LLC LEGAL SERVICES & LEGAL CONSULTANCY 9 ARCHIMIDOUS STREET, THE LEGAL HOUSE, AGIA ZONI, 3031 LIMASSOL, CYPRUS W: www.fellasandchristou.com
E: christina@christoulaw.com
T: +35725260200
MICHALIS FELLAS 25/09/2018 305
FF FEEDSERVE FIDUCIARY SERVICES LIMITED ADMINISTRATIVE SERVICE PROVIDER 2A ELIA VENEZI "STROVOLOS PARK" OFFICE 402, 2042 NICOSIA, CYPRUS W: www.feedserve.com.cy
E: info@feedserve.com.cy
T: +35722003444
VASSOS THEOPHYLACTOU 20/12/2018 493
FIDESCORP LIMITED CHARTERED ACCOUNTANTS & BUSINESS ADVISORS 23 STASINOU STR., 2ND FLOOR, 2404 ENGOMI, NICOSIA, CYPRUS W: www.fides-corp.com
E: info@fides-corp.com
T: +35722262844
SAVVAS POGIATZIS 31/07/2018 099
FIDETRUST MANAGEMENT LTD ADMINISTRATIVE SERVICES 153 MAKARIOS AVE., Y COURT, OFFICE 202, 3026 LIMASSOL, CYPRUS / P.O.BOX 51398, 3505 LIMASSOL, W: ---
E: kalialaw@logos.cy.net
T: +35725737346
KALIA GEORGIOU 02/11/2018 420
FIDUCIANA TRUST (CYPRUS) LIMITED CORPORATE SERVICES MYKINON 8, 1065 NICOSIA, CYPRUS W: www.fiduciana.net
E: daria.lebedeva@fiduciana.net
T: +35722460890
GANNA KHOMENKO 02/11/2018 421
FIDUSERVE MANAGEMENT LTD CORPORATE SERVICES 9 KAFKASOU STR., TREPPIDES TOWER, 4TH FLOOR, OFFICE 401, 2112 AGLANTZIA, NICOSIA, CYPRUS W: www.fiduserve.com
E: mihalis.kranidiotis@fiduserve.com
T: +35722418200
MICHALIS KRANIDIOTIS 31/07/2018 101
FINCAP ADVISERS LTD FINANCIAL ADVISORY SERVICES 24 PIRAEUS STREET, 1ST FLOOR, OFFICE 101, 2023 STROVOLOS, NICOSIA, CYPRUS W: www.fincapadvisers.com
E: cgm@fincapadvisers.com
T: +35722277222
CONSTANTINOS MITSINGAS 08/10/2018 360
FLEXI CONSULTANTS (CYPRUS) LTD CONSULTING SERVICES 80, ARCH. MAKARIOS III, PANOS ENGLEZOS BLD, 5TH FLOOR, 1077 NICOSIA, CYPRUS W: http://flexi-consultants.net/
E: info@flexi-group.net
T: +35722875755
DANIELLE MAY 20/12/2018 494
FLEXI EXECUTIVES LIMITED CONSULTING SERVICES 80, ARCH. MAKARIOS III, PANOS ENGLEZOS BLD, 3RD FLOOR, 1077 NICOSIA, CYPRUS W: https://www.flexi-executives.com/
E: ebusiness@flexi-group.net
T: +35722053900
FOTIS KARKAMPOULIAS 20/12/2018 495
FOKAS A. SOFRONIOU LLC LEGAL SERVICES EMMANOUEL ROIDE STR, KIRZIS CENTER, BLOCK D, OFFICE D25, 3031 LIMASSOL, CYPRUS / P.O. BOX 56908, 3311 LIMASSOL, CYPRUS W: www.anwalt-zypern.de
E: info@fokaslaw.com
T: +35725358877
FOKAS A. SOFRONIOU 02/11/2018 422
FORSAT ADVISORY AND ASSOCIATES LTD BUSINESS CONSULTANCY ANNIS KOMNINIS 37, HELENIOUM BUILDING, 2ND FLOOR, OFF. 5, 1046 NICOSIA, CYPRUS W: www.forsatadvisory.com
E: a.constantinou@forsatadvisory.com
T: +35722778744
ANDREAS CONSTANTINOU 31/01/2019 558
FULLSERVE SECRETARIAL LTD ADMINISTRATIVE SERVICE PROVIDERS OMEROU & ARACHOVAS CORNER, ALASIA HOUSE, 3RD FLOOR, 3096 LIMASSOL, CYPRUS W: www.phclaw.eu
E: services@fullserve.eu
T: +35725814054
PHOTOS TSANGARIDES 31/07/2018 103
G. & A. LADAS LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 67 KENNEDY AVENUE, 3RD FLOOR, 1076 NICOSIA, CYPRUS W: www.galadas.com
E: despina@galadas.com
T: +35722446144
DESPINA LADA 25/09/2018 306
G. HADJIPETROU & CO L.L.C. LEGAL SERVICES KASTORIAS 13, FLAT 201, 1055 NICOSIA, CYPRUS W: ---
E: g.hadjipetrou@hotmail.com
T: +35799491251
GEORGE HADJIPETROU 31/01/2019 559
G. KAIMAKLIOTIS & CO LLC LEGAL SERVICES AGIAS PHANEROMENIS 145, OFFICE 201, 6031 LARNACA, CYPRUS W: www.kaimakliotislaw.com
E: info@kaimakliotislaw.com
T: +35724000300
GAVRIEL KAIMAKLIOTIS 25/09/2018 307
G. KOUZALIS LLC LEGAL SERVICES 1ST APRIL AVENUE 169, 5281 PARALIMNI, CYPRUS W: www.lawcyprus.org
E: lawfirm@cytanet.com.cy
T: +357238211788
TZIOVANIS KOUZALIS 25/09/2018 308
G. PRODROMOU ASSOCIATES LLC ADVOCATES - LEGAL CONSULTANTS 20 CHARALAMBOU MOUSKOU MOUSKOU STR, ABC BUSINESS CENTRE, OFF.101, 8010, PAPHOS, CYPRUS W: www.ligelaw.eu
E: legal@ligelaw.eu
T: +35726222000
ANTRI DIMITRIOU 20/12/2018 496
G. VRIKIS & ASSOCIATES LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS CORNER OF MAKARIOS AVENUE AND AYIAS ELENIS 36, GALAXIAS COMMERCIAL CENTRE, BLOCK B, 4TH FLOOR, OFFICE 404, 1061 NICOSIA, CYPRUS W: www.vrikislegal.com
E: vrikis@vrikislegal.com
T: +35722261777
GEORGE VRIKIS 03/08/2018 264
G.A. GEORGIOU LLC LAW FIRM 1 GLADSTONOS STREET, PANAYIOTIO BUILDING, 5TH FLOOR, OFFICE 503, 6023 LARNACA, CYPRUS W: www.georgioulegalservices.com
E: info@georgioulegalservices.com
T: +35724653095
ELENA GEORGIOU 31/07/2018 104
G.A.H. BUSINESS CONSULTANTS LIMITED ACCOUNTING FIRM SIMOU MENARDOU 8, RIA COURT 8, 1ST FLOOR, OFFICE 101, 6015 LARNACA, CYPRUS W: www.gah.com.cy
E: andreas@executive.com.cy
T: +35724627250
ANDREAS HADJIMICHAEL 31/07/2018 105
G.C CHARALAMBOUS & CO LLC LEGAL SERVICES VASILEOS GEORGIOU A, 107, BELMAR COMPLEX D, FLAT / OFFICE 31, 4048, LIMASSOL, CYPRUS W: ---
E: george@gclawfirm.eu
T: +35725737473
GEORGE C. CHARALAMBOUS 20/12/2018 497
G.D. POSITIVE CONSULTING LTD CONSULTING SERVICES 33A OKEANIDOS STR., AYIOS ATHANASIOS, 4103, LIMASSOL, CYPRUS W: www.positive.com.cy
E: info@positive.com.cy
T: +35725870087
GEORGE DEMETRIOU 20/12/2018 498
GEORGE A. VASILIOU LLC ADVOCATES, LEGAL CONSULTANTS 22 ARCH. MAKARIOU III AVE., "MAKARIA CENTER", OFFICE 402, 4TH FLOOR, 6017 LARNACA, CYPRUS W: www.gvaslaw.com.cy
E: info@gvasilioulaw.com
T: +35724622265
GEORGE VASILIOU 25/09/2018 309
GEORGE A.NICOLAIDES & CO LLC LEGAL SEVICES 20 OMIROU AVENUE, 5TH FLOOR, OFFICE 501, 1097 NICOSIA, CYPRUS W: ---
E: l.christou@nicolaideslaw.com
T: +35722445800
LITSA CHRISTOU CONSTANTINOU 20/12/2018 499
GEORGE CHARALAMBIDES & CO. LLC LEGAL SERVICES 15 K. PAPARRIGOPOULOS STREET, CHARALAMBIDES CHAMBERS, 3RD FLOOR, 3106 LIMASSOL, CYPRUS W: www.charalaw.com
E: charis@charalaw.com
T: +35725355787
CHARIS CHARALAMBIDES 08/10/2018 361
GEORGE F. PITTADJIS LLC LEGAL SERVICES AYIOU GEORGHIOU 7, 5280 PARALIMNI, CYPRUS W: www.pittadjis.com
E: andreas@pittadjis.com
T: +35723811717
ANDREAS G. PITTADJIS 31/07/2018 106
GEORGE K. HADJICOSTIS LLC LAW OFFICE GLADSTONOS 1, PANAYIOTIO COURT, 4TH FLOOR, OFFICE 405, 6023 LARNACA, CYPRUS W: ---
E: hglawoffice@cytanet.com.cy
T: +35724400083
GEORGE HADJICOSTIS 03/08/2018 265
GEORGE LIASIDES LLC LEGAL SERVICES 10 GIANNOU KRANIDIOTI, NICE DAY HOUSE, 4TH FLOOR, 1065 NICOSIA, CYPRUS W: ---
E: george.liasides@cytanet.com.cy
T: +35722679809
GIORGOS LIASIDES 31/07/2018 107
GEORGE MOUSKOS LEGAL SERVICES LAMPROU KATSONI STR. 2, APT. 205, AYIOI OMOLOGITES, 1086 NICOSIA, CYPRUS W: www.mouskos-lawfirm.com
E: mouskos.g@gmail.com
T: +35799222802
GEORGE MOUSKOS 02/11/2018 423
GEORGE PAPANTONIOU & CO LLC LAW FIRM 41 THEMISTOKLI DERVI, HAWAI TOWER, OFFICE 405, 1066 NICOSIA, CYPRUS W: www.papantoniou-law.com
E: gapaplaw@spidernet.com.cy
T: +35722767636
CONSTANTINOS PAPANTONIOU 08/10/2018 362
GEORGE STYLIANOU ADVOCATE 56 JOHN KENNEDY AV., FL.07, 1076 NICOSIA, CYPRUS W: ---
E: stilianou.y@cytanet.com.cy
T: +35799620396
GEORGE STYLIANOU 08/10/2018 363
GEORGE Y. YIANGOU LLC LAW FIRM 12 KENNEDY AVENUE, 2ND FLOOR, 1087 NICOSIA, CYPRUS W: www.yiangou.com.cy
E: info@yiangou.com.cy
T: +35722653333
CHRISTODOULOS YIANGOU 08/10/2018 364
GEORGE Z. GEORGIOU & ASSOCIATES LLC LEGAL SERVICES IRAS 1, 1060 NICOSIA, CYPRUS W: www.gzg.com.cy
E: admin@gzg.com.cy
T: +35722763340
GEORGIOS ZACHARIAS GEORGIOU 03/08/2018 266
GEORGHIOS COLOCASSIDES LLC ADVOCATES 3 ROUPEL, AGIOS ANDREAS, 1105 NICOSIA, CYPRUS W: www.cohalaw.com
E: nomos@cohalaw.com
T: +35722459345
GEORGHIOS COLOCASSIDES 08/10/2018 365
GEORGIADES & PELIDES LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 16 KYRIAKOU MATSI AVENUE, EAGLE HOUSE, 10TH FLOOR, AGIOI OMOLOGITES, 1082 NICOSIA, CYPRUS W: www.cypruslaw.com.cy
E: info@cypruslaw.com.cy
T: +35722889000
NICOLAOS PELIDES 31/07/2018 108
GEORGIOS K GEORGIOU LLC LEGAL SERVICES 14 INOMENON ETHNON, K&L KONSTANTI, 3RD FLOOR, 6042 LARNACA, CYPRUS W: www.georgioullc.com
E: info@georgioullc.com
T: +35724659444
NIKOS GEORGIOU 31/07/2018 109
GEORGIOS KONSTANTINOU LEGAL SERVICES GLADSTONOS 55, ROUSSOS CENTER POINT, 5TH FLOOR, OFFICE 5E, 3040 LIMASSOL, CYPRUS W: www.gk-lawfirm.com
E: info@gk-lawfirm.com
T: +35725368683
--- 31/07/2018 110
GEROLEMOU, AGATHOKLEOUS & ASSOCIATES LLC LEGAL SERVICES STASINOU 51, 6023 LARNACA, CYPRUS W: www.geraglaw.com
E: info@geraglaw.com
T: +35724252566
LOUKAS GEROLEMOU 02/11/2018 424
GIANNA GIANGKITSER CONSULTANT ORFEOUS 2B & MAKARIOU III AVENUE, 1ST FLOOR, OFFICE 102, 1070 NICOSIA, CYPRUS W: ---
E: yana.yangicher@gmail.com
T: +35799567502
GIANNA GIANGKITSER 03/08/2018 267
GICG GLOBAL INFORMATION CONSULTING GROUP CYPRUS LTD CONSULTING SERVICES 6 MAXIMOS MICHAILIDIS STREET, "MAXIMOS PLAZA", 3RD TOWER, 4TH FLOOR, SUITE 3402, 3106 LIMASSOL, CYPRUS W: www.gicg.net
E: andria.petrou@gicg.net
T: +35725590261
ANDRIA PETROU 31/07/2018 111
GIORGOS ECONOMIDES CONSULTANT GREGORI AFXENTIOU & MARATHONOS, 4003 LIMASSOL, CYPRUS W: ---
E: g.economides@ecolaw.com.cy
T: +35799401163
--- 31/07/2018 112
GIORGOS LANDAS LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS CHRYSANTHOU MYLONA 12, HARMONIA 1, OFFICE 15, 3030 LIMASSOL, CYPRUS W: www.glandasllc.com
E: giorgos@landaslaw.com
T: +35725817779
VALERIA AZOVIDI 31/07/2018 113
GIOVANI DEVELOPERS LTD LAND DEVELOPMENT, REAL ESTATE 436 CAVO GRECO AVENUE, 5314 PARALIMNI, CYPRUS W: www.giovani.com.cy
E: executive@giovani.com.cy
T: +35723833780
ANTONIS ANTONIOU 31/07/2018 114
GLAFKOS N. RAPHAEL & CO L.L.C. LEGAL SERVICES 20 HOMER AVENUE, 1097 NICOSIA, CYPRUS W: www.raflaw.com.cy
E: info@raflaw.com.cy
T: +35722665309
MICHALIS RAPHAEL 20/12/2018 500
GOLD SEVEN REAL ESTATE AGENCY LTD REAL ESTATE AGENCY 44 ARCHIEPISKOPOU MAKARIOU III, ALISON COURT, APT/OFFICE 8, ARADIPPOU, 7102 LARNACA, CYPRUS W: www.sevenpropertygroup.com
E: p.a@sevenpropertygroup.com
T: +35724001074
VASILI ARTEMIOU 31/07/2018 115
