Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παρόχων Υπηρεσιών για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα

Εισαγωγή

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παρόχων Υπηρεσιών για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, συστάθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό 10 των περί Τιμητικής Πολιτογράφησης για Λόγους Δημοσίου Συμφέροντος και Πολιτογράφησης Αλλοδαπών Επιχειρηματιών ή Επενδυτών Κανονισμών του 2020 (Κ.Δ.Π. 379/2020), οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ στις 18/8/2020.

Η Επιτροπή συγκροτείται από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ο οποίος είναι και ο Πρόεδρος, καθώς και τους Γενικούς Διευθυντές του Υπουργείου Οικονομικών και του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων.

Ανάμεσα στις αρμοδιότητες της Επιτροπής, εμπίπτει και η τήρηση και επικαιροποίηση του Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών, καθώς και η δημοσίευσή του στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής.

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό 2(1), «πάροχος υπηρεσιών» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο καθορίζεται ως «υπόχρεη οντότητα», δυνάμει των διατάξεων του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου και το οποίο, μεταξύ άλλων, παρέχει υπηρεσίες πολιτογράφησης σε αλλοδαπούς επιχειρηματίες ή επενδυτές και στα μέλη της οικογένειάς τους, με σκοπό την υποβολή αίτησης για πολιτογράφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111Α του Νόμου, ήτοι –

(α) Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή ΕΠΕΥ, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου∙

(β) οργανισμό συλλογικών επενδύσεων που διαθέτει μερίδια ή μετοχές,

(γ) τα πρόσωπα, τα οποία καθορίζονται στην παράγραφο (γ) του άρθρου 2Α του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου,

(δ) τα πρόσωπα, τα οποία καθορίζονται στην παράγραφο (δ) του άρθρου 2Α του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου.

Σημαντική Σημείωση:

Το παρόν Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα έχει τερματιστεί από την 1η Νοεμβρίου 2020, με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2020. Ως εκ τούτου, καμία νέα αίτηση πολιτογράφησης δεν δύναται να υποβληθεί μετά την ημερομηνία αυτή στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος.

Σημειώνεται επίσης, ότι η Επιτροπή δεν έχει καθορίσει ακόμα διαδικασία εγγραφής νέων παρόχων και ως εκ τούτου, δεν δέχεται επί του παρόντος νέες αιτήσεις για εγγραφή.

Οδηγίες

Οδηγίες σε σχέση με την αίτηση για εγγραφή / ανανέωση εγγραφής στο Μητρώο, μπορείτε να βρείτε στους ακόλουθους σύνδεσμους:

Οδηγίες Εγγραφής φυσικών/νομικών προσώπων στο Μητρώο
Οδηγίες Ανανέωσης Εγγραφής φυσικών/νομικών προσώπων στο Μητρώο

Αιτήσεις

Παρακαλώ αφού επιλέξετε την κατάλληλη αίτηση εγγραφής να την υποβάλετε ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη από τον υπογεγραμμένο Κώδικα Συμπεριφοράς και όποια άλλα έγγραφα αναφέρονται στις Οδηγίες Εγγραφής / Οδηγίες Ανανέωσης Εγγραφής φυσικών/νομικών προσώπων στο Μητρώο.

A. Στοιχεία αιτητή:

1 Δείτε σχετική αναφορά στις Οδηγίες Εγγραφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πεδία: όνομα, επώνυμο, χώρα γεννήσεως, διεύθυνση εργασίας και επάγγελμα, θα πρέπει να συμπληρωθούν στην αγγλική γλώσσα.

Β. Να περιγραφούν οι υπηρεσίες που παρέχετε σε αιτητές/πελάτες, ο ίδιος και οι βασικοί συνεργάτες σας.

Γ. Έγγραφα

Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι σε μορφή pdf και τα ονόματα των αρχείων θα πρέπει να είναι στα Αγγλικά μεχρι 40 χαρακτήρες χωρίς κενό και χωρίς ειδικούς χαρακτήρες (π.χ. ABC_Code_of_Conduct.pdf ή ABCCodeofConduct.pdf). Επίσης, κατά την περιήγηση στα αρχεία, θα πρέπει να επιλέξετε όλα τα έγγραφα που θα υποβάλετε συγχρόνως για να θεωρηθεί η αίτηση πλήρης.

Για να θεωρηθεί επιτυχής η υποβολή της αίτησής σας θα πρέπει μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της να εμφανίζεται σε πράσινο εικονίδιο η αναφορά «Η αίτησή σας έχει υποβληθεί επιτυχώς» και να σας δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης της αίτησης όπως την έχετε συμπληρώσει.

A. Στοιχεία αιτητή:

1 Για σκοπούς καταγραφής σχετικής πληροφόρησης στο Μητρώο Παροχών Υπηρεσιών, θα πρέπει να υποδειχθεί το καθ΄ύλην αρμόδιο άτομο επικοινωνίας, υπάλληλος της εταιρείας.