GOVEST SERVICES LTD CONSULTANT SERVICES 1ST APRILIOU 98, FLAT 102, 3117 LIMASSOL, CYPRUS W: www.govest-services.com
E: info@govest-services.com
T: +35725334313
VIATSESLAV TSOPOZIDIS 31/07/2018 116
GPA UPGRADED HOMES LTD PROPERTY DEVELOPING ALEXANDREIAS 2, BRIDGE TOWER 301, LIMASSOL 3013, CYPRUS W: www.gpaconstruction.com
E: info@gpaconstruction.com
T: +35725662285
OLIVIA GEORGIOU 20/12/2018 501
GRANT THORNTON (CYPRUS) LIMITED AUDIT, TAX ADVISORY 41-49 AGIOU NICOLAOU, NIMELI COURT, BLOCK C, 2408 ENGOMI, NICOSIA, CYPRUS W: www.gtcyprus.com
E: polys.polyviou@cy.gt.com
T: 22600000/25248000
POLYVIOS POLYVIOU 25/09/2018 310
GREENLIFE HOLDINGS LTD CONSULTING SERVICES CHALKIDOS 31, 2300 LAKATAMEIA, CYPRUS W: ---
E: d.halios@greenlife.com.cy
T: +35722867999
MARIA PAPANICOLAOU 20/12/2018 502
H. PRIORITY TRUST SERVICES LTD CONSULTING & IMMIGRATION SERVICES 104 AYIAS PHYLAXEOS, PANAYIOTOPOULOS COURT, OFFICE 301, 3087 LIMASSOL, CYPRUS W: www.prioritytrustservices.com
E: info@prioritytrustservices.com
T: +35725388999
PETROS CHATZILOIZOU 31/07/2018 117
HADJIDEMOSTHENOUS CONSTRUCTIONS LTD PROPERTY DEVELOPERS & BUILDING CONTRUCTORS 12 DEMOKRATIAS, 8028 PAFOS, CYPRUS W: www.domenicagroup.com
E: chairman@domenicagroup.com
T: +35726600700
CHRISTAKIS CHARALAMBOUS 31/07/2018 118
HADJIHANNAS & CO LLC LEGAL SERVICES 95 ARCH.MAKARIOU III, CHARITINI BUILDING, 5TH FLOOR, AGIOS ANTONIOS, 1071 NICOSIA, CYPRUS W: http://hadjihannas-law.com
E: frangiskos@hadjihannas-law.com
T: +35722445655
FRANGISKOS HADJIHANNAS 25/09/2018 311
HADJIHANNAS & PARTNERS ACCOUNTANTS LTD AUDIT & ACCOUNTING 1, CHATZIDAKI STR, LEDRA COURT, OFFICE 501, 1066 NICOSIA, CYPRUS W: http://hpa.com.cy/
E: admin@hpa.com.cy
T: +35722419999
MICHALIS J. HADJIHANNAS 20/12/2018 503
HADJIHANNAS CORPORATE SERVICES LTD CORPORATE SERVICE PROVIDER 95 ARCH. MAKARIOU III, CHARITINI BUILDING, 5TH FLOOR, 1071 NICOSIA, CYPRUS W: http://hcs.com.cy/
E: stella@hcs-corporate.com
T: +35722452545
STELLA ZENIOU 02/11/2018 425
HARIS KALOGIROU & CO LLC LEGAL SERVICES CORNER TEPELENIOU & KORYTSAS STREET, AFENTICO ANNA, 4TH FLOOR, OFFICE NO.402, 8010, PAPHOS, CYPRUS W: www.kalogiroulaw.com
E: info@kalogiroulaw.com
T: +35726220808
HARIS KALOGIROU 20/12/2018 504
HARRIS KOUFETTAS & ASSOCIATES LLC BUSINESS BOUTIQUE LAW FIRM 51 GRIVA DIGENI AVENUE, ATHINEO BUILDING, 1ST FLOOR, 8047 PAPHOS, CYPRUS W: www.koufettaslaw.com
E: info@koufettaslaw.com
T: +35726949088
HARRIS KOUFETTAS 31/07/2018 119
HARRIS KYRIAKIDES LLC LEGAL AND OTHER SERVICES 115 FANEROMENIS AVENUE, ANTOUANETTAS BUILDING, 6031 LARNACA, CYPRUS W: www.harriskyriakides.law
E: v.pelengari@harriskyriakides.law
T: +35724201600
VICTORIA DEMETRIADOU 31/07/2018 120
HAVIARAS & PHILIPPOU LLC LEGAL SERVICES 1 KONSTANTINOU SKOKOU, CAPITAL CHAMBERS, 5TH FLOOR, AGIOS ANTONIOS, 1061 NICOSIA, CYPRUS W: www.hphlaw.eu
E: hphlaw@hphlaw.eu
T: +35722764001
REA IOULIA HAVIARA 15/11/2018 445
HELENITE LTD IMMIGRATION AND BUSINESS CONSULTING METOCHIOU 12, 1ST FLOOR, AYIOS ANDREAS, 1101 NICOSIA, CYPRUS W: ---
E: ccloizou@gmail.com
T: +35799567853
CHRISTOS LOIZOU 25/09/2018 312
HENLEY & PARTNERS CYPRUS LTD CITIZENSHIP & RESIDENCE ADVISORY FIRM SPYROU KYPRIANOU 9, FLAT/OFFICE 301, 3070 LIMASSOL, CYPRUS W: www.henleyglobal.com
E: theodosis.ioannou@henleyglobal.com
T: +35725311844
THEODOSIS IOANNOU 31/07/2018 121
HLB CYPRUS LTD AUDIT, TAX & ACCOUNTING SERVICES CORNER OF PRODROMOS STR. & ZINONOS KITIEOS, PALACEVIEW HOUSE, 2064 NICOSIA, CYPRUS W: www.hlb.com.cy
E: nicosia@hlb.com.cy
T: +35722002700
STELIOS PRODROMITIS 17/10/2018 396
HLG IMMIGRATION SERVICES(CYPRUS)LTD IMMIGRATION CONSULTANTS KINYRAS 19, 8011, PAPHOS, CYPRUS W: ---
E: hlgiscyprus@gmail.com
T: +35799452516
JEAN-FRANCOIS HARVEY 20/12/2018 505
I&C SERVICES LTD ADMINISTRATIVE SERVICES PROVIDER SPYROU ARAOUZOU 165, LORDOS WATERFRONT COURT, OFFICE 402, 3036 LIMASSOL, CYPRUS W: http://iac-solutions.com / www.iac-services.com
E: info@iac-service.com
T: +35725028410
NIKA DANIILIDIS 31/07/2018 122
I&K CONSULTANTS & PROPERTY DEVELOPMENT ADVISORS LTD CITIZENSHIP & RESIDENCE ADVISORY FIRM CHR. CHATZIPAVLOU STR. 221, CT BUSINESS CENTER, 3036 LIMASSOL, CYPRUS W: www.artoncapital.com
E: akyradjis@artoncapital.com
T: +35725874056
CHRISTODOULOS (AKIS) KYRADJIS 31/07/2018 123
I. CHRISTODOULOU & PARTNERS LLC LEGAL SERVICES 24 SOLONOS MICHAELIDES, 1035 NICOSIA, CYPRUS W: www.lawlab.com.cy
E: info@lawlab.com.cy
T: +35722027060
IRENE CHRISTODOULOU 31/07/2018 124
I. R. KAMINARA & CO LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 25 AISCHYLOU STREET, ZAVOS CITY COURT, 1ST FLOOR, 3096 LIMASSOL, CYPRUS W: ---
E: info@kaminaralaw.com
T: +35725375055
IANTHI KAMINARA 31/07/2018 125
I.I.I. IMMIGRANT INTEGRATION & INVEST GMBH IMMIGRATION SERVICES DOBLHOFFGASSE 9/11, 1010 VIENNA, AUSTRIA W: https://immigrantinvest.com/en
E: office@imin.pro
T: +43 650 540 49 79
VIKTORIYA ATANASOVA 31/07/2018 127
I.I.I. IMMIGRANT INVEST CYPRUS LTD CONSULTING & SUPPORTING SERVICES 20 CHARALAMPOU MOUSKOU, ABC BUSINESS CENTER, FLAT/OFFICE 108, 8010 PAPHOS, CYPRUS W: https://immigrantinvest.com/en/contacts/
E: cyprus@imin.pro
T: +35722232044
ILONA RUDA 31/07/2018 126
IEROTHEOU, KAMPERIS & CO LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 1 ANDREA PATSALIDI STR., ASEKA BUILDING, 3RD FLOOR, OFFICE 301, AGIOS DOMETIOS, 2362 NICOSIA, CYPRUS W: www.iklawfirm.com, http://ikglobal.net
E: corporate@iklawfirm.com
T: +35722878187
MICHAIL KAMPERIS 31/07/2018 128
IKAROS K. TYPOGRAPHOS & CO LEGAL & CONSULTING SERVICES 1 ARCHBISHOP MAKARIOS AVE., MITSIS BUILDING NO.3, OFFICE 310, 1065 NICOSIA, CYPRUS W: www.typographos.com
E: info@typographos.com
T: +35722755648
MARTINOS TYPOGRAPHOS 31/07/2018 129
ILCOM LIMITED ADMINISTRATIVE SERVICE PROVIDER 2 NIKOU GEORGIOU, BLOCK B3, FLOOR 2, FLAT 202, AGIOI OMOLOGITES, 1095 NICOSIA, CYPRUS W: www.cyprus-managementservices.com
E: andreas.lambrou@ilcom-managementservices.com
T: +35722268500
ANDREAS LAMBROU 03/08/2018 268
INTEGRITAS LTD BUSINESS ADVISORS 7 DOSITHEOS STREET, PARABUILDING, BLOCK C, OFF. C102, 1071 NICOSIA, CYPRUS W: www.integritas.com.cy
E: gevangelou@integritas.com.cy
T: +35722266910
GEORGE EVANGELOU 31/07/2018 130
INTOLEGAL LIMITED LEGAL & CONSULTING SERVICES 81 GRIVA DIGENI, MARINOS COURT, 3RD FLOOR, APT. 301, 6043 LARNACA, CYPRUS W: www.vasiliou.law
E: y.vasiliou@vasiliou.law
T: +35724250599
GIANNAKIS VASILIOU 31/07/2018 131
IOANNIDES DEMETRIOU LLC COMMERCIAL LAWYERS & ADVOCATES THEMISTOKLI DERVI 17-19, THE CITY HOUSE, 1066 NICOSIA, CYPRUS W: www.idlaw.com.cy
E: info@idlaw.com.cy
T: +35722022999
CHRISTINA IOANNIDOU 31/07/2018 132
IQ EQ (CYPRUS) LIMITED TRUST AND CORPORATE SERVICES 20 SPYROU KYPRIANOU, CHAPO CENTRAL, 3RD FLOOR, 1075 NICOSIA, CYPRUS W: www.iqeq.com
E: christos.michael@iqeq.com
T: +35722749000
CHRISTOS MICHAEL 31/07/2018 102
IRIS CORPORATE SERVICES LIMITED CORPORATE SERVICES ARCH. MAKARIOS III AVE. NO. 58, IRIS TOWER, 8TH FLOOR, 1075 NICOSIA, CYPRUS W: iriscorporate.com.cy
E: nla@iriscorporate.com.cy
T: +35722258505
NICOS LAZAROU 31/07/2018 133
ISOTAX LIMITED AUDIT, TAX, ADVISORY 8 CHRISORROGIATISSIS STREET , LIMASSOL / P.O. BOX 56170, 3305 LIMASSOL W: www.auditcy.com
E: n.charalambides@auditcy.com
T: +35725274100
NICOS CHARALAMBIDES 31/07/2018 134
J. ARISTODEMOU IDEAL HOMES LTD DEVELOPER & REAL ESTATE AGENTS KATO PERVOLIA 39, BLOCK 1, NO.1 / P.O.BOX 60296, 8102 PAPHOS, CYPRUS W: www.aristodemou-developers.com
E: ja@jaristodemou.com.cy
T: 26933808, 99584052
IOANNIS ARISTODEMOU 02/11/2018 426
JANNA FACHIRIDOU LLC LEGAL SERVICES ATHINON 7 AVENUE, TOLMI COURT, OFFICE 201, 8035 PAPHOS, CYPRUS W: https://www.jannafachiridoulaw.com
E: jannafachiridou@cytanet.com.cy
T: +35726952368
GEORGE THEOCHAROUS 20/12/2018 506
JAS CONSULTING & RELOCATION SERVICES LTD CONSULTING & RELOCATIONS SERVICES 31 GRIVA DIGHENI STREET, 3106 LEMESOS, CYPRUS W: ---
E: j.mavrohanna@cablenet.com.cy
T: +35725255501
JOSEPHINE MAVROHANNA 31/07/2018 135
JOANNIDES & CO LIMITED ACCOUNTANTS & MANAGEMENT CONSULTANTS 13 AGIOU PROKOPIOU STREET, 2406 EGKOMI, NICOSIA, CYPRUS W: www.joannides.com.cy
E: cy@joannides.com.cy
T: +35722556556
ALEXIS IOANNIDES 31/07/2018 136
JOHN THEODOROU ESTATES LTD CONSTRUCTION & DEVELOPERS PAPHOS ROAD NO. 7, AVENUE CENTRE, OFF206, 3052 LIMASSOL, CYPRUS W: www.johntheodorou.com
E: info@theodorou.com.cy
T: +35725563333
IOANNIS THEODOROU 20/12/2018 507
JOSEPH G. HADJIHANNAS & CO LLC LEGAL SERVICES 95 ARCH. MAKARIOU III, CHARITINI BUILDING, 2ND FLOOR, OFFICE 202, 1071 NICOSIA, CYPRUS W: ---
E: joseph@jgh.com.cy
T: +35722452545
JOSEPH HADJIHANNAS 25/09/2018 313
JOSEPH TSIRAKKHS LLC LEGAL SERVICES PIRAEUS 24, STROVOLOS 2023, NICOSIA, CYPRUS W: www.tsirakkis.com
E: joseph@tsirakkis.com
T: +35722277288
IOSIF TSIRAKKIS 20/12/2018 508
K. LYSIOTI & I. MICHAEL LLC LEGAL SERVICES 28 STRATIGOU TIMAGIA AVENUE, SIANTONAS BUILDING, OFFICE 23, 6047 LARNACA, CYPRUS W: www.cylawyers.com.cy
E: info@cylawyers.com.cy
T: +35724636969
GEORGE LYSIOTIS 31/07/2018 137
K. TREPPIDES & CO LTD PROFESSIONAL SERVICES 9 KAFKASOU, TREPPIDES TOWER, OFFICE 201, 2112 AGLANTZIA NICOSIA, CYPRUS W: www.treppides.com
E: info@treppides.com
T: +35722678944
MICHALIS KRANIDIOTIS 31/07/2018 138
K.C. SAVERIADES & CO LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 8, JOHN KENNEDY STREET, IRIS HOUSE, OFFICE 740B, LIMASSOL, CYPRUS W: http://kcsaveriades.eu/en/
E: k.saveriades@cytanet.com.cy
T: +35725588767
MARIOS SAVERIADES 20/12/2018 509
K.K.F. CONSULTING OFFICE LIMITED CONSULTING SERVICES 57 AGIAS FYLAXEOS, 3025 LIMASSOL, CYPRUS W: www.profservecy.com
E: kyriacos@profserve.com.cy
T: +35725824168
KYRIACOS KACOULLIS 31/07/2018 139
KAKKOURAS & PANAYIDES LLC ADVOCATES-LEGAL CONSULTANTS DEM.SEVERIS AVE.25, METROPOLIS TOWER, 1080 NICOSIA, CYPRUS W: www.kscp.com.cy
E: c.panayides@kscp.com.cy
T: +35722444406
CHRISTOS PANAYIDES 20/12/2018 510
KANNAVA, KITROMILIDOU & CO LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS MARKOU BOTSARI 3, 2ND & 3RD FLOOR, 3040 LIMASSOL, CYPRUS W: http://kpklegal.com/
E: m.kitromilidou@kpklegal.com
T: +35725585583
MARIA KITROMILIDOU 08/10/2018 366
KAPE TECHNOLOGIES CYPRUS LIMITED ONLINE PRIVACY AND SECURITY SERVICES 40-42 DOSITHEOU STREET, STROVOLOS, 2028, NICOSIA, CYPRUS W: http://www.kape.com
E: venetia.argyropoulou@kape.com
T: +35722024992
VENETIA ARGYROPOULOU 20/12/2018 511
KARAPATAKIS PAVLIDES LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 28 OCTOBER STREET, CHRISTIANA SEA VIEW COURT, OFFICE 301, 3035 LIMASSOL, CYPRUS W: www.kplaw.com.cy
E: info@kplaw.com.cy
T: +35725370647
ANDREAS KARAPATAKIS 31/07/2018 140
KARMA ESTATES LIMITED DEVELOPMENT COMPANY 16 KAPPARIS AVE., 5290 PARALIMNI, FAMAGUSTA, CYPRUS W: www.karmadevelopers.com
E: info@karmadevelopers.com.cy
T: +35723730777
PANTELITSA PIEROULLI 31/07/2018 141
KATERINA - DEBBIE PHILIPPOU ADVOCATE 9 MARKANTONIOU VRAGADINOU, 8100 PAPHOS, CYPRUS W: ---
E: katerinadebbie8@gmail.com
T: +35799878602
--- 31/07/2018 142
KHGP LTD ADMINISTRATIVE SERVICES 20 IONOS STREET, 4TH FLOOR, ENGOMI, 2406 NICOSIA, CYPRUS W: https://khgp.com.cy
E: k.hoijere@khgp.com.cy
T: +35722751001
GANNA VASILIOU 17/10/2018 397
KINANIS LLC LEGAL SERVICES 12 EGYPT STREET, 1097 NICOSIA, CYPRUS W: www.kinanis.com
E: property@kinanis.com
T: +35722558888
NATALIE PETRIDES 31/07/2018 143
KONZEPT K. LIMITED BUSINESS CONSULTANCY & ACCOUNTING 2 DIKOMOU, LIANA COURT, OFFICE/APT. 24, 3101 LIMASSOL, CYPRUS W: www.konzeptk.com
E: konnect@konzeptk.com
T: +35725253120
WALID KHABBAZE 15/11/2018 446
KORANTINA HOMES LIMITED LAND AND PROPERTY DEVELOPMENT TRIKOMOU 32, CORAL BAY, 8560 PEYIA, PAPHOS, CYPRUS W: www.korantinahomes.com
E: info@korantinahomes.com
T: +35726623536
GEORGIOS IOANNOU 31/07/2018 144
KOSTAS M. KONSTANTINOU & CO LLC LEGAL FIRM 17 NEOFYTOU NIKOLAIDE & KILKIS CORNER, S.P. CENTER, OFFICE 301, 8011 PAFOS, CYPRUS W: ---
E: konstantinoulaw@yahoo.com
T: +35726936320
NICOLETTA KONSTANTINOU 31/07/2018 145
KOUMENIDES STYLIANOU LLC LAW & CONSULTING 36 GRIVA DIGENI AVENUE, G&T PARASKEVAIDES FOUNDATION, 5TH FLOOR, SUITES 501-5, 1066 NICOSIA, CYPRUS W: www.ksadvocates.net
E: info@ksadvocates.net
T: +35722758305
ANDREAS KOUMENIDES 31/07/2018 146
KOUSHOS KORFIOTIS PAPACHARALAMBOUS LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 20 COSTI PALAMA STR., ASPELIA COURT, 2ND FLOOR, 1096 NICOSIA, CYPRUS W: www.kkplaw.com
E: info@kkplaw.com
T: +35722664555
CLEO KOUSHOS-CROS 31/07/2018 147
KPM CONSULTING LIMITED CONSULTING SERVICES 205 CHRISTODOULOU CHATZIPAVLOU, LOULOUPIS COURT, 2ND FLOOR, FLAT 201, 3036 LIMASSOL, CYPRUS W: ---
E: chryso@kpm.eu.com
T: +35725355171
CHRYSO IOANNOU PANAYI 08/10/2018 367
KPMG LIMITED AUDIT, TAX, ADVISORY 14 ESPERIDON STREET, 1087 NICOSIA, CYPRUS W: www.kpmg.com.cy
E: cmarkides@kpmg.com
T: 22209000/22209189
COSTAS MARKIDES 31/07/2018 148
KRIEL HOLDINGS LTD REAL ESTATE AND PROPERTY DEVELOPMENT 1 GRIVAS DIGHENIS AVENUE, ZAVOS KRIEL COURT, 3035 LIMASSOL, CYPRUS W: www.krielgroup.com
E: kristie@zavos.com
T: +35725818555
KRISTIE ZAVOU 20/03/2019 569
KRISTIA KARSERA & ASSOCIATES LLC LEGAL SERVICES ANASTASI SIOUKRI & OLYMPION, THEMIS TOWER, 2ND FLOOR, OFFICE 201, 3105 LIMASSOL, CYPRUS W: www.karseralaw.com
E: info@karseralaw.com
T: +35725108075
KRISTIA KARSERA 08/10/2018 368
KTC BUSINESS CONSULTANTS AUDIT, TAX, ADVISORY AGIOU PAVLOU 61, 1107 NICOSIA, CYPRUS W: www.ktc.com.cy
E: info@ktc.com.cy
T: +35722777020
THEOCHARIS THEOCHAROUS 31/07/2018 149
KYLIN PRIME ASSET MANAGEMENT LIMITED ASSET MANAGEMENT, FINANCIAL SERVICES 18 SPYROU KYPRIANOU AVENUE, SUITE 101, 1075 NICOSIA, CYPRUS W: www.kylinprime.com
E: anastasia.petallidou@kylinprime.com
T: +35722008671
ANASTASIA KYRIACOU PETALLIDOU 31/07/2018 150
KYPROS PROTOPAPAS BUSINESS CONSULTANT AGIAS FILAXEOS 41C, 3025 LIMASSOL, CYPRUS W: http://kpnconsultingservices.com
E: info@kpnconsultingservices.com
T: +35799882151
--- 31/07/2018 151
KYRIACOS KYRIACOU ACCOUNTANT 10 YIANNI RITSOU, 8300 PAPHOS, CYPRUS W: ---
E: kyriakos.k@hotmail.com
T: +35799616312
--- 31/07/2018 152
KYRIACOS TH. MICHAELIDES & CO LAW OFFICE IPPOKRATOUS 66, 1015 NICOSIA, CYPRUS W: www.ktmlaw.com
E: online@ktmlaw.com
T: +35722452400
CHRISTIANA MICHAELIDOU 31/07/2018 153
KYRIAKIDOU, LAMARI LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 57 LEONTIOU MAHERA STREET, 3025 LIMASSOL, CYPRUS W: www.lmkadvocates.com
E: marianna@lmkadvocates.com
T: +35725107800
MARIANNA LAMARI 02/11/2018 427
KYRIAKOS ANTONIOU & ASSOCIATES LLC LEGAL SERVICES 9 VASILI MICHAELIDE, 3026 LIMASSOL, CYPRUS W: http://kalegalservices.com.cy/
E: k.antoniou@kalegalservices.com.cy
T: +35725206919
KYRIACOS ANTONIOU 25/09/2018 314
KYRIAKOS TSAGARIDES ESTATES LTD REAL ESTATE 1 KANINGOS STREET, 8010 PAFOS, CYPRUS W: www.realestatescyprus.com
E: info@realestatescyprus.com
T: +35799419282
MICHALIS TSAGARIDES 15/11/2018 447
L. LIVADHIOTIS & SONS LTD PROPERTY DEVELOPERS 50 NIKOLAOU ROSSOU STR, P.O.BOX 42800, 6021 LARNACA, CYPRUS W: www.livadhiotisdevelopers.com
E: panikos@livadhiotisdevelopers.com
T: +35724823888
PANIKOS L. LIVADHIOTIS 08/08/2018 277
L. LOUCAIDES - THEOPHANOUS LAWYERS LIMITED COMPANY LAW OFFICE MARATHONOS 3, "MALI HOUSE", 8011 PAPHOS, CYPRUS W: www.lawllt.com
E: info@lawllt.com
T: +35726811844
ELISAVET THEOPHANOUS 31/07/2018 154
L. LYSANDROU CONSULTING LTD LEGAL & CONSULTING SERVICES GRIVA DIGENI 78, OFFICE B1, NEAPOLI, 3101 LIMASSOL, CYPRUS W: www.lysandroulaw.com
E: christoforos@lysandroulaw.com
T: +35725356655
CHRISTOFOROS FLOROU 31/07/2018 155
L. PAPAPHILIPPOU & CO LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 17 IFIGENIAS, 2007 STROVOLOS, NICOSIA, CYPRUS W: www.papaphilippou.eu
E: info@papaphilippou.eu
T: +35722271000
MARIA DIAMANTI 31/07/2018 156
L.CHRYSOSTOMOU LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 1 ASKLIPIOU STREET, SUNORAMA CENTRAL, FLAT/OFFICE 103, LARNACA 6021 CYPRUS W: ---
E: info@lchrysostomou.com
T: +35724625020
LITSA CHRYSOSTOMOU 20/12/2018 512
LAKIS N. CHRISTODOULOU D.E.P.E. ADVOCATE & LEGAL CONSULTANTS DIAGOROU 4, KERMIA BUILDING, 8TH FLOOR, OFFICE 802, 1097, NICOSIA, CYPRUS W: ---
E: lakis.chr.law@gmail.com
T: +35722670600
CHRISTODOULOS N. CHRISTODOULOU 20/12/2018 513
LAMAR SERVICES LTD FIDUCIARY & MIGRATION SERVICES 33 NEAS ENGOMI.OFF 201C, 2409 NICOSIA, CYPRUS W: www.refalco.com
E: info@refalco.com
T: +35722269510
BASSAM ALJAHOUCH 20/12/2018 514
LAMBROS IOANNIDES LEGAL SERVICES 33 MAKARIOS III STREET & 36 AYIAS ELENIS STREET, GALAXIAS BUILDING, 3RD FLOOR, OFFICE 305, 1061 NICOSIA, CYPRUS W: ---
E: lilawyer@spidernet.com.cy
T: +35722460222
LAMBROS IOANNIDES 20/12/2018 515
LATITUDE CONSULTANCY (CYPRUS) LIMITED IMMIGRATION CONSULTANCY 33 PROMACHON ELEFTHERIAS, DEANA BEACH APARTMENTS, BLOCK 4, FLAT 442, 4103 LIMASSOL, CYPRUS W: www.latitudeworld.com
E: omar.mina@latitudeworld.com
T: +35799980036
OMAR MINA 31/07/2018 157
LAW CHAMBERS NICOS PAPACLEOVOULOU LLC LEGAL SERVICES 3 ALKIVIADES STREET, 8011 PAPHOS, CYPRUS W: www.papacleovoulou.com
E: law@papacleovoulou.com
T: +35726933218
EVI PAPACLEOVOULOU 31/07/2018 158
LC LAW STYLIANOU & ASSOCIATES LLC LEGAL SERVICES 28 SAN SOUSI STREET, 2ND FLOOR, 2003 NICOSIA, CYPRUS W: www.lclaw.com.cy
E: info@lclaw.com.cy
T: +35722447440
LORA STYLIANOU 02/11/2018 428
LCLC PROPERTIES LTD PROPERTY CONSULTANTS & SERVICES 39 VASILEOS GEORGIOU A' AVENUE, SURF&SUN APTS, GERMASOGIA, 4047 LIMASSOL, CYPRUS W: www.lclccy.com
E: info@lclccy.com
T: +35725954980
KATERINA PAFITI 02/11/2018 429
LEFCOS CLERIDES & SONS LLC LEGAL SERVICES SOPHOULI STR 28, NICOSIA, 1096 CYPRUS W: http://www.nicosclerideslaw.com/
E: n.c.lysias@cytanet.com.cy
T: +35722673725
NICOLAOS CLERIDES 20/12/2018 516
LEGICORP INTERNATIONAL LTD LEGAL & CORPORATE SERVICES AGIAS ZONIS 1, NIKOLAOU PENTADROMOS CENTER, OFFICE 406, 3026 LIMASSOL, CYPRUS W: www.legi-corp.com
E: info@legi-corp.com
T: +35725763666
MARIA SAVVIDOU 25/09/2018 315
LEO TRUST CYPRUS LTD BUSINESS, CORPORATE & ACCOUNTING SERVICES LIMASSOL AVENUE 5, EUROSURE TOWER, 1ST FLOOR, 2112 NICOSIA, CYPRUS W: www.leotrust.net
E: cyprusoffice@leotrust.net
T: +35722420123
ANDREAS IOANNOU 02/11/2018 430
LEONIE TSERIOTI LLC CORPORATE & LEGAL SERVICES ARCH. MAKARIOS III 33, FRIXOS BUSINESS CENTER, OFFICE 206, 6017 LARNACA, CYPRUS W: www.cylegaladvisor.com
E: leonie.tserioti@cylegaladvisor.com
T: +35724002406
LEONIE TSERIOTI 25/09/2018 316
LGA&F SECRETARIAL SERVICES LTD LEGAL & FINANCIAL CONSULTANTS 23, TAGMATARCHI POULIOU STREET, SHOPS 4-5, NICOSIA 1101, CYPRUS W: www.lgaf.org
E: arinal@lgaf.org
T: +35796604086
ARINA LAZAROU 20/12/2018 517
LIMEGROVE FINANCIALS LIMITED BUSINESS SERVICES KENNEDY SQUARE, TITANIA COURT, OFFICE 1, 8010 PAPHOS, CYPRUS W: www.limegrovefinancials.com
E: pt@limegrovefinancials.com
T: +35799378182
PANAYIOTIS THEODOROU 17/10/2018 398
LINKIA TRUST LIMITED ADMINISTRATIVE SERVICE PROVIDERS 9 ZENONOS KITIEOS, 2406 EGKOMI, NICOSIA, CYPRUS W: www.linkiatrust.com
E: linkia@cy.net
T: +35722669542
GEORGIOS ANTONIADES 31/07/2018 159
LIS PRIMUS AUDIT AND TAX LIMITED AUDIT, TAX ADVISORY 205 ARCH. MAKARIOS III, VICTORY HOUSE, 3030 LIMASSOL, CYPRUS W: www.primus.com.cy
E: george@primus.com.cy
T: +35725040899
GEORGE LAKKOTRYPIS 31/07/2018 160
LOPHITOU ANTONIA LAW OFFICE LEGAL SERVICES 6 VASSILIS VRYONIDES STR., GALA COURT CHAMBERS, 1ST FLOOR, OFFICES 103-104, 3095 LIMASSOL, CYPRUS W: http://www.lophitoulaw.com/