2 Δείτε σχετική αναφορά στις Οδηγίες Εγγραφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πεδία: όνομα εταιρείας, χώρα εγγραφής εταιρείας, διεύθυνση εργασίας και τομέας δραστηριοτήτων, θα πρέπει να συμπληρωθούν στην αγγλική γλώσσα.

Β. Να περιγραφούν οι υπηρεσίες που παρέχει σε αιτητές/πελάτες, η εταιρεία σας και οι βασικοί συνεργάτες σας.

Γ. Έγγραφα

Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι σε μορφή pdf και τα ονόματα των αρχείων θα πρέπει να είναι στα Αγγλικά μεχρι 40 χαρακτήρες χωρίς κενό και χωρίς ειδικούς χαρακτήρες (π.χ. ABC_Code_of_Conduct.pdf ή ABCCodeofConduct.pdf). Επίσης, κατά την περιήγηση στα αρχεία, θα πρέπει να επιλέξετε όλα τα έγγραφα που θα υποβάλετε συγχρόνως για να θεωρηθεί η αίτηση πλήρης.

Για να θεωρηθεί επιτυχής η υποβολή της αίτησής σας θα πρέπει μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της να εμφανίζεται σε πράσινο εικονίδιο η αναφορά «Η αίτησή σας έχει υποβληθεί επιτυχώς» και να σας δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης της αίτησης όπως την έχετε συμπληρώσει.

A. Στοιχεία αίτησης

ή

1Ο αρ. εγγραφής της εταιρείας πρέπει να καταχωρηθεί όπως έχει δηλωθεί στην Aίτηση Eγγραφής δηλ. α) ΗΕ999999 (χωρίς κενό) ή β) ΗΕ 999999 (με κενό) ή γ) 999999.

Β. Έγγραφα

Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι σε μορφή pdf και τα ονόματα των αρχείων θα πρέπει να είναι στα Αγγλικά μεχρι 40 χαρακτήρες χωρίς κενό και χωρίς ειδικούς χαρακτήρες (π.χ. ABC_Code_of_Conduct.pdf ή ABCCodeofConduct.pdf). Επίσης, κατά την περιήγηση στα αρχεία, θα πρέπει να επιλέξετε όλα τα έγγραφα που θα υποβάλετε συγχρόνως για να θεωρηθεί η αίτηση πλήρης.

Για να θεωρηθεί επιτυχής η υποβολή της αίτησής σας θα πρέπει μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της να εμφανίζεται σε πράσινο εικονίδιο η αναφορά «Η αίτησή σας έχει υποβληθεί επιτυχώς» και να σας δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης της αίτησης όπως την έχετε συμπληρώσει.

Μητρώο Παροχών Υπηρεσιών

Το Μητρώο βρίσκεται αναρτημένο με αλφαβητική σειρά στις ιστοσελίδες των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών και του οργανισμού Invest Cyprus, από τις 31 Ιουλίου 2018 και θα επικαιροποιείται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Όνομα Εταιρείας /
Ονοματεπώνυμο
Τομέας Δραστηριοτήτων /
Επάγγελμα
Διεύθυνση Εργασίας Στοιχεία Επικοινωνίας Άτομο Επικοινωνίας Ημ. Εγγραφής στο Μητρώο Ημ/νία Ανανέωσης Εγγραφής Αριθμός Εγγραφής (CIP)

Ανακοινώσεις

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παρόχων Υπηρεσιών ανακοινώνει, ότι οι πιο κάτω Πάροχοι έχουν διαγραφεί από το Μητρώο Παρόχων δυνάμει του Κανονισμού 19(1) των Κ.Δ.Π. 379/2020, για ένα από τους πιο κάτω λόγους:

(α) ζήτησαν οι ίδιοι τη διαγραφή τους,

(β) δεν ανταποκρίθηκαν σε αίτημα της Επιτροπής να δηλώσουν ότι επιθυμούν ανανέωση της εγγραφής τους στο Μητρώο,

(γ) δεν πληρούν τα κριτήρια εγγραφής στο Μητρώο που καθορίζονται στον Κανονισμό 2(1), 12 και 15(2),

(δ) διαπιστώθηκε μη συμμόρφωση με τους Κανονισμούς

Όνομα Εταιρείας /
Ονοματεπώνυμο
Τομέας Δραστηριοτήτων /
Επάγγελμα
Διεύθυνση Εργασίας Στοιχεία Επικοινωνίας Άτομο Επικοινωνίας Ημ. Εγγραφής στο Μητρώο Ημ/νία Διαγραφής Αριθμός Εγγραφής (CIP) Λόγος Διαγραφής
Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο spcommittee@moi.gov.cy
Please wait....