E: lophitoulaw@cytanet.com.cy
T: +35725346800
ANTONITSA LOPHITOU 20/03/2019 570
LOUIZA LEMONARI LAWYER METSOVOU 1, GABRIELLA COURT, GROUND FLOOR, 8035 PAPHOS, CYPRUS W: ---
E: l.legal@cytanet.com.cy
T: +35799826948
LOUIZA LEMONARI 31/07/2018 161
LSTS CONSULTANTS LTD AUDIT, TAX, LEGAL, FIDUCIARY SERVICES 28 OKTOVRIOU 367, MEDITERRANEAN COURT, 1ST FLOOR, OFFICE A5, 3107 LIMASSOL, CYPRUS W: http://www.lsts.com.cy/
E: admin@lsts.com.cy
T: +35725102593
LAMBROS TEKLOS 20/03/2019 571
LUCAS & VIAS L. PARPARINOS & ASSOCIATES LLC LEGAL SERVICES 92, ARCH. MAKARIOU III AVE., APHRODITE BUILDING, 6TH FLOOR, 1077 NICOSIA, CYPRUS W: www.parparinos.com
E: vias@parparinos.com
T: +35722750220
VIAS PARPARINOS 20/12/2018 518
M. CON SOLUTIONS LTD CONSULTING SERVICES 16 PARNITHOS STR, ACROPOLIS, 2007 NICOSIA, CYPRUS W: ---
E: michalisconstantinou@mconsolution.com
T: +35799913278
MICHALIS CONSTANTINOU 31/07/2018 162
M. ECONOMIDES KRANOS & CO. LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS ARACHOVAS 3, 1ST&2ND FLOOR, 3096 LIMASSOL, CYPRUS W: www.eklawyers.com
E: info@eklawyers.com
T: +35725356800
MICHALIS ECONOMIDES 31/07/2018 163
M. ELIADES & PARTNERS LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 4 MENANDROU STREET, GALA TOWER, 2ND FLOOR, OFFICE 201, 1066 NICOSIA, CYPRUS W: www.eliades.eu
E: info@eliades.eu
T: +35722667730
MARIOS ELIADES 25/09/2018 317
M. HADJITOFI LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 18 STRATIGOU TIMAGIA AVENUE, OMEGA BUSINESS CENTRE, OFFICE 101, 6047 LARNACA, CYPRUS W: www.mhadlaw.com
E: m.h@mhadlaw.com
T: +35724620630
MARGARITA HADJITOFI 31/07/2018 164
M. KORELIS & CO LLC LEGAL AND CORPORATE SERVICES 1 ARCH. MAKARIOS III AVENUE, MITSI BUILDING 3, 2ND FLOOR, OFFICE 211, 1065 NICOSIA, CYPRUS W: www.korelislaw.com
E: michael@korelislaw.com
T: +35722817141
MICHALIS KORELIS 31/07/2018 165
M. TIMOTHEOU & CO LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 20 CHARALAMBOU MOUSKOU, ABC CENTER, OFFICE 406, 8010 PAPHOS, CYPRUS W: www.timotheoulaw.com
E: info@timotheoulaw.com
T: +35726953852
STELLA TIMOTHEOU 31/07/2018 166
M.C. CORPORATE SERVICES LTD CORPORATE SERVICES ARCH. MAKARIOU 59, MOUYIAS TOWER, 3RD FLOOR, OFFICE 301, 6017 LARNACA, CYPRUS W: ---
E: mccorpservices@gmail.com
T: +35799814949
GLORIA CHRYSAFI 31/01/2019 560
M.C. GLOBAL LTD LEGAL SERVICES 52 ARCHIEPISKOPOU MAKARIOU III, YDROGIOS TOWER, 3RD FLOOR, 6017 LARNACA, CYPRUS W: ---
E: s.mina@mcglobal.com
T: +35724823101
STEPHANIE MINA 20/03/2019 572
M.C.S. QUALITY IP LTD PROPERTY DEVELOPMENT CONSTANTINOU PALAIOLOGOU 41, 6036 LARNACA, CYPRUS W: www.qualitydevelopments.com
E: g.georgiades@qualitydevelopments.com
T: +35724821855
GEORGIADES GEORGE 31/07/2018 167
M.CHRISTOFI & CO LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 36 AGIA PHILAXEOS STREET, 3025 LIMASSOL, CYPRUS W: www.finelifegroup.com
E: m.christofi@finelifegroup.com
T: +35725358858
MARIA CHRISTOFI 25/09/2018 318
M.P MEDITERRANEAN PARTNERS LTD LEGAL, ACCOUNTING, BANKING SERVICES 48 AKROPOLEOS AVENUE, 3RD FLOOR, STROVOLOS, 2012 NICOSIA, CYPRUS W: www.mpartners.com.cy
E: corporate@mpartners.com.cy
T: +35722394888
ANDREAS ORPHANIDES 31/07/2018 168
M.PELEKANOS FINANCIAL ADVISORS & INSOLVENCY PRACTITIONERS LTD FINANCIAL ADVISOR AND INSOLVENCY PRACTITIONER 104 ATHALASSAS AVENUE, 2024 STROVOLOS, NICOSIA, CYPRUS W: ---
E: mp@mpelekanos.com
T: +35799440647
MARIOS PELEKANOS 20/03/2019 573
M.THEO NOMINEES LTD CONSULTING SERVICES TEIRESIAS 8, K. POLEMIDIA, 4156 LIMASSOL, CYPRUS W: theodosioulaw.com
E: michalistheos@hotmail.com
T: +35799341044
MICHALIS THEODOSIOU 31/01/2019 561
MAMAS HJI CHRISTOFIS & ASSOCIATES L.L.C. ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 4 UNITED NATIONS STR., ANASTASIA BUILDING, 3RD FLOOR, 6042 LARNACA, CYPRUS W: www.hjichristofis.com
E: info@hjichristofis.com
T: +35724656765
DEMETRES KALLENOS 31/07/2018 169
MANTIS & ATHINODOROU LLC LAW OFFICE CORNER OF N.I. NICHOLAIDES AVENUE & KORIVOU STREET, “PENELOPE’S PALACE”, OFFICE 101, 8010 PAPHOS CYPRUS W: https://mantislaw.com
E: info@mantislaw.com
T: +35726934277
MICHAEL MANTIS 31/07/2018 170
MARCUARD HERITAGE (EUROPE) LTD FINANCIAL SERVICES 28 OCTOBER STREET 363, 3107 LIMASSOL, CYPRUS W: http://marcuardheritage.com/marcuardeurope/
E: info.limassol@marcuardheritage.com
T: 25814870
ALEXIS XENOPHONTOS 31/07/2018 171
MARCUARD TRUST (CYPRUS) LIMITED ACCOUNTING AND ADMINISTRATIVE SERVICE PROVIDER SIMOU MENARDOU 8, RIA COURT 8, 1ST FLOOR, OFFICE 101, 6015 LARNACA, CYPRUS W: https://marcuardheritage.com/
E: andreas.hadjimichael@marcuardheritage.com
T: +35724823999
ANDREAS HADJIMICHAEL 31/07/2018 172
MARIA GREGORIOU LLC TAX LAWYERS 4 PROMITHEOS STREET, 2ND FLOOR, OFFICE 104, 1065 NICOSIA, CYPRUS W: www.onetaxchambers.com.cy
E: gregoriou@onetaxchambers.com.cy
T: +35722252820
MARIA GREGORIOU 31/07/2018 173
MARIA SATOLIA LEGAL SERVICES 8 PINDOU STREET, CHLOE COURT, OFFICE 303, 8011 PAPHOS, CYPRUS W: ---
E: mariasatolia@cytanet.com.cy
T: +35726930300
MARIA SATOLIA 08/10/2018 369
MARILENA PATSALIDOU LEGAL SERVICES 30 KORYTSAS, OFFICE 303, 8010 PAPHOS, CYPRUS W: www.mpatsalidou.com
E: marilena@mpatsalidou.com
T: +35726271077
--- 31/07/2018 174
MARILOU PAVLOU CHRISTODOULIDES LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 71 LIMASSOL AVENUE, 4TH FLOOR, 2121 NICOSIA, CYPRUS W: www.mpc.legal
E: info@mpc-legal.com
T: +35722552727
MARIA PAVLOU 31/07/2018 175
MARINA MICHAEL LLC LEGAL SERVICES 4 SOTIRI TOFINI, 2ND FLOOR, AGIOS ATHANASIOS, 4102 LIMASSOL, CYPRUS W: ---
E: marina.michael@vistra.com
T: +35725817411
MARINA MICHAEL 15/11/2018 448
MARINOS KINEYIROU ESTATE AGENCIES LTD ESTATE SERVICES 1, AGIOU LAZAROU STREET, 6020, LARNACA, CYPRUS W: propertiesincyprus.com.cy
E: marinosestates@spidernet.com.cy
T: +35724815141
MARINOS KINEYIROU 20/12/2018 519
MARIOS KARAISKOS LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS ARCHIMIDOUS 7, 3031 LIMASSOL, CYPRUS W: www.karaiskoslawfirm.com
E: info@karaiskoslawfirm.com
T: +35725255656
MARIOS KARAISKOS 31/07/2018 176
MARIOS A. SOFRONIOU LLC LEGAL SERVICES 331 OCTOBER 28TH, LIDI HOUSE 2, OFFICE 167, 3106 LIMASSOL, CYPRUS W: www.sofroniou.com.cy
E: admin@sofroniou.com.cy
T: +35725586500
MARIOS SOFRONIOU 20/12/2018 520
MARIOS HARTSIOTIS & CO LLC LAW FIRM 10 OMIROU STR., 3095 LIMASSOL, CYPRUS W: www.hartsiotis.com
E: info@hartsiotis.com
T: +35725345160
MARIOS HARTSIOTIS 17/10/2018 399
MARITSA CHATZICHRISTODOULOU & ASSOCIATES LLC LEGAL SERVICES MICHAEL OLYMPIOU 26, 2540 DALI, NICOSIA, CYPRUS W: www.attorneycy.com
E: maritsa@attorneycy.com
T: +35799597158
MARITSA CHATZICHRISTODOULOU 31/07/2018 177
MAVROMATIS & CHRISTODOULIDOU LLC LEGAL SERVICES 10 TYRNAVOU STREET, QUALITY TOWER C, 3RD FLOOR, 6037 LARNACA, CYPRUS W: ---
E: victoria@mcllc.com.cy
T: +35724638318
VICTORIA CHRISTODOULIDOU 31/07/2018 178
MAZARS LIMITED AUDIT, TAX, ADVISORY ROMANOU 2, TLAIS TOWER, 1ST FLOOR, OFFICE 101, 1070 NICOSIA, CYPRUS W: www.mazars.com.cy
E: info@mazars.com.cy
T: +35722460996
PETROS NACOUZI 31/07/2018 179
MCFS SERVICES LTD ADMINISTRATIVE SERVICE PROVIDER 1 STYLIANOU LENA, YPSONAS, 4192 LIMASSOL, CYPRUS W: www.lythomlaw.com
E: sotira@lythomlaw.com
T: +35725105005
SOTIROULA KLEANTHOUS 08/10/2018 370
MELINA NAPOLEON LEGAL SERVICES ARCH. MAKARIOU C' & AGIAS ELENIS 36, GALAXIAS BUILDING, 3RD FLOOR, OFFICE 305, NICOSIA, CYPRUS W: ---
E: napoleontoslaw@gmail.com
T: +35799036654
MELINA NAPOLEON 20/12/2018 521
MELIOS ATHANASIOU EMPLOYMENT AND IMMIGRATION CONSULTANT 30C THESSALONIKIS STREET, OFFICE 202, 3025 LIMASSOL (P.O. BOX 57384, 3315 LIMASSOL), CYPRUS W: www.jobplacement.com.cy
E: info@jobplacement.com.cy
T: +35725748427
--- 31/07/2018 180
MEMOR CORPORATE LTD CORPORATE SERVICES 9 ANDROKLEOUS STREET , 2ND FLOOR, OFFICE 202, 1060, NICOSIA, CYPRUS W: ---
E: chris@memorcorporate.com
T: +35722250660
DIONISIA MENIKOU 31/07/2018 181
MERIDIAN TRUST - CORPORATE AND FIDUCIARY SERVICES LIMITED CORPORATE & FIDUCIARY SERVICES 22 LEOFOROS MAKARIOU III, MAKARIA CENTER, 4TH FLOOR, OFFICE NO. 403, 6016 LARNACA, CYPRUS W: www.cypruscompany.net
E: info@meridian-trust.com
T: +35724812050
MARIA SAVERIADOU 25/09/2018 319
MERITSERVUS SECRETARIES LTD ADMINISTRATIVE SERVICES 3 CHRYSANTHOU MYLONA, 3030 LIMASSOL, CYPRUS W: www.meritservus.com
E: info@meritservus.com
T: +35725857700
NIKOLETTA IOANNIDOU 31/07/2018 182
MG MARINOU ACCOUNTANCY FIRM LTD AUDIT & ACCOUNTING SERIVICES KALYMNOU 1, 6037, LARNACA, CYPRUS W: ---
E: info@mgmaccountancy.com.cy
T: +35724205070
MARINOS MARINOU 20/12/2018 522
MICHAEL C. LOIZIDIS LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 1 CHRYSANTHOU MYLONA, PANAYIDES BUILDING, 4TH FLOOR, 3030 LIMASSOL, CYPRUS‏ W: www.loizidislaw.com
E: info@loizidislaw.com
T: +35725107888
MICHAEL LOIZIDIS 15/11/2018 449
MICHAEL DAMIANOS & CO LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 2 DRAMAS STREET, 4TH FLOOR, 1077 NICOSIA, CYPRUS W: www.damianoslaw.com
E: michael@damianoslaw.com
T: +35722021212
MICHAEL DAMIANOS 31/07/2018 183
MICHAEL KYPRIANOU & CO. LLC LEGAL SERVICES 2 AGIAS ELENIS STREET, STASINOS BUILDING, 6TH FLOOR, 1060 NICOSIA, CYPRUS W: www.kyprianou.com
E: info@kyprianou.com
T: +35722447777
TONIA ANTONIOU 31/07/2018 184
MICHAEL VORKAS & PARTNERS LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 95 ARCHBISHOP MAKARIOS III, CHARITINI BUILDING, 1ST FLOOR, OFFICE 102,1071 NICOSIA, CYPRUS W: www.vorkaslaw.com.cy
E: info@vorkaslaw.com.cy
T: +35722518777
MARIALENA KONSTANTINOU 31/07/2018 185
MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C LEGAL SERVICES KALLIPOLEOS 17, OFFICE 303, 1055 NICOSIA, CYPRUS W: www.cymclawyers.com
E: constantinou.a@cymclawyers.com
T: +35722678600
ANTONIS CONSTANTINOU 31/07/2018 186
MICHALAKI, PITSILLIDOU & CO LLC LEGAL SERVICES EVANGELISTRIAS 16, MALEMA COURT, 4TH FLOOR, FLAT/OFFICE 41, 3031 LIMASSOL, CYPRUS W: www.impklawyers.com
E: info@impklawyers.com
T: +35725660092
IOANNIS MICHALAKI 02/11/2018 431
MICHALIS KAFKALIAS MIGRATION & CONSULTING SERVICES EMMANOUIL ROIDI 44-50, KIRZIS CENTRE, BLOCK C, OFFICE 14, 3031 LIMASSOL, CYPRUS W: ---
E: michalis.kafkalias@outlook.com
T: +35799462824
--- 31/07/2018 187
MICHALIS NEOCLEOUS & ASSOCIATES LLC LAWYER & LEGAL CONSULTANTS ADAMANTIOU KORAI 15, 3032 LIMASSOL, CYPRUS W: michalisneokleousllb.com
E: michalis@michalisneokleousllb.com
T: +35725014202
MICHALIS NEOKLEOUS 31/07/2018 188
MIKAELA MICHAIL LEGAL SERVICES GEORGIOU FASOULIOTI 6, 3090 LIMASSOL, CYPRUS W: ---
E: mikaelamichail@gmail.com
T: +35799369769
MIKAELA MICHAIL 20/03/2019 574
MILLWOOD KANE INTERNATIONAL LTD CONSULTING SERVICES IFESTOU 10, 7102 LARNACA, CYPRUS W: millwoodkane.com
E: info@millwoodkane.com
T: +35724253737
NISHIT YASWANTKUMAR BHATT 31/07/2018 189
MILTIADIS VASILEIOU LEGAL SERVICES GEORGIOU GENNADIOU 10, AGATHAGGELOS COURT, 3RD FLOOR, OFFICE 302, 3041 LIMASSOL, CYPRUS W: ---
E: m.vassiliou.law@gmail.com
T: +35799758728
--- 31/07/2018 190
MONTANIOS & MONTANIOS LLC ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS 16 PANTELIS CATELARIS STREET, DIAGORAS HOUSE, 7TH FLOOR, 1097 NICOSIA, CYPRUS W: http://www.montanioslaw.com.cy/
E: montanios@montanioslaw.com.cy
T: +35722660766
ADAMOS MONTANIOS 31/07/2018 191
MOUAIMIS & MOUAIMIS LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 16-18 ZINAS KANTHER STREET, AGIA TRIADA, 3035 LIMASSOL, CYPRUS W: www.mouaimis.com.cy
E: mouaimis@mouaimis.com.cy
T: +35725362233
MICHALIS MOUAIMIS 31/07/2018 192
MULTI-CONSULT LTD ADMINISTRATIVE SERVICE PROVIDER 13 AGIOU PROKOPIOU STREET, 2406 EGKOMI, NICOSIA, CYPRUS W: www.multi-consult.com.cy
E: corp.services@multi-consult.com.cy
T: +35722556556
SOTIRIS SOTIRIOU 31/07/2018 193
MYKOLA KRAVETS LEGAL AND CONSULTING SERVICES PERIKLEOUS 4, FLAT 103, 1022 NICOSIA, CYPRUS W: cyinpro.com
E: mail@cyinpro.com
T: +35799949949
MYKOLA KRAVETS 08/10/2018 371
N. CONSTANTINOU & CO AUDIT LTD AUDIT, TAX, CONSULTING 2 REGA FEREOU, LIMASSOL CENTER BLOCK B, OFFICE 508, 3095 LIMASSOL, CYPRUS W: www.nconstantinou.com
E: tasos@nconstantinou.com
T: +35725368823
ANASTASIS CONSTANTINOU 20/12/2018 523
N. M. EBANOIDZE & CO. LLC LEGAL SERVICES GLADSTONES 139A, 3032 LIMASSOL, CYPRUS W: ---
E: nebanoidze@nmelegal.com
T: +35795152526
NINO EBANOIDZE 31/01/2019 562
N. MOUKTAROUDES & ASSOCIATES LLC LEGAL SERVICES AG. FYLAXEOS 38, NIKOLAS COURT, OFFICE 203, 3025 LIMASSOL, CYPRUS W: www.mouktaroudes.com
E: nicolas@mouktaroudes.com
T: +35725107587
NIKOLAS MOUKTAROUDES 08/08/2018 278
N. PAPATHEOCHAROUS & CO LLC LEGAL SERVICES N. NIKOLAIDI & KILKIS 17, S.P. CENTER, 305-306, 8011, PAPHOS, CYPRUS W: ---
E: linda@papatheocharous.com
T: +35799934985
FAWZY LINDA 20/12/2018 524
N. PIRILIDES & ASSOCIATES LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 5 AMATHOUNTOS STREET, PIRILIDES BUILDING, 3105 LIMASSOL, CYPRUS W: www.pirilides.com
E: info@pirilides.com
T: +35725830830
MARILENA PIRILIDOU 02/11/2018 432
N. SAVVIDES ZANNETOU LLC LAW FIRM 3 DEMETRIOU VIKELLA STREET, 1061 NICOSIA, CYPRUS W: www.savvideszannetoullc.com
E: savlaw@cytanet.com.cy
T: +35722670800
NANDIA SAVVIDES ZANNETOU 25/09/2018 320
N.C. NEOFYTOU SERVICES LIMITED IMMIGRATION & CORPORATE SERVICES DIMOKRITOU 42, 3100 AGIOS NIKOLAOS, LIMASSOL, CYPRUS W: ---
E: n.c.neofytouservices@gmail.com
T: +35799351263
NEOFYTOS NEOFYTOU 20/12/2018 525
NASOS A. KYRIAKIDES AND PARTNERS LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS LEOFOROS SPYROU KYPRIANOU 67, KYRIAKIDES BUSINESS CENTER, 4003 LIMASSOL, CYPRUS W: www.naklaw.com
E: info@naklaw.com
T: +35725352352
NASOS A. KYRIAKIDES 20/12/2018 526
NATALIA MICHAELIDOU LEGAL SERVICES LTD LEGAL SERVICES 20 CHARALAMBOU MOUSKOU, ATHINODOROU BUSINESS CENTRE, OFFICE 302, 8010 PAPHOS, CYPRUS W: https://jurist-cyprus.com
E: n.michalaw@cytanet.com.cy
T: +35726951000
NATALIA MICHAELIDOU 31/07/2018 194
NCI LAW GROUP LLC LAW FIRM 12-14 KENNEDY AVE., KENNEDY BUSINESS CENTER, 5TH FLOOR, OFFICE 506, 1087 NICOSIA, CYPRUS W: www.ncilawgroup.com
E: v.kattou@ncilawgroup.com
T: +35722510031
CHRYSOVALANTI KATTOU 17/10/2018 400
NESTORAS ADAMOU NIKIPHOROU LLC LEGAL SERVICES GLADSTONOS 1, PANAYIOTEIO COURT, OFF. 201 & 205, 6023 LARNACA, CYPRUS W: ---
E: nikiphor@cytanet.com.cy
T: +35724625625
NESTORAS NIKIPHOROU 25/09/2018 321
NICHOLAS THEODOROU LEGAL SERVICES 1 ELEFTHEROUPOLEOS STREET, KENNEDY TOWERS, 6TH FLOOR, 1076, NICOSIA, CYPRUS W: www.ntlaw.com.cy
E: nicholas@ntlaw.com.cy
T: +35722271600
NICHOLAS THEODOROU 20/12/2018 527
NICOS CHR. ANASTASIADES & PARTNERS LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 64 OMIROU STREET, IMPERIUM TOWER, 3096 LIMASSOL, CYPRUS W: www.anastalaw.com
E: information@anastalaw.com
T: 25842000/25842219
CHRISTIANA PERIKLEOUS 31/07/2018 195
NICOS NEOPHYTOU LAW PARTNERS LEGAL SERVICES KYRIAKOU MATSI 3, ROUSSOS LIMASSOL TOWER, 6TH FLOOR, OFFICE NO. 6A, 3040, LIMASSOL CYPRUS W: https://nicosneolaw.com
E: neophytoulawoffice2@cytanet.com.cy
T: +35725745248
ANTREA NEOFYTOU 20/12/2018 528
NICOS TSIAPALIS ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS TAGM.DIM.POULIOU & K.PANTELIDI CORNER, MELINA COURT, GROUND FLOOR, 8011 PAFOS, CYPRUS W: ---
E: n.tsiapalis@cytanet.com.cy
T: +35726815890,
NICOS TSIAPALIS 20/12/2018 529
NIKITAS & CO LTD ACCOUNTING SERVICES 2 SOTIRAS, OFF. 16, 5286 PARALIMNI, CYPRUS W: www.nikitas.com.cy
E: nikitas.co@cytanet.com.cy
T: +35723811700
NIKITAS CHARALAMBOUS 08/10/2018 372
NIKOLAOS SOULADAKIS ADVOCATES & LEGAL SERVICES GEORGIOU A 83, TOURIST SHOPPING CENTER, OFFICE 1, POTAMOS GERMASOGEIAS, 4047 LIMASSOL, CYPRUS W: www.consaver.com
E: nikolaos@consaver.com
T: +35797828121
--- 31/07/2018 196
NOBEL TRUST LIMITED ADMINISTRATIVE SERVICE PROVIDER 17-19 THEMISTOCLI DERVI STREET, THE CITY HOUSE, 1066 NICOSIA, CYPRUS W: www.nobeltrust.com
E: n.morphi@nobeltrust.com
T: +35722022777
NAYIA MORPHI 31/07/2018 197
NOBLESTATES LTD REAL ESTATE AGIOU ATHANASIOU 3-5, GLOBE BUSINESS CENTRE, OFFICE 203, 8028 PAPHOS, CYPRUS W: www.sothebysrealty-cyprus.com
E: info@sothebysrealty-cyprus.com
T: +35726080180
ANDREY MANUKOVSKIY 31/07/2018 198
NUMISMA CAPITAL LIMITED FINANCIAL SERVICES GALATARIOTIS BUILDING, 3RD FLOOR, 11 LIMASSOL AVENUE, 2112 NICOSIA, CYPRUS W: www.numismacap.com
E: a.karavias@numismacap.com
T: +35722455677
ANDREAS KARAVIAS 20/12/2018 530
NVESTHAT LTD ADVISORY AND CONSULTANCY SERVICES ERMOU 36, 6023 LARNACA, CYPRUS W: www.nvesthat.com
E: a.ritter@nvesthat.com
T: 24626216, 99615348
IOANNA (ANNITA) RITTER 20/03/2019 575
O. PAPADIMITRI LLC LEGAL SERVICES 249, 28TH OCTOBER AVE., LOPHITIS BUSINESS CENTRE 1, OFFICE M5, 3035, LIMASSOL, CYPRUS W: ---
E: olga@papadimitri.com
T: +35725251385
OLGA PAPADIMITRI 20/12/2018 531
O. SHAMBARTAS LLC LAW FIRM 30 COSTA ANAXAGORA, OFFICE 102, 2014 NICOSIA, CYPRUS W: www.oshambartas.com
E: info@shambartas.com.cy
T: +35722007888
ORESTIS SHAMBARTAS 17/10/2018 401
OMIROU & OMIROU LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 3 N. I. NICOLAIDES STREET, SAVVA PLAZA COURT, THIRD FLOOR, 8010 PAPHOS, CYPRUS W: www.omiroulaw.com
E: info@omiroulaw.com
T: +35726932945
MARINA OMIROU 31/07/2018 199
ONE PLUS CAPITAL LTD INVESTMENT SERVICES 75 PRODROMOU AVENUE, ONEWORLD PARKVIEW HOUSE, P.O. BOX 25207, NICOSIA 1307, CYPRUS W: www.onepluscapital.net
E: aclappas@onepluscapital.net
T: +35722873760
ALEXANDROS CLAPPAS 20/12/2018 532
ONEWORLD LIMITED ADMINISTRATIVE SERVICE PROVIDERS 75 PRODROMOU AVENUE, ONEWORLD HOUSE, 5TH FLOOR, 2063 NICOSIA, CYPRUS W: www.oneworldweb.net
E: sshiatis@oneworldweb.net
T: +35722496000
SAVVAS SHIATIS 31/07/2018 200
ORESTIS LAOS LLC ADVOCATES - LEGAL CONSULTANTS 30A AGIAS ZONIS, FANTAROS COURT, OFFICE 302, 3027 LIMASSOL, CYPRUS W: www.laoslegal.eu
E: corporate@laoslegal.eu
T: +35725370800
ΟRESTIS LAOS 17/10/2018 402
OUSHENG CAPITAL LTD ASSET MANAGEMENT, FINANCIAL SERVICES 18 SPYROU KYPRIANOU, SUITE 101, 1075 NICOSIA, CYPRUS W: www.kylinprime.com
E: nicolas.theocharides@kylinprime.com
T: +35722008671
NICOLAS THEOCHARIDES 31/07/2018 201
OXFORD MANAGEMENT LTD ADMINISTRATIVE SERVICE PROVIDER AGIAS FYLAXEOS & ZINONOS ROSSIDI 2, 1ST FLOOR, 3082 LIMASSOL, CYPRUS W: www.oxfordglobalservices.com
E: solutions@oxfordcy.com
T: +35725823330
LOUKIA HAMATSOU 31/07/2018 202
P & E BUSINESS SERVICES LTD BUSINESS & LEGAL SERVICES CHARALAMBOU MOUSKOY 20, ATHINODOROU BUSINESS CENTER, OFFICE 301, 8010 PAPHOS, CYPRUS W: www.pandeservicescyprus.com
E: info@pandeservicescyprus.com
T: +35726819960
CHRYSIS PROTOPAPAS 31/07/2018 203
P A CREATIVE BUSINESS CONSULTING LIMITED CONSULTING & MARKETING SERVICES CHRYSOROGIATISSIS 40, 3032 LIMASSOL, CYPRUS W: https://omnia.associates
E: andreaspieris@gmail.com
T: 99577001, 99587755
ANDREAS PIERIS 02/11/2018 433
P. CONSTANTINOU & CO LTD AUDIT & ACCOUNTING SERVICES CORNER OF 32/1 GRIGORI AFXENTIOU & ANDREA VLAMI STREET, MESA GEITONIA, 4003 LIMASSOL, CYPRUS W: www.pconstantinou.com
E: info@pconstantinou.com
T: +35725361000
PANAYIOTIS CONSTANTINOU 17/10/2018 403
P. ELEFTHERIOU & CO LEGAL SERVICES 1-7 ARCH. MAKARIOS III AVENUE, MITSI BUILDING 3, OFFICE 307, 1065 NICOSIA, CYPRUS W: ---
E: enquiries@pel.com.cy
T: +35722767562
PETROS ELEFTHERIOU 31/07/2018 204
P. KAIMAKLIOTIS & PARTNERS LLC LEGAL CONSULTANTS 59 GRIVA DIGENI STREET, KAIMAKLIOTIS BUILDING, 5TH FLOOR, 6043 LARNACA, CYPRUS W: www.kaimakliotis.com
E: info@kaimakliotis.com
T: +35724010101
PAVLOS KAIMAKLIOTIS 25/09/2018 322
P. KYRIACOU & SONS LIMITED IMMIGRATION AND MIGRATION CONSULTANT 16Z 16TH JUNE 1943, GLASTONOS COURT, OFFICE Z, 3022 LIMASSOL, CYPRUS W: ---
E: mpkyriacou@cytanet.com.cy
T: +35799519533
MARIOS PASPATAS 25/09/2018 323
P. N. ONOUFRIOU LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS AISOPOU & AYIAS EKATERINIS 2, AYIOS NICOLAOS, 3199 LIMASSOL, CYPRUS W: www.pnolaw.com
E: onopan@cytanet.com.cy
T: +35725814466
FANI ONOUFRIOU 08/10/2018 375
P. NEOFYTOU & ASSOCIATES LLC LEGAL SERVICES 20 CHARALAMBOU MOUSKOU & GRIGORI AFXENTIOU STR., ABC BUS. CENTER, SUITE 402, 8010 PAFOS, CYPRUS W: www.neofytoullc.com
E: panagiotis@neofytoullc.com
T: +35726950308
PANAGIOTIS NEOFYTOU 08/10/2018 373
P. PHOTIOU & CO LIMITED AUDIT & ACCOUNTING SERVICES 6 NIKOU GEORGIOU STR BLOCK C 4TH FLOOR, 1095, NICOSIA, CYPRUS W: pphotiou.com.cy
E: p.photiou@pphotiou.com.cy
T: +35722210107
MARIA MALEKKIDOU 20/12/2018 533
P. TSANGARIS & ASSOCIATES LLC LEGAL SERVICES 2 RIGA FEREOY STR., 3095 LIMASSOL, CYPRUS W: www.tsangarislegal.com
E: info@tsangarislegal.com
T: +35725878978
SOCRATIS TSANGARIS 08/10/2018 374
P.K.P. BUSINESS CONSULTANTS LIMITED CONSULTANCY SERVICES CHARALAMBOU PATSIDI 25, 6042 LARNACA, CYPRUS W: www.pkpgroup.com.cy
E: info@pkpgroup.com.cy
T: +35724660160
GEORGE PHOTIOU 31/07/2018 205
P.K.P. MANAGEMENT SERVICES LIMITED ACCOUNTING SERVICES CHARALAMBOU PATSIDI 25, 6042 LARNACA, CYPRUS W: www.pkpgroup.com.cy
E: info@pkpgroup.com.cy
T: +35724660160
KIPRIANOS PHOTIOU 31/07/2018 206
P.L. PROPERTY GALLERY DEVELOPERS & CONSTRUCTORS LTD DEVELOPING & CONSTRUCTING SERVICES GEORGIOU A 115, ZEPHYR RESIDENCE, SHOP 1, 4048 LIMASSOL, CYPRUS W: www.cypruspropertygallery.com
E: office@cypruspropertygallery.com
T: +35725322112
LIRA AMVROSIDOU 31/07/2018 207
P.N. KOURTELLOS & ASSOCIATES LLC ADVOCATES - LEGAL CONSULTANTS 64 AGIAS FYLAXEOS, ARISTODEMOU BUILDING, 3RD FLOOR, 3025 LIMASSOL, CYPRUS W: www.kourtelaw.com
E: info@kourtelaw.com
T: +35725745575
PAVLOS N. KOURTELLOS 20/12/2018 534
PAFILIA PROPERTY DEVELOPERS LTD REAL ESTATE 33 NIKODEMOU MYLONA, 8047 PAPHOS, CYPRUS W: www.pafilia.com
E: info@pafilia.com
T: +35726848800
MARIA TSANGARIDOU 31/07/2018 208
PAGE CITY PLAN REAL ESTATES LTD REAL ESTATE MICHALAKOPOULOU 14, OFFICE 306, 1075, NICOSIA, CYPRUS W: ---
E: pagecity@cytanet.com.cy
T: +35722760882
DIMITRIS PATIS 20/12/2018 535
PANAYIOTA TAPAKOUDES ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 19 ANASTASI SIOUKRI STR., LORDOS CENTRAL COURT NO.1, OFFICE 5, 3105 LIMASSOL, CYPRUS W: www.tapakoudes-law.com.cy
E: panayiota@tapakoudes-law.com.cy
T: +35799402425
--- 31/07/2018 209
PANAYIOTIS DEMETRIOU & ASSOCIATES LLC LEGAL ADVISORS 8 KENNEDY AVENUE, ATHIENITIS BUILDING, OFFICE 103, 1087 NICOSIA, CYPRUS W: www.demetrioulegal.com
E: info@demetrioulegal.com
T: +35722769769
ELINA DEMETRIOU 31/07/2018 210
PANAYIOTOU & MICHAEL LLC LEGAL SERVICES 24 ELEFTHERIOU VENIZELOU AVENUE, 1ST FLOOR, OFFICE 100, 8021 PAPHOS, CYPRUS W: www.pmlawcy.com
E: info@pmlawcy.com
T: +35726960609
MARIA PANAYIOTOU 31/07/2018 211
PAPADOPOULOS, LYCOURGOS & CO LLC LEGAL CONSULTANTS 2-4 ARCH. MAKARIOU III AVE., CAPITAL CENTER, 7TH FLOOR, 1065 NICOSIA, CYPRUS W: www.paplyclaw.com
E: np@paplyclaw.com
T: +35722676126
NICOLAS PAPACONSTANTINOU 31/07/2018 212
PAPANTONIOU & PAPANTONIOU LLC LEGAL, ADVOCACY, AND CONSULTANCY SERVICES 41 THEMISTOKLI DERVI STREET, HAWAII TOWER, FLAT 708, 1066 NICOSIA, CYPRUS W: www.paplaw.com.cy
E: info@paplaw.com.cy
T: +35722817711
ANTONIS PAPANTONIOU 25/09/2018 324
PATRIKIOS PAVLOU & ASSOCIATES LLC LEGAL SERVICES 332 AGIOU ANDREOU STR., PATRICIAN CHAMBERS, 3035 LIMASSOL, CYPRUS W: www.pavlaw.com
E: info@pavlaw.com
T: +35725871599
STYLIANOS TRILLIDES 25/09/2018 325
PATROCLOS HOLDINGS LTD LAND DEVELOPERS & CONSTRUCTORS 41-43 SPYROU KYPRIANOU AVENUE, PATROCLOS TOWER, 6TH FLOOR, 6051 LARNACA, CYPRUS W: www.patroclosgroup.com
E: info@patroclos.com.cy
T: +35724812000
DEMETRIS GEORGIOU 31/07/2018 213
PAULINA A. ATHANASIOU LLC LEGAL SERVICES ALEXANDREIAS 2, BRIDGE TOWER 301, LIMASSOL, 3013, CYPRUS W: www.paapmanagement.com
E: p.athanasiou@paapmanagement.com
T: +35725662285
PAULINA A. ATHANASIOU 20/12/2018 536
PCP OIKOS PROPERTY INVESTMENTS & CONSTRUCTIONS GROUP LTD PROPERTY INVESTMENTS CAVO GREKO 295, 5296 PARALIMNI, CYPRUS W: www.oikos-cy.com
E: info@oikos-cy.com
T: +35723831001
PAMPOS PHILIPPIDES 03/08/2018 269
PEK LTD AUDIT, TAX CONSULTING 17 DEMOSTHENIS SEVERIS AVENUE, 3RD FLOOR SUITE, 1080 NICOSIA, CYPRUS W: www.pek-cy.com
E: kmk@pek-cy.com
T: +35722865000
KYRIACOS KOUTSOFTAS 25/09/2018 326
PELAGHIAS, CHRISTODOULOU, VRACHAS LLC LEGAL AND CORPORATE SERVICES 41 THEMISTOKLI DERVIS STR., HAWAII NICOSIA TOWER, SUITES 806-807, 1066 NICOSIA / P.O. BOX 21684, 1512 NICOSIA, CYPRUS W: www.pelaghiaslaw.com
E: info@pelaghiaslaw.com
T: +35722764216
ALEXANDRA PELAGHIAS-CHRISTODOULOU 31/07/2018 214
PELECANOS & PELECANOU LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS KALYMNOU 1, Q MERITO BUILTING, 2ND FLOOR, 6037 LARNACA, CYPRUS W: www.pelecanoslaw.com
E: info@pelecanoslaw.com
T: +35724659930
ANDROS PELECANOS 03/08/2018 270
PETROS CHARALAMBOUS IMMIGRATION CONSULTANT FATICH 2, 8016, PAPHOS W: ---
E: pserafino@hotmail.com
T: 99680320/99339833
PETROS CHARALAMBOUS 20/03/2019 576
PETROS YIANNAKAS & ASSOCIATES LLC ADVOCATES - LEGAL CONSULTANTS 167 LEONTIOU A, HAWAII KAMELIA COURT, FLAT 12, 3022 LIMASSOL, CYPRUS W: www.yiannakas.com.cy
E: info@yiannakas.com.cy
T: +35725255678
PETROS YIANNAKAS 31/07/2018 215
PHC TSANGARIDES LLC LAWYERS & LEGAL CONSULTANTS OMEROU & ARACHOVAS CORNER, ALASIA HOUSE, 3RD FLOOR, 3096 LIMASSOL, CYPRUS W: www.phclaw.eu
E: info@phclaw.eu
T: +35725814054
ELLI MICHAELIDOU 31/07/2018 216
PHOEBE CHRISTODOULOU & ASSOCIATES LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS MAKARIOS AVE & VYRONOS STREET, P LORDOS CENTER, BLOCK B, OFFICE 106, 3105 LIMASSOL, CYPRUS W: www.phoebechristodoulou.com
E: phoebe@phchlaw.com
T: 25367857-25749890
PHOEBE CHRISTODOULOU 25/09/2018 327
PHOEBUS CHRISTOS CLERIDES & ASSOCIATES LLC LEGAL SERVICES AYIAS ELENIS 2, 1514 NICOSIA, CYPRUS W: www.clerideslegal.com
E: info@clerideslegal.com
T: +35722753015
ALEXANDROS CLERIDES 25/09/2018 328
PLANETVISION INVESTMENT FUND LTD ALTERNATIVE INVESTMENT FUND 8 JOHN KENNEDY ST., IRIS HOUSE, 3106 LIMASSOL, CYPRUS W: ---
E: info@planetvisionfund.com
T: +35725878488
GEORGE IOULIANOS 25/09/2018 329
PLANETVISION PROPERTIES (CY) LTD REAL ESTATE 8 JOHN F. KENNEDY STR, IRIS HOUSE (6TH FLOOR), 3106 LIMASSOL, CYPRUS W: www.planetvisionproperties.com
E: info@planetvisionproperties.com
T: +35725558099
ANDREAS MAKRIS 25/09/2018 330
POLAKIS SARRIS & CO LLC LEGAL SERVICES 22 LEFKONOS STR., 2ND FLOOR, 2064 STROVOLOS, NICOSIA, CYPRUS W: www.polakissarris.com
E: s.mavrokefalos@polakissarris.com
T: +35722456000
STEFANOS MAVROKEFALOS 31/07/2018 217
POLYCARPOS D. PETRIDES & CO LEGAL CONSULTANTS 14 ARCH. MAKARIOU AVENUE, MITSI 2, 1ST FLOOR, OFFICE 11, 1065 NICOSIA, CYPRUS W: ---
E: petrideslawfirm@cytanet.com.cy
T: +35722755738/ 98
ADONIS PETRIDES 03/08/2018 271
POLYCARPOS PHILIPPOU & ASSOCIATES LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS NEOFYTOS NICOLAIDES AVENUE &THEODOROU KOLOKOTRONIS STREET, ONISIFOROU CENTRE, 2ND FLOOR, 8011 AGIOS THEODOROS, PAPHOS, CYPRUS W: www.philippousolicitors.com.cy
E: info@philippoulaw.com
T: +35726822122
ELENI PHILIPPOU 31/07/2018 218
POURGOURA & ASPRI LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS KLIMENTOS 33, FLOOR 4, OFFICE 401, 1061 NICOSIA, CYPRUS W: www.ca-advocates.com
E: celia.pourgoura@ca-advocates.com
T: +35722460831
VASILIKI POURGOURA 31/07/2018 219
PPB INC. LIMITED ADMINISTRATIVE SERVICE PROVIDER GRIVA DIGENI 87-89, NICOLAOU & ZAVOS CENTER, 1ST FLOOR, OFFICE 101, 3101 LIMASSOL, CYPRUS W: www.arnos-group.com
E: customer-service@companyregister.net
T: +35725875592
PETROS VALKO 31/07/2018 220
PRATO VERDE LIMITED LAND AND PROPERTY INVESTMENTS AMATHOUNTOS 210, ENERGY HOUSE, 4534 LIMASSOL W: www.marrcyprus.com
E: info@marr-group.com.cy
T: +35725762301
STALO CHRISTODOULOU 25/09/2018 331
PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED AUDIT, TAX, CONSULTING SERVICES 43 DEMOSTHENI SEVERI AVENUE, PWC CENTRAL, 1080 NICOSIA, CYPRUS W: www.pwc.com.cy
E: phryni.yiakoumetti@pwc.com
T: 22555000 / 22555719
PHRYNI YIAKOUMETTI MINA 31/07/2018 221
PRIME PROPERTY P.P. LIMITED REAL ESTATE VASILEOS GEORGIOU 89A, POTAMOS GERMASOGEIA, 4048 LIMASSOL, CYPRUS W: www.prime-property.com
E: info@prime-property.com
T: +35725558700
VICTORIA TOGOEVA 02/11/2018 434
PRIVACY MANAGEMENT GROUP LTD CORPORATE SERVICES 61-63 LORDOU VYRONOS STR., 5TH FLOOR, 6023 LARNACA, CYPRUS W: www.tax-residence.com
E: backoffice@tax-residence.com
T: +35722028266
YIANNIS PAPAPETROU 25/09/2018 332
PROFSERVE LIMITED SERVICE PROVIDER 172 ARCH. MAKARIOU III AV., MELFORD TOWER, 2ND FLOOR, 3027 LIMASSOL, CYPRUS W: www.profservecy.com
E: info@profserve.com.cy
T: +35725871787
NICOS KACOULLIS 31/07/2018 222
PROSERVE MANAGEMENT LTD ACCOUNTING & BUSINESS CONSULTING ARGOLIDOS 2, OFFICE 102, 7101 ARADIPPOU, LARNACA, CYPRUS W: www.proserveadvisors.com
E: y.karapatakis@proserveadvisors.com
T: +35724656888
YIANNAKIS KARAPATAKIS 20/12/2018 537
PROSPERICO CONSULTING LTD CONSULTING SERVICES GLADSTONOS 1, PANAYIOTEIO COURT, OFF. 201, 6023 LARNACA, CYPRUS W: www.prosperico.eu
E: legal@prosperico.eu
T: 24625222 / 24625625
PANAYIOTIS ATAOU 08/10/2018 376
PROTEAS MANAGEMENT SERVICES LTD ADMINISTRATIVE SERVICES 155 ARCH. MAKARIOU III AVENUE, PROTEAS HOUSE, 5TH FLOOR, 3026 LIMASSOL, CYPRUS / P.O. BOX 58159, 3731 LIMASSOL, CYPRUS W: www.sofocleous.com.cy
E: info@sofocleous.com.cy
T: +35725849000
ANDREAS SOFOCLEOUS 31/07/2018 223
PROUDSERVE GROUP LIMITED ADMINISTRATIVE SERVICE PROVIDER LEONTIOU 163, CLERIMOS BUILDING, 3022 LIMASSOL, CYPRUS W: https://proudserve.net
E: info@proudserve.com
T: +35725377877
CHRYSOULA ASSIOTOU 31/07/2018 224
PROUNTZOS & PROUNTZOS LLC LAW FIRM 36 AGIAS ELENIS STREET, GALAXIAS BUILDING, BLOCK B, 6TH FLOOR, OFFICE 602, 1061 NICOSIA, CYPRUS W: www.pplegal.com.cy/en/
E: info@cylaw.ey.com
T: +35722669699
CHARLAMBOS G PROUNTZOS 08/10/2018 377
PRUDENS LIMITED CORPORATE SERVICES, FIDUCIARY & ACCOUNTING SERVICES 6 THEOTOKIS STREET, 1055 NICOSIA, P.O.BOX 26820, 1648 NICOSIA, CYPRUS W: www.prudensgroup.com
E: info@prudensgroup.com
T: +35722020500
ALIKI CHRISTOU 25/09/2018 333
PYRGOU VAKIS LLC LEGAL SERVICES 9 LAMPOUSA STREET, 1095 NICOSIA, CYPRUS W: www.pyrgouvakis.com
E: info@pyrgouvakis.com
T: +35722466611
GEORGIA PAPA 25/09/2018 334
RAZA CORPORATE SERVICES LTD FIDUCIARY ADMINISTRATION SERVICES 37 METOCHIOU STREET, AGIOS ANDREAS, 1101 NICOSIA, CYPRUS W: www.raza-services.com
E: skammitsi@cplaw.com.cy
T: +35722361100/31/34
STELLA KAMMITSI 25/09/2018 335
REANDA CYPRUS LIMITED AUDIT & ACCOUNTING SERVICES 48 ARCHANGELOS AVENUE, 1ST FLOOR, 2404 ENGOMI, NICOSIA, CYPRUS W: www.reandacyprus.com
E: info@reandacyprus.com
T: +35722670680
CHARILAOS HADJIOANNOU 02/11/2018 435
RIKKOS MAPPOURIDES & ASSOCIATES L.L.C. LEGAL SERVICES ILIOUPOLEOS 7, OFF. 101, 1101 NICOSIA W: www.mappourides.com
E: info@mappourides.com
T: +35722024777
ANDREAS MAPPOURIDES 25/09/2018 336
ROYAL PINE & ASSOCIATES LIMITED ADMINISTRATIVE SERVICES PROVIDER 25 SPYROU ARAOUZOU, BERENGARIA 25, 4TH FLOOR, 3036 LIMASSOL, CYPRUS W: www.royalpine.com
E: info@royalpine.com
T: +35725040404
CONSTANTINOS ECONOMIDES 31/07/2018 225
S. CONSTANTINOU & ASSOCIATES LLC LEGAL SERVICES BOUBOULINA'S 1-3, BOUBOULINA COURT, 4TH FLOOR, OFFICE 43, 1060 NICOSIA, CYPRUS W: ---
E: sconstantinou@sclaw.com.cy
T: +35722421190
SOFIA CONSTANTINOU 02/11/2018 436
S. DIONYSIOU & PARTNERS LLC LEGAL SERVICES 40 VYZANTIOU STREET, OFFICE 101, 2064 NICOSIA, CYPRUS W: www.dplawcyprus.com
E: info@dplaw.com
T: +35722272360
SOULLA DIONYSIOU 17/10/2018 406
S. EVANGELIDES & PARTNERS LLC LEGAL SERVICES PRODROMOU 75, 1ST FLOOR, FLAT/OFFICE 105, 2063 NICOSIA, CYPRUS W: www.cylegal.com
E: info@cylegal.com
T: +35722510197
STEFANOS EVANGELIDES 31/07/2018 226
S. JERONYMIDES & CO. LLC LAW FIRM ARNALDAS 2, 1ST FLOOR, SUITE 2, 1060 NICOSIA, CYPRUS W: www.sjeronymides.com
E: info@sjeronymides.com
T: +35722782005
STEPHANIE JERONYMIDES 17/10/2018 404
S. KOUKOUNIS & PARTNERS LLC LAW FIRM STASIKRATOUS 32, 1ST FLOOR, OFFICE 103, 1065 NICOSIA, CYPRUS W: www.solsiduslaw.com
E: s.koukounis@solsiduslaw.com
T: +35722007700
STELLA KOUKOUNIS 08/10/2018 378
S. MICHAEL & CO. LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS LEOFOROS ELLADOS 52, CJC BUILDING, 1ST FLOOR, OFFICE 102, 8020 PAPHOS, CYPRUS W: http://smichael-law.com
E: info@smichael-law.com
T: +35726222969
STELIOS MICHAEL 17/10/2018 405
S. PARPARINOS & ASSOCIATES LLC CORPORATE & LEGAL FIRM 5 LIMASSOL AVENUE, EUROSURE TOWER, 3RD FLOOR, 2112 AGLANDJIA, NICOSIA, CYPRUS W: www.pmcorporatelaw.com
E: parparinos.s@pmcorporatelaw.com
T: +35722023000
SOCRATES PARPARINOS 08/10/2018 379
S. ZACKHEOS & ASSOCIATES LTD CONSULTANCY SERVICES 25 MICHALAKOPOULOU STREET, MICHALAKOPOULOU TOWER, OFFICE 203-204, 1075 NICOSIA, CYPRUS W: http://zackheos.com
E: s.zackheos@cytanet.com.cy
T: +35722818385
MARO PONTIKOU 31/07/2018 227
S.A. THOMA L.L.C. LEGAL SERVICES 161 ARCH. MAKARIOU III, AKAPNITIS BUILDING, 5TH FLOOR, 3027 LIMASSOL, CYPRUS W: www.lythomlaw.com
E: info@lythomlaw.com
T: +35725105005
STELIOS A. THOMA 08/10/2018 380
S.C.AUDIT LTD ACCOUNTING AND AUDIT SERVICES 12 KOLONAKIOU STREET, WEST BLOCK, 1ST FLOOR, OFFICE 102, AGIOS ATHANASIOS, 4103 LIMASSOL, CYPRUS W: www.scaudit.com
E: info@scaudit.com
T: +35725654022
SAVVAS SAVVA 25/09/2018 337
SAVVAS MAMANTOPOULOS & PARTNERS LLC LEGAL SERVICES MIKINON 10, 4TH FLOOR, 1065 NICOSIA, CYPRUS, W: www.mamantopouloslaw.com
E: manos@mamantopouloslaw.com
T: +35722210800
MANOS MAMANTOPOULOS 02/11/2018 437
SAVVAS MATSAS LLC LEGAL SERVICES 63 PERIKLEOUS STREET, 2ND FLOOR, OFFICE 202, 2021 STROVOLOS, NICOSIA, CYPRUS W: www.matsas.eu
E: amatsas@matsas.eu
T: +35722314191
ANDREAS MATSAS 31/07/2018 228
SAVVAS SAVVIDES ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT 1 MAKARIOU III AVENUE, MITSIS BUILDING 3, 1ST FLOOR, OFFICE 110, 1065 NICOSIA, CYPRUS W: www.ssavvideslaw.com
E: s.savvides.law@gmail.com
T: +35722753926
--- 31/07/2018 229
SAVVIDES AUDIT LTD AUDIT--TAX ADVISORY 3 MAKARIOS III AVE., 4TH FLOOR, MESA GEITONIA, 4000 LIMASSOL, CYPRUS W: ---
E: chris@savaudit.com
T: +35725752500
CHRISTOS SAVVIDES 08/10/2018 381
SCORDIS PAPAPETROU & CO LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 30 KARPENISIOU STREET, 1077 NICOSIA, CYPRUS W: www.scordispapapetrou.com
E: m.chrysomilas@scordispapapetrou.com
T: +35722843000
DEMOSTHENIS CHRYSOMILAS 31/07/2018 230
SEAMARK CONSULTANTS LTD ADMINISTRATIVE SERVICE PROVIDERS 11 APOSTOLOU ANDREA, HYPER TOWER, 1ST FLOOR, OFFICE 101, 4007 LIMASSOL, CYPRUS W: www.seamark.com.cy
E: koulla.vrasida@seamark.com.cy
T: +35725504000
KYRIAKI VRASIDA 31/07/2018 100
SEVEN BLUE INVESTMENTS LTD REAL ESTATE & FINANCIAL ADVISORS OFFICES 101-102, 18-24 ARCH. MAKARIOU III AVE. P.O.BOX 62919, PAFOS 8070, CYPRUS W: ---
E: sevenblue@cytanet.com.cy
T: +356726912904
ELENA MARCHENKO 20/12/2018 538
SHANDA CONSULT LTD CONSULTING SERVICES MAKARIOS AVENUE 73, 5TH FLOOR, 1070 NICOSIA, CYPRUS W: https://shandaconsult.com
E: info@shandaconsult.com
T: +35722272300
STEFAN NOLTE 31/07/2018 231
SIMON ZENIOS & CO LLC LAWYERS AND LEGAL CONSULTANTS 59 ARCHIEPISKOPOU MAKARIOU III, ANTONIS MOUYIAS TOWER, 1ST FLOOR, 6017 LARNACA, CYPRUS W: www.advocatescyprus.com
E: lawfirm@advocatescyprus.com
T: +35724023370
SIMON ZENIOS 08/10/2018 382
SINGULARIS INVESTMENTS LTD PROPERTY MANAGEMENT & DEVELOPMENT 42 SPYROU KYPRIANOU, IRIDA TOWER, OFFICE 2 (GROUND FLOOR), 6057 LARNACA, CYPRUS W: www.singularisinvest.com
E: theodora@singularisinvest.com
T: +35724333215
JOSEF SANTIN 31/01/2019 563
SKORDIS & STEFANOU D.E.P.E. ADVOCATE & LEGAL CONSULTANTS DIAGOROU 4, KERMIA BUILDING, 8TH FLOOR, OFFICE 802, 1097, NICOSIA, CYPRUS W: ---
E: stesko@cytanet.com.cy
T: +35722670600
CHARALAMPOS STEFANOU 20/12/2018 539
SMC MED TRUSTEES (CY) LTD ADMINISTRATIVE SERVICE PROVIDERS 12-14 KENNEDY AVENUE, OFFICE 501, 1087 NICOSIA, CYPRUS W: www.smctrust.ch
E: savvas@smctrustees.com
T: +35722272700
SAVVAS CHARALAMBOUS 25/09/2018 338
SOTERIS FLOURENTZOS & ASSOCIATES LLC LEGAL SERVICES SPYRIDONOS LAMBROU 10, NEAPOLIS, 3106 LIMASSOL, CYPRUS W: www.sflourentzos.com
E: info@sflourentzos.com
T: +35725107242
SOTERIS FLOURENTZOS 31/07/2018 232
SOTERIS PITTAS & CO LLC LEGAL SERVICES 10 CHRYSANTHOU MYLONA STREET, MAGNUM HOUSE, 3030 LIMASSOL, CYPRUS W: www.pittaslegal.com
E: info@pittaslegal.com
T: +35725028460
ANTONIS ALEXOPOULOS 20/12/2018 540
SPEEDY CORPORATE SOLUTIONS LIMITED ADMINISTRATIVE SERVICE PROVIDER MEZZANINE FLOOR, 62 ATHALLASIS AVENUE, STROVOLOS 2012, NICOSIA, CYPRUS W: http://www.speedycs.com
E: info@speedycs.com
T: +35722277200
EIRINI PRILIGKOU 20/12/2018 541
SPL AUDIT (CYPRUS) LTD AUDIT & ACCOUNTANCY FIRM 13 KYPRANOROS STR., 2ND FLOOR, OFFICE 201, 1061 NICOSIA, CYPRUS W: www.splcy.com
E: info@splcy.com
T: +35722510057
ANDREAS GEORGIOU 25/09/2018 339
SPYROS A. SPYROU & CO LLC LEGAL SERVICES 14, PROMETHEUS STR, MARISTO HOUSE, 2ND FLOOR, OFFICE 201, 1065, NICOSIA, CYPRUS W: www.spyroulaw.com
E: info@spyroulaw.com
T: +35722383899
SPYROS A. SPYROU 03/08/2018 272
SPYROS VASSILIOU & ASSOCIATES LLC LEGAL SERVICES FLORINIS 11, CITY FORUM, 1ST FLOOR, SUITE 102, 1065 NICOSIA, CYPRUS W: www.vassilioulaw.com
E: info@vassilioulaw.com
T: +35722011125
MARIA MARINOU 31/07/2018 233
ST JAMES MANAGEMENT SERVICES G.I. LTD ADMINISTRATIVE SERVICE PROVIDERS 112 AMATHUS AVENUE, LIMASSOL BAY, OFFICE 13-14, AGIOS TYCHONAS, 4532 LIMASSOL, CYPRUS W: www.stjamesms.com
E: info@stjames.com.cy
T: +35799621199
GEORGIOS IOANNIDES 31/07/2018 234
STC SUPERIOR REAL ESTATE CYPRUS LTD REAL ESTATE AGENT GEORGIOU KARIOU 6, OFFICE 6B, 2014, STROVOLOS, CYPRUS W: superiorrealestate.com
E: sofoclis.p@cytanet.com.cy
T: +35722768800
SOFOCLIS PAPAVARNAVAS 20/12/2018 542
STELIOS A. STYLIANOU & CO LLC LEGAL SERVICES 29 STASIKRATOUS STREET, SAMICO HOUSE, 1ST FLOOR, 1065 NICOSIA, CYPRUS W: www.sslawyersco.com
E: stelios@sslawyersco.com
T: +35722336100
STYLIANOS STYLIANOU 31/07/2018 235
STELIOS AMERICANOS & CO LLC LEGAL SERVICES 12 DEMOSTHENI SEVERI AVENUE, FLOOR 6, FLAT 601, 1080 NICOSIA, CYPRUS W: www.americanoslaw.com
E: thanos.fiakas@americanoslaw.com
T: +35722465500
THANASIS FIAKAS 15/11/2018 450
STELIOS IERONYMIDES & ASSOCIATES LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS STASINOU 1, MITSI BUILDING 1, 1ST FLOOR, OFFICE 4, PLATEIA ELEFTHERIAS, 1060 NICOSIA, CYPRUS W: www.silaw.com.cy
E: info@silaw.com.cy
T: +35722674949
STELIOS IERONYMIDES 02/11/2018 438
STELIOS PANAYIDES LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 31 GLADSTONOS, 1095 NICOSIA, CYPRUS W: www.panlaw.com.cy
E: stelios@panayides.com.cy
T: +35722668800
STELIOS PANAYIDES 31/07/2018 236
STELIOS STYLIANIDES & CO LLC LEGAL SERVICES 33 THEKLAS LYSHIOTI STREET, DOROTHEA BUILDING, 4TH FLOOR, 3030 LIMASSOL, CYPRUS W: www.stylianides.com.cy
E: info@stylianides.com.cy
T: +35725828900
ANASTASIA SXINI 31/07/2018 237
STRATUS ASSOCIATES LIMITED ADMINISTRATIVE SERVICE PROVIDER 20 SOLONOS STREET. 3035 LIMASSOL, CYPRUS W: www.stratus.com.cy
E: info@consgroup.com
T: +35725818692
STEFANOS GEORGIADES 31/07/2018 238
STREETSMART SOLUTIONS LTD CONSULTING AND OTHER SERVICES 21 D. SEVERIS AVENUE, ANNA COURT, 3RD FLOOR, P.O.BOX 24593, 1301 NICOSIA, CYPRUS W: ---
E: yyk@streetsmart.com.cy
T: +35722552331
GEORGE ATHIENITIS 31/07/2018 239
SUNSHADOW INVESTMENTS LTD REAL ESTATE INVESTMENT & DEVELOPMENT 9 KILKIS STREET, 1ST FLOOR, 6015 LARNACA, CYPRUS W: www.sunshadowinvest.com
E: info@sunshadowinvest.com
T: +35724816246
PASCHALIS PASCHALI 31/07/2018 240
SYMEON POGOSIAN LLC LEGAL SERVICES 13 GEORGIOU A', STALA COURT, OFFICE 3, TOURIST AREA, GERMASOYA, 4040 LIMASSOL, CYPRUS W: https://www.pogosian.lawyer
E: symeon@pogosian.lawyer
T: +35725255051
SYMEON POGOSIAN 31/07/2018 241
SYMEOU & KONNARIS LLC LEGAL SERVICES SPYROU KYPRIANOU 61, SK HOUSE, 4003 LIMASSOL, CYPRUS W: www.sklaw-firm.com
E: info@sklaw-firm.com
T: +35725818400
PANIKOS SYMEOU 31/07/2018 242
TAG ORANGE LINK CONSULTANTS AND SERVICES LTD BUSINESS AND PROPERTY DEVELOPMENT CONSULTANTS NIKIFOROU FOKA 22, PALOURIOTISSA, 1036 NICOSIA, CYPRUS W: www.tagorange.eu
E: tkontos@tagorange.eu
T: +35799499019
TASOS KONTOS 31/07/2018 243
TASOS G. KOUMIS & CO LLC LEGAL SERVICES GEORGIOU GOUROUNIA 149, 5281, PARALIMNI, CYPRUS W: ---
E: tasos@koumislaw.com
T: +35723744180
TASOS G. KOUMIS 20/12/2018 543
TASSOS PAPADOPOULOS & ASSOCIATES LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 10 IASONOS STREET, JASON BUILDING, 1082 NICOSIA, CYPRUS W: www.tplaw.com.cy
E: mclappa@tplaw.com.cy
T: +35722889999
MARIA KLAPPA 31/07/2018 244
TH. IERONYMIDES & ASSOCIATES LLC LEGAL SERVICES 21 COSTA ANAXAGORA, 5TH FLOOR, OFFICE 501, 2014 NICOSIA, CYPRUS W: ---
E: info@ilaw.com.cy
T: +35722107188
THEODOROS IERONYMIDES 31/07/2018 245
THE LAW TRUST (CYPRUS) LTD CORPORATE SERVICES 9 SPYROU KYPRIANOU, NEDA CENTER, 1ST FLOOR, OFFICE 1B, 3070 LIMASSOL, CYPRUS W: www.lawtrustcyprus.com
E: mail@lawtrustcyprus.com
T: +35725870184
NIKOLAOS IOANNOU 03/08/2018 273
THEODOROS S. TRINGIS & PARTNERS LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS AYIAS ZONIS 4, PALATINO HOUSE, OFF. 101, 3027, LIMASSOL, CYPRUS W: www.tringislaw.com
E: info@tringislaw.com
T: +35725720025
THEODOROS S. TRINGIS 20/12/2018 544
THEOFANIS V. PAVLIMBEIS LLC LEGAL SERVICES 9 STASINOU STR., PAVLIMBEIS HOUSE, OFFICE 201, 6023, LARNACA, CYPRUS W: ---
E: office@pavlimbeislaw.com
T: +35724629642
THEOFANIS V. PAVLIMBEIS 20/12/2018 545
TITANIUS NOMINEES LTD CORPORATE SERVICES 233 ARCH. MAKARIOU III AVENUE, FAETHON HOUSE, OFFICE 128, 3105 LIMASSOL, CYPRUS W: www.titanius.eu
E: info@titanius.eu
T: +35725253230
CHARALAMBOS CONSTANDINOU 31/01/2019 564
TOP TIME PROPERTY BROKERS LTD REAL ESTATE LEOFOROS AMATHOUNTAS, MARINA GARDENS, BLOCK B, SHOP 15, PAREKLISHIA, LIMASSOL 4533, CYPRUS W: www.toptimebrokers.com
E: info@toptimebrokers.com
T: +35799666688
ANTHONY MATHEOU BRADBURY 20/12/2018 546
TORNARITIS CORPORATE SERVICES LTD CORPORATE SERVICES STASIKRATOUS 16,3RD FLOOR,FLAT 301,PALOMA COURT,1065 NICOSIA, CYPRUS W: www.tornaritiscorporate.com
E: office@tornaritiscorporate.com
T: +35722456056
KRITON TORNARITIS 20/12/2018 547
TORNARITIS LAW FIRM LEGAL SERVICES 16 STASIKRATOUS, FLOOR 6, OFFICE 601, 1065 NICOSIA, CYPRUS W: www.tornaritislaw.com
E: office@tornaritislaw.com
T: +35722456056
MARIOS PANAYIOTOU 31/07/2018 246
TOTALPRO SERVICES LTD CORPORATE SERVICES 23 STASINOU STREET, 1ST FLOOR, P.C. 2404, NICOSIA, CYPRUS W: www.totalpro.eu
E: ldemetriou@totalpro.eu
T: +35722256265
LOUKAS DEMETRIOU 20/12/2018 548
TRIDENT FIDUCIARIES (MIDDLE EAST) LIMITED ADMINISTRATIVE SERVICE PROVIDER GRIVA DIGENI 115, TRIDENT CENTRE, 3101 LIMASSOL, CYPRUS W: https://tridenttrust.com/
E: fiduciariesme@tridenttrust.com
T: +35725353520
GARY WILLIAMS 15/11/2018 451
TRIDENT TRUST COMPANY (CYPRUS) LIMITED ADMINISTRATIVE SERVICE PROVIDERS 115 GRIVA DIGENI, TRIDENT CENTRE, 3101 LIMASSOL, CYPRUS W: www.tridenttrust.com
E: cyprus@tridenttrust.com
T: +35725820650
CHARALAMPOS MICHAEL (MAKIS) LIVERAS 31/07/2018 247
TZOYLIA VASILIOU LAWYER GEORGIOU GENNADIOU 10, AGATHAGGELOS COURT, 3RD FLOOR, OFF.302, 3041 LIMASSOL, CYPRUS W: ---
E: t.vassiliou.law@gmail.com
T: +35799406380
--- 31/07/2018 248
UNITED FOUR MANAGEMENT LTD ADMINISTRATIVE SERVICE PROVIDER 29 THEKLAS LYSIOTI, CASANDRA CENTER, OFFICE 301, 3030 LIMASSOL, CYPRUS W: www.unitedfour.com.cy
E: corp@unitedfour.com.cy
T: +35725828540
GEORGIA NIKOLAOU 15/11/2018 452
V. NICOLAIDES & ASSOCIATES (NLAW) LLC LEGAL SERVICES 4 AGIAS EKATERINIS STREET, MAKEDONITISSA, 2415 EGKOMI, NICOSIA, CYPRUS W: ---
E: v.nicolaides@nlaw.com.cy
T: +35722552200
VICTORIA NICOLAIDES 31/07/2018 249
VARNAVAS PLAYBELL & CO. LLC LEGAL SERVICES GLADSTONOS 106, 3032 LIMASSOL, CYPRUS W: http://playbell.com
E: admin@playbell.com
T: +35725316620
VARNAVAS PLAYBELL 31/07/2018 250
VARVARA DELIMPALTIDOU LEGAL SERVICES NIKOLAOU NIKOLAIDI 10, PITTAKIO COURT, OFFICE 205, PAPHOS, 8010 CYPRUS W: ---
E: varvara.deli@gmail.com
T: +35726101408
VARVARA DELIMPALTIDOU 20/12/2018 549
VASILIOS MIKROS LEGAL CONSULTANT FRANKLIN ROOSEVELT 158, 3045 LIMASSOL, CYPRUS W: ---
E: persassia@gmail.com
T: +35799651117
--- 31/07/2018 251
VELARIS & VELARIS LLC LAW FIRM DIAGOROU 4, KERMIA BUILDING, 7TH FLOOR, 1097 NICOSIA, CYPRUS W: ---
E: velaris@cytanet.com.cy
T: +35722667006
PARIS GROZAKIS 08/10/2018 383
VERBUM GLOBAL LTD FIDUCIARY SERVICES GEORGIOU A' 30, CHRYSANTHOS AP., OFFICE G-H, POTAMOS GERMASOGEIAS, 4047 LIMASSOL, CYPRUS W: www.verbumservices.com
E: info@verbumservices.com
T: +3725366660
ANDREAS NEOKLEOUS 08/10/2018 384
VERGINA TRUST LIMITED ADMINISTRATIVE SERVICE PROVIDERS ARCH. MAKARIOU III 67 & 2B ORFEOS STREET, 1ST FLOOR, OFFICE 104, 1070 NICOSIA, CYPRUS W: www.verginatrust.com
E: info@verginatrust.com
T: +35722349700
MARIOS ZAMBAS 08/08/2018 279
VESTACORP LIMITED CORPORATE BUSINESS SERVICES RIGA FERAIOU 2, LIMASSOL CENTER, BLOCK B, 6TH FLOOR, OFFICE 601 & 602, 3095 LIMASSOL, CYPRUS W: www.vestacorp.eu
E: info@vestacorp.eu
T: +35725820714
STELLA MAKRI 20/12/2018 550
VGDA ACCOUNTANTS LIMITED AUDIT, TAX & ADVISORY SERVICES 35 25TH MARTIOU (KENNEDY 32), 2ND FLOOR, 1087 NICOSIA, CYPRUS W: vgda.com.cy
E: cchristodoulou@vgda.com.cy
T: +35722300900
CONSTANTINOS CHRISTODOULOU 20/12/2018 551
VIVOREAL ESTATE AGENCY LTD REAL ESTATE 31 SPYROU ARAOUZOU, MOLOS, 3036 LIMASSOL, CYPRUS W: www.vivorealty.com.cy
E: info@vivorealty.com.cy
T: +35725871010
STAVROS PROTOPAPAS 08/10/2018 385
VIZUS H.C. LTD ADMINISTRATIVE SERVICE PROVIDERS CORNER PAVLOU NIRVANA AND AIPEIAS STR., ALPHA TOWER, 1ST FLOOR, OFFICE11, 3021 LIMASSOL, CYPRUS W: www.vizusconsult.com
E: info@vizusconsult.com
T: +35725105810
POPOVA IRYNA 31/07/2018 252
WARGAMING GROUP LIMITED GAME DEVELOPER AND PUBLISHER AGION OMOLOGITON 105, 1080 NICOSIA, CYPRUS W: www.wargaming.com
E: y_yiangou@wargaming.net
T: +357228644444
YIANGOS YIANGOU 08/10/2018 386
WCS - WORLDWIDE CORPORATE SERVICES LIMITED CORPORATE SERVICES 32 KRITIS STREET, PAPACHRISTOFOROU BUILD., 4TH FLOOR, 3087 LIMASSOL, CYPRUS W: www.wcs.com.cy
E: info@wcs.com.cy
T: +35725114001
SILIA PANAGI 25/09/2018 340
WINWIN ESTATES LTD REAL ESTATE 85 POSIDONOS AVENUE, SHOPS 51 & 52, 8042 KATO PAPHOS, CYPRUS / P.O. BOX 61389, 8133 KATO PAPHOS, CYPRUS W: www.winwinestates.net
E: info@winwinestates.net
T: 26200400, 99497600
ANDREAS FINDIKLIS 02/11/2018 439
Y. ARGYRIDES & ASSOCIATES LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 45 NIKOU DEMETRIOU, ROSE COURT, FLAT 301, 6031 LARNACA, CYPRUS W: www.argyrideslaw.com
E: yiannis@argyrideslaw.com
T: +35724655360
YIANNIS ARGIRIDES 03/08/2018 275
Y. ECONOMIDES & CO LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS GREGORIS AFXENTIOU & MARATHONAS STR, GNAFTIS HOUSE, FLAT 102, 4003 LIMASSOL, CYPRUS W: www.ecolaw.com.cy
E: ecolaw@logosnet.cy.net
T: +35725573175
YIANNAKIS OIKONOMIDES 31/07/2018 253
Y. STYLIANOU & CO LLC LEGAL & ADMINISTRATION SERVICES 7 STASANDROU STR., ELENIKO BUILDING, 4TH FLOOR, FLAT 401, 1060 NICOSIA, CYPRUS W: www.yslegal.co
E: info@yslegal.co
T: +35722878555
SOTERIA KALLI 02/11/2018 440
Y.HABARI & CO. LLC LEGAL SERVICES 31 CHRYSTODOULOU SOZOU, HERMES TOWER, FLOOR 4, FLAT.401, 1096 NICOSIA, CYPRUS W: ---
E: info@yhabarillc.com
T: +35722260336
POLINA NIKOALOU 20/03/2019 577
YIANNAKIS K. THOMA LAW FIRM LLC LEGAL SERVICES & MIGRATION SERVICES KARAISKAKI 38, KANIKA ALEXANDER CENTER, BLOCK A, OFFICE 213C, AGIA TRIADA, P.O. BOX 56603, 3309 LIMASSOL, CYPRUS W: www.thomalawfirm.com
E: info@thomalawfirm.com
T: +35725358800
KONSTANTINOS THOMA 25/09/2018 341
YIANNIS PAPAZACHARIA LLC ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 13 TEPELENIOU STR, TEPELENIO COURT, 2ND & 3RD FLOOR, 8010 PAPHOS, CYPRUS W: www.papazacharialaw.com
E: info@papazacharialaw.com
T: +35726811363/2
YIANNOULA NEOPHYTOU-PETSA 31/07/2018 254
YIAVASHI CHRISTOFI LLC LEGAL SERVICES 48 ELEFTHERIOU VENIZELOU, 8021 PAPHOS, CYPRUS W: www.yiavashichristofi.com
E: info@yiavashichristofi.com
T: +35726600510
OLGA YIAVASHI 17/10/2018 407
YIOLA STAVRAKI LLC LEGAL SERVICES 9 ZINONOS KITIEOS STREET, 'LINKIA TRUST LTD BUILDING', OFFICE 1, 2406 EGKOMI, NICOSIA, CYPRUS W: www.stavraki-law.com
E: yiola@stavraki-law.com
T: +35722767900
YIOLA STAVRAKI 31/07/2018 255
YIOULA FRYDA ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT 244 MAKARIOS AVE. III, P. LORDOS CENTER, BLOCK A, OFF. 502, 3105 LIMASSOL, CYPRUS W: ---
E: yioulaw@cytanet.com.cy
T: +35725358544
YIOULA FRYDA 15/11/2018 453
ZARTARCO PROPERTIES LTD PROPERTY SALES, RENTALS AND BUSINESS SERVICES 27 MICHALACOPOULOU STREET, 1075 NICOSIA, CYPRUS W: www.zartarco.com
E: parsegh.z@zartarco.eu
T: 2276172 / 22025777
PARSEGH ZARTARIAN 02/11/2018 441
Please wait....